Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkring för lastbil

Från lastbilförsäkringen dvs. från kaskoförsäkringen och trafikförsäkringen tillsammans ersätter vi skador på din lastbil eller dess utrustning samt motpartens person- och sakskador. Bekanta dig med lastbilförsäkringen och begär anbud.

Trafikförsäkring och kasko för lastbil

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring för alla lastbilar. Trafikförsäkringen ersätter personskador för passagerare i din lastbil samt skador som orsakats en oskyldig part men inte skador på din egen lastbil. Det lönar sig därför att komplettera försäkringsskyddet för lastbilen med en kaskoförsäkring som ersätter skador på dess anordningar och utrustning.

Du kan välja antingen Omfattande eller Reducerad kasko för din lastbil. Omfattande kasko ersätter enligt sitt namn mera omfattande skador såsom kollisioner som är vanliga för fordon.

Pris på försäkring för lastbil

Lastbilförsäkringens pris bildas av några olika faktorer. Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet inverkar även själva bilen, användningen av bilen, intjänad bonus och försäkringstagarens uppgifter på priset på bilförsäkringen. Också omfattningen av kaskoförsäkringen du valt påverkar priset.

Be om anbud

Jämförelse av försäkringar för lastbilar - vad ersätter de olika kaskoförsäkringarna?

Du kan välja antingen Omfattande eller Reducerad kaskoförsäkring för din lastbil. Jämför kaskoförsäkringar och välj en försäkring som passar din lastbil.

  Omfattande kasko Reducerad försäkring

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att lastbilen kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Ja Kollisionsförsäkring, ingår ej

Älgskadeförsäkringen ersätter om lastbilen kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador till följd av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkringen ingår i Omfattande Kasko. Till Reducerad försäkring kan du vid behov välja älgskadeförsäkringen som tilläggsskydd.

Ja Kan väljas att ingå

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om lastbilens ägare, innehavare eller förare utomlands måste ersätta en sak- eller personskada hen orsakat en annan part i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av ansvarsförsäkring utomlands.

Ja Ansvarsförsäkring utomlands, ingår ej

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av uppsåtlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med ett annat fordon.

Skadegörelseförsäkringen ingår i Omfattande Kasko. Till Reducerad försäkring kan du vid behov välja skadegörelseförsäkringen som tilläggsskydd.

Ja Kan väljas att ingå

Stöldförsäkringen ersätter lastbilen om den stjäls. Försäkringen ersätter även skador på lastbilen om den skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om lastbilen varit låst eller förvarats i ett låst utrymme. Stöld ska alltid anmälas till polisen.

Ja Ja

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat lastbilen.

Ja Ja

Från rättsskyddsförsäkringen ersätts advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som gäller ägande, framförande eller innehav av lastbil.

Till Omfattande och Reducerad kaskoförsäkring kan du som tilläggsskydd välja rättsskyddsförsäkring.

Kan väljas att ingå Kan väljas att ingå

Bogseringsserviceförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om lastbilen t.ex. får ett tekniskt fel. Kostnader som ersätts är bl.a. att lastbilen lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad och resekostnader till hemmet.

Du kan vid behov välja bogseringsserviceförsäkring som tilläggsskydd till Omfattande och Reducerad kaskoförsäkring.

Kan väljas att ingå Kan väljas att ingå

Med stöd av avbrottsförsäkringen betalas ersättning för den tid då lastbilen repareras till följd av en skada som ersätts med stöd av kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.

Du kan vid behov välja avbrottsskydd som tilläggsskydd till Omfattande kaskoförsäkring.

Kan väljas att ingå Avbrottsskydd, ingår ej

Från glasförsäkringen ersätts skador som direkt orsakas av ett slag utifrån mot bilrutan. Till exempel om vindrutan går sönder när en sten träffar den.

Du kan vid behov välja glasförsäkring som tilläggsskydd till Omfattande kaskoförsäkring.

Kan väljas att ingå Glasförsäkring för lastbil, ingår ej

Finansieringsförsäkringen inkluderas i kaskoförsäkringen om fordonets ägare är ett finansbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Med stöd av finansieringsförsäkringen kan fordonets ägare få ersättning vid förlust av eller skada på fordonet om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.

Ja Finansieringsförsäkring för fordon som köpts på avbetalning, ingår ej

Vanliga frågor om försäkringen för lastbil

Du kan köpa en lastbilförsäkring genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Även de flesta bilaffärer och besiktningsstationer säljer våra försäkringar. Se våra kontaktuppgifter.

Bonus för trafikförsäkringen är högst 80 % och den är en av Finlands högsta bonus. Bonusen baserar sig på din personliga körhistoria. Vid beräkningen av bonus används körhistorian för alla bilar som du försäkrat och bonus behöver inte längre överföras från bil till bil. Läs mer om bonus för bilförsäkring.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från och med överföringen av ägande- eller besittningsrätten till fordonet. Om du köper fordonet av någon annan än av ägaren som antecknats i registret, måste försäkringen tecknas omedelbart.

Om man har försummat att teckna en trafikförsäkring inom tidsfristen, uppbär Trafikförsäkringscentralen en avgift för oförsäkrat fordon av fordonets ägare eller innehavare.

Du kan köpa lastbilförsäkringen genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Vi säger upp försäkringen i det tidigare bolaget och anmäler den till Traficoms fordonsregister.

Bara fordonets ägare eller innehavare kan vara försäkringstagare. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare, när denne är någon annan person än fordonets ägare. Till exempel en familjemedlem, som huvudsakligen använder bilen, måste antecknas som innehavare i försäkringen och i fordonsregistret, om fordonet används av denna person i mer än 30 dagar.

Du kan även när som helst byta försäkringsbolag, även om fordonet skulle ägas av ett finansieringsbolag. Vi uppdaterar uppgiften om byte av försäkringsbolag automatiskt till fordonsregistret (Traficom).

En trafikförsäkring ska även tecknas för ett oregistrerat fordon, om det används i trafik. Med trafik avses även körning utanför vägtrafiken såsom i skogen, på gårdsområden, isen eller åkrar. En skada kan även inträffa där, så det är skäl att hålla försäkringsskyddet i skick.