<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkring för lätt elfordon

Det lönar sig att försäkra lätta elektriska förflyttningshjälpmedel, såsom elsparkcyklar, elektriska balansbrädor (hoverboard), seniorskotrar och andra motsvarande elmotordrivna anordningar som gör det enklare att ta sig fram.

Från försäkringen ersätts skador orsakade bland annat av brand, stöld och skadegörelse.

Försäkringen täcker dock inte om anordningen går sönder i användningen.

För vissa lätta eldrivna fordon måste en trafikförsäkring tecknas.

Observera detta

Elektriska förflyttningshjälpmedel försäkrar vi med hemförsäkringens lösegendomsförsäkring, från vilken vi ersätter skador orsakade av till exempel brand, stöld och skadegörelse.

För tyngre eldrivna fordon, vars effekt överskrider 1 kW eller hastighet överskrider 25 km/h, måste trafikförsäkring tecknas.

Vanliga frågor

Lätta eldrivna fordon är anordningar som gör det enklare att ta sig fram och ersätter gång. Med dessa avses till exempel elsparkcyklar, eldrivna balansbrädor (hoverboards) och andra motsvarande eldrivna fortskaffningsmedel. Anordningarna får ha en maximal effekt om 2 kW, en maximal hastighet om 15 km/h och de får inte ha något säte. För dessa fortskaffningsmedel behövs inte och går det inte att teckna en trafikförsäkring.

Eldrivna fortskaffningsmedel, såsom elassisterade cyklar, elsparkcyklar och eldrivna balansbrädor, som inte kräver någon trafikförsäkring, ingår i hemförsäkringens lösegendomsförsäkring. Från försäkringen ersätts skador orsakade bland annat av brand, stöld och skadegörelse. Beakta dock att någon ersättning inte utgår från försäkringen om anordningen går sönder i användningen.

För ett icke-trafikförsäkrat eldrivet fortskaffningsmedel ersätts skador till en utomstående person eller egendom från ansvarsförsäkringen i förarens hemförsäkring. Skador som föraren ådrar sig ersätts å andra sidan från förarens egen olycksfallsförsäkring.

Från den frivilliga olycksfallsförsäkringen ersätts inte av olyckan orsakade vårdkostnader, som berättigar till ersättning på basis av en lag, såsom trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring. Nedan listas de fordon som kräver trafikförsäkring. När trafikförsäkringen är obligatorisk, ersätter den personskador som fordonet har orsakat när det använts i trafiken.

Från den frivilliga olycksfallsförsäkringen ersätts undersökningar och vård som orsakats av en olycka, såsom läkararvoden, receptbelagda läkemedel, fysioterapi, röntgen- och magnetundersökningar och sjukhusets vårdavgifter med ett belopp per olycka på högst upp till det maximala ersättningsbeloppet, som fastställts för försäkringen. Från olycksfallsförsäkringen ersätts även av olyckan orsakat permanent men, inkomstbortfall och dödsfall, såvida dessa skydd har valts till försäkringen.

Andra lätta eldrivna fordon är till exempel persontransportörer av Segway-typ, elmopeder och -skotrar, tre- och fyrhjuliga skotrar avsedda för användning av rörelsehindrade personer och andra motsvarande fordon.

För övriga eldrivna fordon måste en trafikförsäkring tecknas om något av följande överskrids:

  • effekt 1 kW

  • hastighet 25 km/h

  • bredd 80 cm

  • 44 cm säteshöjd på tvåhjulingar

För till exempel elmopeder och -skotrar med en säteshöjd som är högre än 44 cm från marken, måste en trafikförsäkring tecknas oberoende av fortskaffningsmedlets effekt och hastighet.

Trafikförsäkringen ersätter personskador som fordonet har orsakat i användningen i trafik och egendomsskador som orsakats tredje part. Om ingen trafikförsäkring har tecknats för ett sådant eldrivet fortskaffningsmedel för vilket man borde ha tecknat försäkring, debiterar Trafikförsäkringscentralen en försummelseavgift för den oförsäkrade perioden. Trafikförsäkringscentralen handlägger även trafikskador som orsakats av oförsäkrade fordon. En skada som orsakats ägaren eller innehavaren ersätts dock inte. En skada som orsakats föraren ersätts inte heller ifall denne visste att fordonet inte hade en trafikförsäkring.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531 .

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.