Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tillämpning av skälighetsprincipen och målsatta tilläggsförmåner

I enlighet med den s.k. skälighetsprincipen i 13 kap. 2 § i lagen om försäkringsbolag ska försäkringsbolaget återbetala en skälig del av överskottet till sådana försäkringar som är berättigade till tilläggsförmåner som utdelas på basis av överskottet förutsatt att bolagets solvens tillåter detta.

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola tillämpar skälighetsprincipen genom att använda överskottet huvudsakligen till tilläggsförmåner och förstärkning av solvensen samt till att betala en marknadsbaserad avkastning till tecknare av riskkapital.

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiolas mål är att på lång sikt före kostnader och skatter utbetala till försäkringsbesparingarna som är berättigade till utdelning av överskottet en totalåterbäring som vid pensionsförsäkringar överstiger räntenivån för obligationslån med en löptid på minst 10 år emitterade av staterna i euroområdet och vid sparlivförsäkringar räntenivån för statslån med en löptid på 5 år. Målet för fonderande riskförsäkringar är en positiv reell totalränta.

Målsatta tilläggsförmåner
Den målsatta tilläggsförmån som anges som målsatt totalåterbäring på försäkringsbesparingar tillämpas inte på fondanknutna försäkringar eller rena riskförsäkringar som inte omfattar försäkringsbesparing. På riskförsäkringar tillämpas skälighetsprincipen genom att den del av överskottet på riskrörelsen som inte reserveras för fluktuationer i riskrörelsen ges kunder i form av premierabatter eller avgiftsfria höjningar av riskförmåner.

Den ovan nämnda målsatta totalavkastning som kollektivt fastställts för alla pensionsförsäkringar och sparlivförsäkringar tillämpas på enstaka försäkringsavtal genom att man vid fastställandet av återbäringarna beaktar den allmänna räntenivån och hur kraftigt den fluktuerar, hur bolaget har lyckats i placeringsverksamheten, beräkningsräntan på respektive försäkring, kostnader för förvaltning av försäkringen, försäkringsposter som används för att täcka driftskostnader samt bolagets solvens. Vad gäller kundåterbäringsnivån så beaktas per försäkringsgren behovet att skapa beredskap för avsevärt stigande framtida skadekostnader bl.a. till följd av ändringar i dödligheten.

Totalräntan på kundens försäkringsbesparingar består av beräkningsränta och kundåterbäringar.

Olika faktorer påverkar totalräntan på avtalen enligt följande:

  • En lägre beräkningsränta eller en högre andel som används för att täcka driftskostnader kan höja totalräntan och för långsiktiga produkter för bundet sparande, såsom pensionsförsäkringar, betalas en högre totalränta än för försäkring som fritt kan återköpas.
  • I vissa avtal kan totalräntan vara lägre än den högsta tillämpade beräkningsräntan.

Man strävar efter att hålla kundåterbäringarna på en stabil nivå genom att jämna ut fluktuationen i placeringsintäkter så att man under placeringsmässigt framgångsrika år reserverar en del av överskottet för att utdelas senare.

Målet är en kvalitativ och kvantitativ solvens som inte begränsar utbetalningen av de målsatta tilläggsförmånerna till kunderna.

Publiceringen av de målsatta tilläggsförmånerna i denna form grundar sig på lagen om försäkringsbolag och målsättningarna beskriver hur överskottet fördelas mellan eget kapital och ansvarsskulden till följd av försäkringsavtalen.

De målsatta tilläggsförmånerna är dock inte sådana uppgifter om enstaka försäkringsavtal som enligt lagen om försäkringsavtal ska ges försäkringstagaren och därmed utgör de inte en del av något enstaka försäkringsavtal. De målsatta tilläggsförmånerna gäller tills vidare och binder inte försäkringsbolaget. Bolagets styrelse bestämmer årligen tilläggsförmåner och nödvändiga ändringar i målsättningar som gäller utdelning av tilläggsförmåner.

Bekanta dig med utredningen av hur målen för utdelning av tilläggsförmånerna har uppnåtts. Ytterligare information finns även i bokslutet.