Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information till placeraren

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som LokalTapiola-fondernas förmögenhetsförvaltare.
LokalTapiola-fondernas kundservice sköts i LokalTapiola-gruppens kontor runtom i Finland. Teckningar kan också göras i LokalTapiolas nättjänst.

Beskattningen av placeringsfonder

Beskattning av placeringsfonder

Placeringsfonderna är skattefria samfund som inte betalar skatt för sina ränteinkomster eller överlåtelsevinster. Ägaren av fondandelar får överlåtelsevinst eller -förlust när hen avstår från sina fondandelar vid inlösning eller byte av fondandelar. För överlåtelsevinster betalas kapitalinkomstskatt.

Fondbolaget meddelar årligen skattemyndigheten ägaruppgifterna för fondandelar. Överlåtelsevinster och -förluster ska kontrolleras i den förhandsifyllda skattedeklarationen och vid behov korrigeras.

Ytterligare information om beskattning av kapitalinkomster finns på skatteförvaltningens webbplats samt i Placerarens skatteguide som Börsstiftelsen publicerar. Gå till Skatteförvaltningens webbplats här och till Placerarens skatteguide här.

Beskattning

Nedan beskrivs beskattningen av placeringsfonden och andelsägaren i enlighet med Finlands skattesystem (allmänt skattepliktig fysisk person i Finland).

Fondernas överlåtelsevinster beskattas som kapitalinkomster

Fondplaceraren kan få överlåtelsevinst när hen avstår från sina fondandelar vid inlösning eller byte av fondandelar. Överlåtelsevinsten är skillnaden mellan inlösningspriset och teckningspriset. Den överlåtelsevinst som fås vid inlösning eller byte av fondandelar är kapitalinkomst som beskattas enligt 30 procent (år 2021). Till den del beloppet av den skattskyldiges skattepliktiga kapitalinkomst överstiger 30 000 euro, är skatteprocenten 34. Fonden kan också innehålla avkastningsandelar och den årliga avkastningen som betalas för dessa beskattas som kapitalinkomst.

Överlåtelseförluster kan avdras från kapitalinkomster

Värdet på fondandelar kan även sjunka. Om andelarna inlöses med förlust ska överlåtelseförlusten deklareras i beskattningen. Överlåtelseförlusterna kan avdras från alla kapitalinkomster. Om du inte alls har kapitalinkomster eller kapitalinkomsterna är mindre än försäljningsförlusterna som avdras, överförs avdraget till de följande fem åren. Du kan inte få underskottsgottgörelse för överlåtelseförluster i beskattningen av förvärvsinkomster.

Överlåtelser under 1 000 euro

Om de totala försäljningspriserna under kalenderåret inte överstiger 1 000 euro är försäljningsvinsten skattefri. Det samma gäller försäljningsförlusten: förlust kan inte avdras, om anskaffningspriserna för de tillgångar som sålts under året inte överstiger 1 000 euro.

Verklig överlåtelsevinst eller presumtiv anskaffningsutgift?

Överlåtelsevinsten som fås vid inlösen av fondandelar kan räknas antingen genom att använda den verkliga överlåtelsevinsten eller den presumtiva anskaffningsutgiften. Den verkliga överlåtelsevinsten fås genom att man från inlösningspriset avdrar teckningspriset samt kostnaderna för anskaffning av fondandelar. Vid användning av den presumtiva anskaffningsutgiften avdras från inlösningspriset den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för det verkliga teckningspriset. Om man ägt fondandelarna en kortare tid än 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 procent av inlösningspriset. För fondandelar som ägts minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 procent av inlösningspriset (år 2021).

Om endast en del av fondandelarna inlöses, fastställs anskaffningspriset för de inlösta fondandelarna så att de fondandelar som anskaffats först anses vara inlösta först.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Fondbolaget meddelar årligen skattemyndigheten uppgifter om vem som äger fondandelar. Överlåtelsevinster och -förluster ska kontrolleras i den förhandsifyllda skattedeklarationen och vid behov korrigeras. Beskattningen av inkomster eller försäljningsvinster för en enskild placerare beror på den skattelag som tillämpas utgående från av den enskilda placerarens ställning och/eller placeringsplatsen för kapitalet. Ifall placeraren är osäker om lagstiftningen som tillämpas på hen eller om sin skattemässiga ställning, ska hen i mån av möjlighet kontakta lokala organisationer eller andra sakkunniga.