Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skydd vid arbetsoförmåga

Nainen laittamassa pyöräilykypärää päähän.

Tänk om du plötsligt skulle bli arbetsoförmögen? Skulle du klara av att betala boendekostnaderna och de andra nödvändiga utgifterna med mindre inkomster? En längre sjukledighet eller bestående arbetsoförmåga minskar dina inkomster och då kan det vara utmanande att klara av kostnaderna i vardagen.

Rabatt på ny försäkring med en kundförmån som fastställs årligen

I rollen av ett bolag som ägs av kunderna är det särskilt viktigt för oss att våra ägarkunder har nytta av vår framgång. Därför har vi förbättrat våra kundförmåner. Du kan för din nya livförsäkring få en kundförmån som fastställs årligen och minskar premien. Rabatten som betalas år 2022 är 20 procent. Läs mer om kundförmånen.

Arbetsoförmågans inverkan på inkomster

Har du tänkt hur din vardag skulle ändras om dina inkomster minskar med hälften? När du är sjukledig betalar din arbetsgivare till exempel full lön för sjuktiden enligt kollektivavtalet, i regel för 1-3 månader. Därefter betalar FPA sjukdagpenning vars storlek beror på dina förvärvsinkomster. Om din arbetsoförmåga konstateras vara bestående, betalas lagstadgad invalidpension för dig.

Du kan förbereda dig på sjukledighet eller bestående arbetsoförmåga med hjälp av försäkring för dagpenning och försäkring för bestående arbetsoförmåga. Det är skäl att dimensionera skyddet vid arbetsoförmåga enligt dina inkomster och livssituation så att din inkomstnivå även vid arbetsoförmåga hålls oförändrad. Det är därför bra att regelbundet kontrollera skyddet vid arbetsoförmåga så att det är på rätt nivå med tanke på din livssituation.


Dagpenning

Dagpenning vid arbetsoförmåga betalas om du blir sjukledig på grund av sjukdom eller olycksfall och med hjälp av den kan du under sjukledigheten behålla din inkomstnivå oförändrad.

Försäkringen för dagpenning kan till exempel dimensioneras så att den täcker skillnaden mellan sjukdagpenningen och din lön. Dagpenning vid arbetsoförmåga betalas efter den självrisktid du har valt vilken kan vara upp till två år. Det lönar sig att välja självrisktiden enligt hur länge arbetsgivaren betalar full lön.

Försäkringen är speciellt viktig för företagare vars utkomst helt beror på det egna arbetet. Här kan du bekanta dig med försäkringen för företagare.

Detta är dagpenning vid arbetsoförmåga

  1. Du vet att din utkomst är säkerställd om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall.

  2. Dagpenningersättning betalas till dig efter den självrisktid du har valt.

  3. Du har ett skräddarsytt skydd där din inkomstnivå och dina ekonomiska behov beaktas.

Försäkring för bestående arbetsoförmåga

Skyddet vid bestående arbetsoförmåga är speciellt viktigt för försörjare i barnfamiljer och för arbetstagare för vilka en bestående arbetsoförmåga skulle innebära betydligt sämre levnadsstandard.

Engångsersättningen för bestående arbetsförmåga betalas till dig om du helt förlorar din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Med hjälp av ersättningen kan du anpassa ditt liv enligt de nya omständigheterna.

Ersättningsbeloppet kan till exempel vara ett belopp som motsvarar inkomsterna för 1-2 år då ersättningen täcker inkomstförlusterna som orsakas av arbetsoförmågan. Om du har barn eller skulder kan ersättningsbeloppet till exempel täcka ett års nettoinkomster, lånens totala belopp samt 20 000 euro per varje barn.

Detta är försäkring för bestående arbetsoförmåga

  1. Du vet att din utkomst är säkerställd om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall.

  2. Engångsersättningen betalas till dig om du konstateras vara bestående arbetsoförmögen.

  3. En försäkring som är personligt skräddarsydd för dig med hjälp av vilken du kan anpassa livet till de nya omständigheterna.


Smart livförsäkring – Ekonomiskt skydd och välbefinnande

Smart livförsäkring är Finlands första helhet som kombinerar försäkring och välmåendetjänster. När du har en livförsäkring, ett skydd vid allvarlig sjukdom och ett skydd vid arbetsoförmåga i LokalTapiola, har du möjlighet att ta i bruk avgiftsfria välmåendetjänster, som du i applikationen HälsoHjälpen.

MåBraHjälpen erbjuder praktiska råd och tips om vila, motion, kost och stresshantering. Du kan ställa upp mål, följa dina framsteg och delta i välgörenhetsutmaningar. Du har dessutom tillgång till våra samarbetspartners välbefinnandetjänster.


Bra att veta


En person som fyllt 15 år kan ansöka om Försäkring för dagpenning vid arbetsoförmåga och Försäkring för bestående arbetsoförmåga. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 59 år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 60 år.

Priset på försäkringen för arbetsoförmåga påverkas av din ålder, ersättningsbeloppet du valt samt ditt hälsotillstånd.

I försäkringen för arbetsoförmåga ingår dödsfallsförsäkring upp till det ersättningsbelopp du själv valt.

Dagpenningen som betalas vid arbetsoförmåga är skattepliktig förvärvsinkomst.
Ersättning för bestående arbetsoförmåga är skattefri.

Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt skattebestämmelserna som gäller 1.8.2018.

Ersättning för dagpenning vid arbetsoförmåga betalas när arbetsoförmågan oavbrutet har fortgått längre än den valda självrisktiden. Självrisktiden i försäkringen för dagpenning kan vara 21, 30, 60 , eller 90 dagar.

Du är berättigad till den engångsersättning som betalas på grund av bestående arbetsoförmåga om du förlorar din arbetsförmåga bestående på grund av sjukdom eller olycksfall och inte längre kan utföra ditt arbete eller något annat sådant arbete som skulle kunna anses lämpligt för dig och garantera dig en skälig utkomst. Du har inte heller möjlighet att omskola dig.

En förutsättning för ersättning är dessutom att sjukdomens status är stabiliserad och bestående, du förväntas inte tillfriskna och ditt tillstånd försämras inte snabbt. Den avtalade engångsersättningen betalas när arbetsoförmågan fortgått minst ett år och bevisats vara bestående.

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.
Smart livförsäkring kombinerar livförsäkringen och MåBraHjälpen. MåBraHjälpen är en avgiftsfri tilläggstjänst som erbjuds våra kunder och den blir inte en del av försäkringsavtalet. LokalTapiola har rätt att ändra innehållet i tjänsterna eller förmånerna. Kustannus Oy Duodecim producerar den elektroniska hälsokontrollen och självträningarna. Våra samarbetspartners producerar välbefinnandeinnehåll till tjänsten. Samarbetsparternas välbefinnandetjänster kan även fås direkt från tjänsteleverantören enligt villkoren för tjänsten.