Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Talko­försäkring

Talkoförsäkringen är ett skydd vid talkoarbeten. Med talkoarbete sköts byggnads-, reparations- och målningsarbeten bekvämt. Under talkoarbetet kan det dock hända ett och annat. Genom att teckna en talkoförsäkring säkerställer du att talkofolket är väl skyddade vid olycksfall.

Ersätter vårdkostnader, såsom läkararvoden, sjukhusavgifter, medicinkostnader och fysioterapi, vid olycksfall som orsakats i talkoarbete.

Den försäkrade ersätts för bestående skador som orsakats av olyckan, om skyddet har valts till försäkring.

Du får snabbt vård hos våra hälsopartners på distansmottagningar eller mottagningar på läkarcentraler över hela Finland, dygnet runt.

Avsedd för oavlönade talkoarbetare.

Vad täcker talkoförsäkringen

I försäkringstagarens system täcker talkoförsäkringen vårdkostnaderna för olyckor som orsakas av det avtalade talkoarbetet. Som tilläggsskydd kan du teckna en försäkring för bestående men vid olycksfall och dödsfall genom olycka. Med talkoförsäkringen kan du till exempel försäkra bygg-, reparations-, renoverings- och gårdstalkon.

Vårdskydd vid olycka Innehåller

Som vårdkostnader vid olycksfall i talkoarbete ersätter vi vårdkostnader som orsakats av behandlingen av en skada vid olycka, såsom läkararvoden, undersöknings- och vårdkostnader, åtgärder och mediciner samt fysioterapi vid högst 5 vårdtillfällen per olycka som berättigar till ersättning.

Som maximalt ersättningsbelopp för vårdkostnader per olycka kan du välja till exempel 10 000 eller 20 000 €.

Ingår i försäkringen

Talkoförsäkringen har inte någon självrisk.

Valfritt tilläggsskydd Maximiersättning

Vi betalar för bestående men när skadan har blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Vi betalar ersättningen i enlighet med statsrådets förordning om invaliditetsklassificering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Vi betalar inte ut ersättning för bestående men som uppstår först tre år efter olycksfallet eller senare.

T.ex. 50 000 €

Från skyddet betalar vi en engångsersättning till förmånstagaren, om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall.

T.ex. 5 000 €

Vanliga frågor

Med en talkoförsäkring tryggar du talkogänget i händelse av att någonting tråkigt skulle inträffa under talkoarbetet. Försäkringen är avsedd för oavlönat talkoarbete. Exempel på talko är bygg-, reparations-, renoverings-, jordbruks- och skogstalkoarbeten, gårdstalkon samt talkoarbeten förknippade med ordnande av evenemang. Talkoförsäkringen är tidsbegränsad.

Från försäkringen ersätter vi vårdkostnader, såsom läkararvoden, sjukhusavgifter, medicinkostnader och fysioterapi, vid olycksfall som orsakats i talkoarbete. Exempel på olyckor som ersätts är skador orsakade av hantering av verktyg, fall från stege och fall.

Om olycksfallet trots vård lämnar ett bestående men, betalar vi ut ersättning för bestående men från försäkringen. Från försäkringen ersätter vi också dödsfall genom olyckshändelse om skyddet har valts till försäkringen.

Försäkringen kan beviljas för en högst 100 år gammal person som bor stadigvarande i Finland och som omfattas av socialförsäkringen i Finland. Talkoförsäkringen är endast avsedd för försäkring av utomstående talkofolk, vilket innebär att försäkringen inte ersätter skador som orsakas försäkringstagaren eller dennes familjemedlemmar.

Talkoförsäkringen gäller endast i oavlönat talkoarbete. Om man betalar lön eller annat vederlag eller förmån för talkoarbetet, ska deltagarna försäkras med en lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Premien påverkas av gruppens storlek, valda försäkringsskydd och deras omfattning, antalet händelser och försäkringens varaktighet. Faktorerna som påverkar premien varierar efter de valda skydden. Kontakta oss, så skräddarsyr vi en försäkring som passar just ditt planerade talkoarbete.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Pris på talkoförsäkring

Premien påverkas av gruppens storlek, valda försäkringsskydd och deras omfattning, antalet händelser och försäkringens varaktighet.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.