Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information till placeraren

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som LokalTapiola-fondernas förmögenhetsförvaltare.
LokalTapiola-fondernas kundservice sköts i LokalTapiola-gruppens kontor runtom i Finland. Teckningar kan också göras i LokalTapiolas nättjänst.

Avkastning från försäkringsbesparing med garanterad avkastning

På dina försäkringsbesparingar betalas en totalränta som består beräkningsräntan och eventuell kundåterbäring. LokalTapiola Livförsäkringbolags styrelse fastställer storleken på kundåterbäringen årligen utgående från de principer som har fastställts i målen för tilläggsförmåner.

I enlighet med målen för tilläggsförmåner påverkas kundåterbäringen av

  • det utdelningsbara överskottet
  • målniåver som har definierats för olika försäkringsprodukter (se målen nedan)
  • den allmänna räntenivån och växlingarna i den
  • hur LokalTapiola Livförsäkringbolag lyckats i sin placeringsverksamhet
  • nivån på respektive försäkrings beräkningsränta
  • skötselskostnaderna för försäkringen och poster för att täcka affärskostnader
  • LokalTapiola Livförsäkringbolags solvens.

Målet är att på försäkringsbesparingar med garanterad avkastning i Egenpension, Egenpension fondförsäkring och TOP-pensionsförsäkring på långt sikt betala ut en totalränta, som innan kostnader och skatter har avdragits överskrider den riskfria tioåriga räntan. Med riskfri ränta avses den genomsnittliga räntenivån på obligationslån som emitterats av stater i euroområdet och som har den högsta kreditklassificeringen (AAA).

Målet är att på lång sikt betala en totalränta på sparbelopp i Omavara ränteförsäkring samt sparbelopp som anknutits till räntegottgörelsen i LokalTapiola Placeringsförsäkring och LokalTapiola Kapitaliseringsavtal som överskrider den riskfria femåriga räntan före kostnader och räntör avdragits. Med riskfri ränta avses den genomsnittliga räntenivån för obligationslån som emitterade av stater i euroområdet vilka har den bästa kreditbetyget (AAA).

På besparingar i Omavara-försäkringen är målet att betala en totalränta som är högre än inflationen.

De bekräftade kundåterbäringarna rapporteras årligen

Årligen publiceras en rapport om hur väl man lyckats uppfylla målen för tilläggsförmåner som en bilaga till bokslutet. Läs den senaste rapporten för åren 2013 – 2022 (pdf).

Målen för tilläggsförmåner är inte bindande och de gäller tills vidare. Målen är inte en del av det försäkringsavtal du ingått, så de kan förändras under avtalets giltighetstid. Läs mer om målen för tilläggsförmåner.

En god solvens möjliggör en stabil avkastning

Under då år då LokalTapiola Livbolag lyckas särskilt bra i sin placeringsverksamhet, reserveras en del av överskottet att delas ut under svagare placeringsår. Med åtgärden strävar man efter att nivån på totalräntan inte skulle variera avsevärt från år till år.

LokalTapiola Livförsäkringsbolag har en stark solvens. Bolagets egna tillgångar är 3,2-faldiga i jämförelse med solvenskapitalkravet och 12-faldiga i jämförelse med minimikapitalkravet (31.12.2022). En bra solvens gör att du på lång sikt kan få stabil avkastning på dina sparbelopp. Läs mer om solvensen (pdf, på finska).