Skydd vid allvarlig sjukdom

Vakavan sairauden vakuutus

Har du aldrig tänkt på hur en allvarlig sjukdom skulle påverka din och familjens vardag?

Säkerställ dig om att ett insjuknande inte förstör din ekonomi och att vardagen kan fortsätta så normalt som möjligt vad gäller utkomsten. Med försäkringar för allvarlig sjukdom säkerställer du dig en god vård eller att vardagslivet anpassas till en ny situation.

För allvarlig sjukdom kan du förbereda dig med två olika försäkringar för allvarlig sjukdom.

Engångsersättning för allvarlig sjukdom kan du använda på ett sätt som passar dig när du har insjuknat i en allvarlig sjukdom. Med hjälp av ersättningen har du möjlighet att få den bästa möjliga vården för att främja tillfrisknandet och enligt behov ordna hemvård eller stöd för familjemedlemmarna. Försäkringen underlättar din situation även efter tillfrisknandet genom rehabilitering eller lättare övergång tillbaka till arbetslivet.

Vårdkostnadsförsäkring för allvarlig sjukdom ersätter samma saker som en traditionell sjukkostnadsförsäkring ersätter men självrisken är högre. Den är ett bra val om du kan betala kostnaderna för mindre besvär själv eller via företagshälsovården men vill förbereda dig på större vårdkostnader vid allvarlig sjukdom eller olycksfall.


Engångsersättning för allvarlig sjukdom

Försäkringen ger skydd vid nio allvarliga sjukdomar och ingrepp. Den skattefria engångsersättningen kan vara upp till 100 000 euro.

Försäkringen ger skydd till exempel vid följande sjukdomar och ingrepp:

 • Vissa cancrar
 • Hjärntumör
 • Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation
 • Ersättning av aortaklaff med hjärtklaffprotes
 • Hjärtinfarkt
 • Njurinsufficiens
 • Organ- eller benmärgstransplantation
 • MS-sjukdom
 • Slaganfall

Bekanta dig med produktfaktan och villkoren där du hittar de exakta beskrivningarna av ersättningarna och deras begränsningar.

Försäkringsbeloppet vid allvarlig sjukdom kan till exempel dimensioneras så att den täcker nettoinkomsterna för ett år. Detta möjliggör en smidig vardag mitt i förändringen. Ersättningsbeloppet är skattefritt för dig och du kan använda det på det sätt som du vill.

Detta är engångsersättning för allvarlig sjukdom

 1. Du kan använda ersättningsbeloppet på det sätt som passar dig.
 2. Du har ett personligen skräddarsytt skydd där din inkomstnivå och dina ekonomiska behov beaktas.
 3. Är inte enbart en cancerförsäkring.

Vårdkostnadsförsäkring för allvarlig sjukdom

Försäkringen ersätter undersöknings- och vårdkostnader för vård av sjukdom och olycksfall i Finland såsom läkararvoden, medicinkostnader och sjukhusets vårddagsavgifter.

Du kan vid behov använda tjänster hos privata läkarstationer och sjukhus. Du får snabbt vård på önskad vårdplats och du behöver till exempel inte köa till operation eller undersökningar.
Bekanta dig med produktfakta och villkoren där du hittar de exakta beskrivningarna av ersättningarna och deras begränsningar.

Spara på samma gång

Du har nytta av vårdkostnadsförsäkring för allvarlig sjukdom även om inget allvarligt skulle inträffa. Samtidigt som du betalar försäkringspremierna kan du intjäna sparbelopp åt dig själv. När avtalet upphör, betalas det intjänade sparbeloppet till dig. På sparbeloppet betalas en beräkningsränta på 1,5 procent.

Detta är vårdkostnadsförsäkring för allvarlig sjukdom

 1. Du har försäkringsskydd genom vilket du har skyddat dig vid allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall.
 2. Du sparar åt dig själv även om inget allvarligt skulle inträffa.

Bra att veta

Material

Engångsersättning för allvarlig sjukdom

Vårdkostnadsförsäkring för allvarlig sjukdom


Ifall du har valt ett sparmål till vårdkostnadsförsäkringen för allvarlig sjukdom, bekanta dig även med faktabladet:
The embedded asset does not exist:
Asset Type: LTContent_C
Asset Id: 1509554177886
PAGENAME: LahiTapiola/LTContent_C/LTExternalLinkDocEmbedDetail

Giltighet

En person som fyllt 18 år kan ansöka om Engångsersättning för allvarlig sjukdom. Försäkringen ska ansökas om senast under det år då den försäkrade fyller 64 år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 68 år.

En person som fyllt 15 år kan ansöka om Vårdkostnadsförsäkring för allvarlig sjukdom och skyddet gäller fram till 65 års ålder.

Försäkringsskydd

Försäkringsbeloppet för Engångsersättning för allvarlig sjukdom kan vara 30 000 - 100 000 euro.

Vårdkostnadsförsäkring för allvarlig sjukdom ersätter kostnader för vård och undersökningar av sjukdom och olycksfall, medicinkostnader och sjukhusavgifter. Kostnader ersätts högst upp till 61 400 euro under försäkringstiden. Självrisken är 1 230 euro för varje sjukdom eller olycksfall. Ersättningen för vårddagar på sjukhus är högst 500 euro per dag.

Både engångsersättningen för allvarlig sjukdom och vårdkostnadsförsäkringen innehåller en dödsfallsförsäkring.

Pris

Priset påverkas av din ålder samt ersättningsbeloppet du valt.

Eventuell användning av tobaksprodukter höjer premien för Engångsersättning för allvarlig sjukdom.

Utbetalning av ersättning

Engångsersättning för allvarlig sjukdom betalas om sjukdomen konstateras eller ingreppet utförs under försäkringens giltighetstid, tidigast 90 dagar efter att försäkringen trädde i kraft. Den försäkrade ska själv söka ersättning tidigast efter 28 dagar från den ersättningsbara diagnosen (gäller inte cancerfall)

Beskattning

Engångsersättningen för allvarlig sjukdom och vårdkostnadsersättningarna är skattefria. Notera att beskattningen kan ändra i framtiden. Beskattningen har presenterats enligt skattebestämmelserna som gäller 1.8.2018.

Tjänsteleverantör

Livförsäkringsskyddet beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.