Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information till placeraren

LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab fungerar som LokalTapiola-fondernas förmögenhetsförvaltare.
LokalTapiola-fondernas kundservice sköts i LokalTapiola-gruppens kontor runtom i Finland. Teckningar kan också göras i LokalTapiolas nättjänst.

Beskattningen av placeringsfonder

Placeringsfonderna är skattefria samfund och betalar inte skatt för ränteinkomster eller överlåtelsevinster. Ägaren av fondandelar får överlåtelsevinster eller överlåtelseförluster vid inlösning eller byte av fondandelar. På överlåtelsevinsterna betalas kapitalskatt.

Fondbolaget meddelar årligen skattemyndigheterna uppgifter om vem som äger fondandelar. Andelsägarna ska kontrollera sina överlåtelsevinster och överlåtelseförluster i det förhandsifyllda skatteförslaget och göra ändringar vid behov.

Ytterligare information om beskattningen av kapitalinkomster finns på skatteförvaltningens webbplats och i Placerarens skatteguide som ges ut av Börsstiftelsen.

Beskattning

Nedan beskrivs beskattningen av placeringsfonden och andelsägarna i enlighet med Finlands skattesystem (allmänt skattepliktig fysisk person i Finland).

Avkastningen beskattas som kapitalinkomst

Fondplaceraren kan få överlåtelsevinster vid inlösning eller byte av fondandelar. Överlåtelsevinsten är skillnaden mellan inlösningspriset och teckningspriset. Värdet på fondandelar kan även sjunka. Om andelarna inlöses med förlust ska förlusten deklareras i beskattningen.

Den överlåtelsevinst som fås när fondandelar löses in eller byts är kapitalinkomst som beskattas med 30 procent (år 2016). Till den del beloppet av den skattskyldiges skattepliktiga kapitalinkomst överstiger 30 000 euro, är skatteprocenten 34.

Du ska själv meddela överlåtelsevinsterna och -förlusterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Den överlåtelseförlust som uppstår vid inlösningen kan avdras under beskattningsåret och de därpå följande fem åren. Från och med år 2016 avdras förluster som uppstår vid försäljning eller annan överlåtelse av egendom från alla kapitalinkomster. Försäljningsförluster som uppstått före år 2016 avdras bara från försäljningsvinster inte från alla kapitalinkomster. Ändringen gäller därmed bara försäljningsförluster som uppstått år 2016 eller senare.

Överlåtelsevinst för en fysisk person eller dödsbo är inte skattepliktig inkomst om de sammanlagda överlåtelsepriserna på den överlåtna egendomen under skatteåret är högst 1 000 euro. Å andra sidan är överlåtelseförluster under skatteåret inte avdragsgilla om de sammanlagda anskaffningskostnaderna är högst 1 000 euro.

Skattedeklaration

Fondbolaget meddelar årligen skattemyndigheterna uppgifter om vem som äger fondandelar. Andelsägarna ska kontrollera sina överlåtelsevinster och överlåtelseförluster i det förhandsifyllda skatteförslaget och göra ändringar vid behov.

Den överlåtelsevinst som fås i samband med försäljningen av fondandelar kan räknas antingen genom att räkna den verkliga överlåtelsevinsten eller genom att använda den presumtiva anskaffningsutgiften. Man beräknar överlåtelsevinsten genom att från inlösningspriset subtrahera teckningspriset och kostnaderna för anskaffningen av fondandelarna.

Då man använder den presumtiva anskaffningsutgiften subtraheras den presumtiva anskaffningsutgiften från inlösningspriset.. Om man ägt fondandelarna en kortare tid än 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 procent av inlösningspriset. För fondandelar som ägts minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 procent av inlösningspriset (år 2016). Om man endast löser in en del av fondandelarna fastställs anskaffningspriset på de inlösta fondandelarna så att de fondandelar som anskaffats först anses vara inlösta först.

Beskattningen av inkomster eller försäljningsvinster för en enskild placerare beror på den skattelag som tillämpas på basis av den enskilda placerarens ställning och/eller placeringsplatsen för kapitalet. Ifall placerarna är osäkra på vilken lagstiftning som tillämpas eller sin skattemässiga ställning ska de i mån av möjlighet vara i kontakt med de lokala organisationerna eller andra experter.