Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Försäkring för elektriska förflyttningshjälpmedel

Det lönar sig att försäkra elektriska förflyttningshjälpmedel, såsom elsparkcyklar, elektriska balansbrädor (hoverboard), seniorskotrar och andra motsvarande elmotordrivna anordningar som gör det enklare att ta sig fram. Kontrollera om en trafikförsäkring ska tecknas för anordningen.

Från försäkringen ersätts skador orsakade bland annat av brand, stöld och skadegörelse.

Försäkringen täcker dock inte om anordningen går sönder i användningen.

För vissa lätta eldrivna fordon måste en trafikförsäkring tecknas.

Observera detta

En trafikförsäkring ska tecknas för elfordon vars vikt är över 25 kg eller högsta konstruktiva hastighet är över 25 km/h.

Vissa elektriska förflyttningshjälpmedel försäkrar vi med hemförsäkringens lösegendomsförsäkring, från vilken vi ersätter skador orsakade av till exempel brand, stöld och skadegörelse.

Vanliga frågor

Alla motoriserade förflyttningshjälpmedel som väger över 25 kg eller går över 25 km/h måste ha en trafikförsäkring. Sådana elektriska förflyttningshjälpmedel är till exempel elmopeder, seniorskotrar samt fordon som väger över 25 kg och är avsedda att användas av barn. Det viktiga är att komma ihåg talet 25. Trafikförsäkringen är nödvändig, om anordningens vikt överstiger 25 kilogram eller hastigheten 25 kilometer i timmen. Du kan också fråga efter en frivillig försäkring i vår kundtjänst.

Nästan alla elsparkcyklar som saluförs till konsumenter i Finland understiger ofta de tal som stadgas om i lagen dvs. de väger högst 25 kg och deras hastighet är högst 25 km/h. Dessa behöver alltså inte heller i fortsättningen trafikförsäkras. Både vikten och den konstruktiva hastigheten framgår av produktuppgifterna för elsparkcykeln eller på tillverkarens eller återförsäljarens webbplats.

För uthyrningsfirmornas del har försäkringsskyldigheten utvidgats för att gälla alla elsparkcyklar oberoende av vikt.

Eldrivna fortskaffningsmedel, såsom elassisterade cyklar, elsparkcyklar och eldrivna balansbrädor, som inte kräver någon trafikförsäkring, ingår i hemförsäkringens lösegendomsförsäkring. Från försäkringen ersätts skador orsakade bland annat av brand, stöld och skadegörelse. Beakta dock att någon ersättning inte utgår från försäkringen om anordningen går sönder i användningen.

För ett icke-trafikförsäkrat eldrivet fortskaffningsmedel ersätts skador till en utomstående person eller egendom från ansvarsförsäkringen i förarens hemförsäkring. Skador som föraren ådrar sig ersätts å andra sidan från förarens egen olycksfallsförsäkring.

Från den frivilliga olycksfallsförsäkringen ersätts inte av olyckan orsakade vårdkostnader, som berättigar till ersättning på basis av en lag, såsom trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring. Ovan redogörs för, när ett eldrivet fortskaffningsmedel ska trafikförsäkras. När trafikförsäkringen är obligatorisk, ersätter den personskador som fordonet har orsakat när det använts i trafiken.

Från den frivilliga olycksfallsförsäkringen ersätts undersökningar och vård som orsakats av en olycka, såsom läkararvoden, receptbelagda läkemedel, fysioterapi, röntgen- och magnetundersökningar och sjukhusets vårdavgifter med ett belopp per olycka på högst upp till det maximala ersättningsbeloppet, som fastställts för försäkringen. Från olycksfallsförsäkringen ersätts även av olyckan orsakat permanent men, inkomstbortfall och dödsfall, såvida dessa skydd har valts till försäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter personskador som fordonet har orsakat i användningen i trafik och egendomsskador som orsakats tredje part. Om ingen trafikförsäkring har tecknats för ett sådant eldrivet fortskaffningsmedel för vilket man borde ha tecknat försäkring, debiterar Trafikförsäkringscentralen en försummelseavgift för den oförsäkrade perioden. Trafikförsäkringscentralen handlägger även trafikskador som orsakats av oförsäkrade fordon. En skada som orsakats ägaren eller innehavaren ersätts dock inte. En skada som orsakats föraren ersätts inte heller ifall denne visste att fordonet inte hade en trafikförsäkring.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt