Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Lastbilsförsäkring

Från lastbilsförsäkringen, det vill säga kasko- och trafikförsäkringen tillsammans, ersätter vi skador på din lastbil eller dess utrustning samt motpartens person- och sakskador.

Finlands populäraste bilförsäkring. Traficom: Registreringsstatistik för fordon.

Kaskoförsäkring enligt dina behov.

Förmånligare premier om du koncentrerar dina försäkringar till oss.

Det enda bolaget i Finland som ger S-gruppens Bonus för lastbilsförsäkring.

Vad omfattar lastbilsförsäkringen?

KaskoförsäkringOmfattande kaskoReducerad försäkring

Från kollisionsförsäkringen ersätter vi skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätter vi från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Valfri

Från brandförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av eld som kommit lös eller ett blixtnedslag som direkt träffat fordonet.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Stöldförsäkringen ersätter om fordonet blir stulet. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Vi betalar ersättning om fordonet varit låst eller förvarats i låsta utrymmen. Stöld ska alltid polisanmälas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Från skadegörelseförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skador som orsakats med ett annat fordon ersätts inte ur skadegörelseförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Valfri

Ansvarsförsäkringen utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon är tvungen att ersätta en sak- eller personskada som hen orsakat en annan person i trafiken utomlands kan ersättning sökas från Ansvarsförsäkringen utomlands.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Finansieringsförsäkringen ansluts till kaskoförsäkringen, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Ur finansieringsförsäkringen kan man ersätta förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare, om ersättningen i övrigt vägras eller om den jämkas.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen
Valfritt tilläggsskydd Omfattande kaskoReducerad försäkring

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som gäller fordonets ägande, framförande och manövrering.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Glasförsäkringen ersätter skador som orsakas av ett direkt slag utifrån mot bilrutan. Till exempel att en sten slungas mot vindrutan och slår sönder den.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från avbrottsförsäkringen betalas ersättning för den tid då fordonet repareras till följd av en skada, som ersätts från kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Försäkringen ersätter kostnader som orsakas av avbruten resa. Vi betalar ersättning om fordonet till exempel drabbas av ett tekniskt fel. I ersättningsbara kostnader ingår bland annat att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt förarens resekostnader hem.

Du kan teckna en bogseringshjälpförsäkring för lastbilar som är högst 15 år gamla.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Trafikförsäkring

  • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som orsakats motpartens fordon.

  • Trafikförsäkringen ersätter kläder och bruksföremål för passagerare i det egna fordonet.

  • Vid personskador ersätts bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförluster och begravningskostnader.

Vanliga frågor

Teckna en lastbilsförsäkring genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Praktiskt taget alla bilaffärer och besiktningsstationer säljer också våra försäkringar.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från det att ägande- eller besittningsrätten av fordonet överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart.

Om tecknandet av trafikförsäkringen försummas inom den angivna tidsfristen, debiterar Trafikförsäkringscentralen en avgift för oförsäkrat fordon av fordonets ägare eller innehavare.

Teckna en lastbilsförsäkring genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Vi sköter om uppsägningen av försäkringen från det tidigare bolaget och anmälan till Traficoms fordonsregister.

Försäkringstagaren kan endast vara ägaren eller innehavaren av fordonet. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare som inte är fordonets ägare. Till exempel en familjemedlem som huvudsakligen använder bilen ska antecknas i försäkringen och i fordonsregistret som innehavare, om denna person använder bilen i mer än 30 dagar.

Du kan byta försäkringsbolag när som helst, även om fordonet ägs av ett finansieringsbolag. Vi uppdaterar automatiskt uppgifter om byte av försäkringsbolag i fordonsregistret (Traficom).

Trafikförsäkring ska tecknas också för ett oregistrerat fordon om det används i trafik. Med trafik avses också körning utanför vägtrafiken, till exempel i skogen, på gårdsområden, på is eller åkrar. En skada kan inträffa även där, alltså är det en bra idé att ha försäkringsskyddet i skick.

Priset på lastbilförsäkringen bildas av några olika faktorer. Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på bilförsäkringen även av själva bil, dess användning och försäkringstagarens uppgifter. Lastbilsförsäkringen omfattar kasko- och trafikförsäkring. Du kan välja kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation.

Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra bilförsäkringar, eftersom du på det sättet hittar den bästa försäkringen för dig. Den billigaste bilförsäkringen är inte alltid det smartaste alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och är särskilt uppmärksam på vad försäkringen täcker i händelse av olycksfall.

Bonusen på trafikförsäkringen är som högst 80 %, en av Finlands högsta. Bonusen baserar sig på din personliga körhistorik. Bonusen beräknas med hjälp av historiken för alla bilar du har försäkrat och bonusen behöver inte längre överföras från en bil till en annan. Läs mer om bonus.

Lastbilsförsäkringen upphör automatiskt när du säljer bilen eller byter försäkringsbolag. Vi får information via Traficom om att bilen har sålts eller om byte av försäkringsbolag. Om du har en öppen faktura skickar vi dig en ersättningsfaktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan återbetalar vi den extra premien till ditt konto. Försäkringen för ett oregistrerat fordon måste sägas upp skriftligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för kaskoförsäkring (pdf)

Faktablad för trafikförsäkring (pdf)

Kaskoförsäkringsvillkor (pdf)

Trafikförsäkringsvillkor (pdf)

Priset på lastbilsförsäkringen

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på lastbilsförsäkringen även av själva bilen, dess användning, intjänad bonus och försäkringstagarens uppgifter.

Be ett anbud

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt