Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information till placeraren

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som LokalTapiola-fondernas förmögenhetsförvaltare.
LokalTapiola-fondernas kundservice sköts i LokalTapiola-gruppens kontor runtom i Finland. Teckningar kan också göras i LokalTapiolas nättjänst.

Distansförsäljningsbestämmelser

Förhandsinformation vid fondorder som ges på distans

Detta meddelande redogör för den allmänna förhandsinformation som stadgas om i 6a kapitlet i konsumentskyddslagen som ska ges till konsument före fondteckning på basis av distansavtal.

Med distansförsäljning avses att avtalet ingås med distanskommunikation, t.ex. genom att använda datanät, telefon eller post så att kunden inte personligen träffar en representant för tjänsteleverantören. Avtal om ändring av villkor för avtal som ingåtts tidigare är inte distansförsäljning.

Information om tjänsteleverantören

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab
FO-nummer 1604393-7
Adress Norrskensgränden 1, 02010 LOKALTAPIOLA
Telefon (09) 453 8500

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab är ett värdepappersföretag och dess huvudsakliga bransch kapitalförvaltning. LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab har registrerats i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och registerstyrelsen.

Övervakande myndighet

Finansinspektionen
Adress Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 HELSINGFORS
Telefon 010 831 51
E-post finanssivalvonta(at)finanssivalvonta.fi

Information om fonder som LokalTapiola Kapitalförvaltning förmedlar

Fondandelar i fonderna är andelar av tillgångsmassan i fonden. Värdet på fondandelarna fastställs på basis av värdet på de tillgångar som fonden äger. Varje fond har en egen placeringspolicy och egna stadgar som iakttas i förvaltningen av fonden. Värdet på en fondandel beräknas varje bankdag och fonder kan tecknas och inlösas varje bankdag. Ett undantag till det ovannämnda kan vara vissa specialplaceringsfonder, vars värdeberäkning enligt lagen om placeringsfonder kan avvika från den dagliga värdeberäkningen av placeringsfonderna. Specialplaceringsfonderna kan dessutom ha avvikande tecknings- och inlösningsarvoden.

Värdet på en investering i fonden kan öka eller minska och tidigare utveckling av fonden är ingen garanti för framtida utveckling. Vid inlösning av investeringen kan investeraren eventuellt få ett mindre belopp tillbaka än beloppet som ursprungligen investerades. Riskprofilerna för fonderna som LokalTapiola Kapitalförvaltning förmedlar varierar från mycket låg risk till hög risk. Det lönar sig att bekanta sig med riskprofilen före investeringen. Före fondandelarna anskaffas ska investeraren noggrant bedöma, för hur lång tid denne ska investera tillgångarna och hur stor risk denne är beredd att ta.

Avgifter för fonderna

För teckning av fonder kan debiteras ett teckningsarvode och för inlösning ett inlösningsarvode. Dessa avgifter och arvoden är i allmänhet en procentuell andel av beloppet som placeras eller inlöses och de uppbärs från kunden i samband med investeringen eller inlösningen. Vid inlösning av fondandelar kan det uppstå inkomst som beskattas som överlåtelsevinst.

Därutöver uppbär fonderna förvaltnings- och förvarsavgifter vilka beräknas som en årlig procent av fondkapitalet och uppbärs från fonden. Förvaltningsavgiften har redan avdragits från det publicerade fondandelsvärdet.

Placeringsfonderna är inte skyddade av Ersättningsfonden för investerare och insättningsgarantin. Tillgångarna i en fond förvaras dock åtskilt från fondbolagets tillgångar och fondens tillgångar kan inte utmätas från fondbolagets skuld.

Vid respektive tidpunkt gällande fondprospekt eller faktablad med basfakta för respektive placeringsfond innehåller närmare information om kostnader, avgifter och beskattning i anknytning till investeringen. Investeraren ska noggrant bekanta sig med fondprospekten och fondstadgarna före investeringen.

Information om distansavtal

En konsument har inte rätt att annullera en fondteckning som gjorts enligt distansavtal efter att denne har betalat teckningen. Investeringen har dock ingen minimiplaceringstid. Vid kortvariga (kortare än 1 månad) investeringar kan dock för vissa fonder uppbäras ett inlösningsarvode som är högre än normalt. Inlösningar av andelar i specialplaceringsfonder kan vara möjliga mera sällan, under perioderna som fastställs i stadgarna, såsom månatligen eller kvartalsvis.

På ingående av distansavtal och avtalet tillämpas Finlands lag och förhandsinformationen ges i enlighet med finsk lagstiftning. Förhandsinformationen, avtalsvillkoren och kundtjänsten finns tillgängliga på finska och svenska.

Kundrådgivning och rättsskydd

Vid frågor om tjänsten och avtalen ska kunden i första hand kontakta LokalTapiolas kundtjänst för sparande och placerande, tel. (09) 453 8500. Kunden ska utan dröjsmål anmäla fel som hänför sig till tjänsten samt eventuella krav till följd av felet.

Om det mellan LokalTapiola Kapitalförvaltning och kunden uppstår meningsskiljaktigheter som gäller avtalet eller investeringstjänsten vilka inte avgörs i förhandlingar mellan avtalsparterna, kan kunden vända sig till LokalTapiolas Kundmedlingsbyrå. Kundmedlingsbyrån är LokalTapiolas interna kanal för sökande av ändring och den handlägger ärenden som gäller investeringstjänster och livförsäkringar samt frivilliga skadeförsäkringar. Kunder kan även be Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) om hjälp i att utreda ärendet eller föra ärendet för handläggning till Konsumenttvistenämnden eller Värdepappersnämnden. Vid avgörande av tvister tillämpas Finlands lag.

Kunden kan även föra meningsskiljaktigheterna till tingsrätten på sin hemort i Finland.