Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tillämpning av skälighetsprincipen och målsatta tilläggsförmåner

I enlighet med den s.k. skälighetsprincipen i 13 kap. 2 § i lagen om försäkringsbolag ska försäkringsbolaget återbetala en skälig del av överskottet till sådana försäkringar som är berättigade till tilläggsförmåner som utdelas på basis av överskottet förutsatt att bolagets solvens tillåter detta.

Vad bildas överskottet av?

I spar- och pensionsförsäkringar bildas överskottet i huvudsak av livförsäkringsbolagets intäkter av placeringsverksamheten. När intäkterna av placeringsverksamhet är högre än beräkningsräntan som lovats kunderna, bildar försäkringarna överskott. Dödsfallsförsäkringarna bildar överskott när skadekostnaderna och driftskostnaderna är mindre än vad som beaktats i prissättningen av försäkringarna.

Tillämpandet av skälighetsprincipen i LokalTapiola Livbolag

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiola tillämpar skälighetsprincipen genom att använda överskottet huvudsakligen till tilläggsförmåner och förstärkning av solvensen samt till att betala en marknadsbaserad avkastning till tecknare av riskkapital.

Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget LokalTapiolas mål är att på lång sikt före kostnader och skatter utbetala till försäkringsbesparingarna som är berättigade till utdelning av överskottet en totalåterbäring som vid pensionsförsäkringar överstiger räntenivån för obligationslån med en löptid på minst 10 år emitterade av staterna i euroområdet och vid sparlivförsäkringar räntenivån för statslån med en löptid på 5 år. Målet för fonderande riskförsäkringar är en positiv reell totalränta. Räntan på garantikapitalet motsvarar ett medelvärde på fem år för Livbolagets intäkter av placeringsverksamheten.

Målsatta tilläggsförmåner

På riskförsäkringar tillämpas skälighetsprincipen genom att den del av överskottet, som inte reserveras för fluktuationer i skadekostnader och driftskostnader, returneras till kunderna i form av premierabatter eller avgiftsfria höjningar av riskförmåner.

Den målsatta totalavkastningen som fastställts för pensionsförsäkringar och sparlivförsäkringar tillämpas på enskilda försäkringsavtal genom att, när återbäringarna fastställs, beakta

  • den allmänna räntenivån och hur kraftigt den fluktuerar,
  • hur bolaget har lyckats i placeringsverksamheten,
  • beräkningsräntan på respektive försäkring,
  • kostnader för förvaltning av försäkringen,
  • försäkringsposter som används för att täcka driftskostnader samt
  • bolagets solvens.

Den målsatta tilläggsförmån som anges som målsatt totalåterbäring på försäkringsbesparingar tillämpas inte på fondanknutna försäkringar eller rena riskförsäkringar som inte omfattar försäkringsbesparing.

Vad gäller kundåterbäringsnivån så beaktas per försäkringsgren behovet att skapa beredskap för avsevärt stigande framtida skadekostnader bl.a. till följd av ändringar i dödligheten.

Totalräntan på kundens försäkringsbesparingar består av beräkningsränta och kundåterbäringar.

Nedan finns en lista på faktorer som påverkar totalräntan som betalas på avtalen samt faktorernas effekter:

  • en lägre beräkningsränta eller en högre andel som används för att täcka driftskostnader kan höja totalräntan,
  • för långsiktiga produkter för bundet sparande, såsom pensionsförsäkringar, betalas en högre totalränta än för försäkring som fritt kan återköpas.
  • i vissa avtal kan totalräntan vara lägre än den högsta tillämpade beräkningsräntan.

Man strävar efter att hålla kundåterbäringarna på en stabil nivå genom att jämna ut fluktuationen i placeringsintäkter så att man under placeringsmässigt framgångsrika år reserverar en del av överskottet för att utdelas senare.

Målet är en kvalitativ och kvantitativ solvens som inte begränsar utbetalningen av de målsatta tilläggsförmånerna till kunderna.

Uppnåendet av tilläggsförmånsmål

Publiceringen av de målsatta tilläggsförmånerna i denna form grundar sig på lagen om försäkringsbolag och målsättningarna beskriver hur överskottet fördelas mellan eget kapital och ansvarsskulden till följd av försäkringsavtalen.

De målsatta tilläggsförmånerna är dock inte sådana uppgifter om enstaka försäkringsavtal som enligt lagen om försäkringsavtal ska ges försäkringstagaren och därmed utgör de inte en del av något enstaka försäkringsavtal. De målsatta tilläggsförmånerna gäller tills vidare och binder inte försäkringsbolaget. Bolagets styrelse bestämmer årligen tilläggsförmåner och nödvändiga ändringar i målsättningar som gäller utdelning av tilläggsförmåner.

Bekanta dig med den senaste utredningen av hur målen för utdelningen av tilläggsförmåner uppnåtts (pdf). Mer information om saken finns även i bokslutet.

I listan nedan hittar du utredningar av hur målen uppnåtts under tidigare år: