Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Elcykelförsäkring

Elcykeln ingår i hemförsäkringens lösegendomsförsäkring. Från hemförsäkringen ersätts till exempel skador orsakade av brand, stöld och skadegörelse.

Från försäkringen ersätts skador orsakade bland annat av brand, stöld och skadegörelse.

Försäkringen täcker dock inte om elcykeln går sönder i användningen.

För cyklar utrustade med motor måste en trafikförsäkring tecknas.

Observera detta

Den elassisterade cykelns effekt får som högst uppgår till 250 W och assistansen ska avaktiveras när hastigheten uppnår 25 km/h. Dessutom får assistansen endast fungera vid trampning. För en sådan elassisterad cykel behöver inte tecknas en trafikförsäkring och den ingår i hemlösegendomsförsäkringen.

För alla andra elcyklar bestäms trafikförsäkringsskyldigheten såsom för andra elektriska förflyttningshjälpmedel dvs. en trafikförsäkring ska tecknas för anordningar som väger över 25 kg eller som med motorassistans går över 25 km/h. Sådana elcyklar med trafikförsäkringsskyldighet omfattas inte av hemmets lösegendomsförsäkring. Du kan fråga efter en frivillig försäkring i vår kundtjänst.

Vanliga frågor

Hemförsäkringens lösegendomsförsäkring omfattar elassisterade cyklar, vars effekt är högst 250 W och vars assistans avaktiveras när en hastighet om 25 km/h uppnås. Assistansen i dessa cyklar får endast fungera vid trampning. Från försäkringen ersätts skador orsakade bland annat av brand, stöld och skadegörelse. Beakta dock att någon ersättning inte utgår från försäkringen om anordningen går sönder i användningen. Skador som orsakats en utomstående person eller egendom med en elassisterad cykel, som inte kräver trafikförsäkring, ersätts ur ansvarsförsäkringen i förarens hemförsäkring. Skador som föraren ådrar sig ersätts å andra sidan från förarens egen olycksfallsförsäkring.

En elassisterad cykel behöver inte trafikförsäkras. Den elassisterade cykelns effekt får som högst uppgå till 250 W och assistansen ska avaktiveras när hastigheten uppnår 25 km/h. Dessutom får assistansen endast fungera vid trampning. Trafikförsäkring ska i övrigt alltid tecknas om elcykelns vikt överstiger 25 kg eller högsta hastighet är över 25 km/h. Anordningens maxhastighet och vikt framgår i regel av produktmaterialet som följer med anordningen eller på återförsäljarens eller tillverkarens webbplats.

Trafikförsäkringen ersätter personskador som uppstått när fordonet använts i trafik och egendomsskador som orsakats utomstående. Ifall man inte har tecknat en trafikförsäkring för en sådan elcykel med motor för vilken en försäkring borde tecknas, uppbär Trafikförsäkringscentralen en försummelseavgift för den oförsäkrade tiden. Trafikförsäkringscentralen handlägger också trafikskadorna som orsakats av oförsäkrade fordon. En skada som orsakats ägaren eller innehavaren ersätts dock inte. En skada som orsakats föraren ersätts inte heller ifall denne visste att fordonet inte hade en trafikförsäkring.

Från den frivilliga olycksfallsförsäkringen ersätts inte av olyckan orsakade vårdkostnader, som berättigar till ersättning på basis av en lag, såsom trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring. Ovan beskrivs när en trafikförsäkring krävs. När trafikförsäkringen är obligatorisk, ersätter den personskador som fordonet har orsakat när det använts i trafiken.

Från den frivilliga olycksfallsförsäkringen ersätts undersökningar och vård som orsakats av en olycka, såsom läkararvoden, receptbelagda läkemedel, fysioterapi, röntgen- och magnetundersökningar och sjukhusets vårdavgifter med ett belopp per olycka på högst upp till det maximala ersättningsbeloppet, som fastställts för försäkringen. Från olycksfallsförsäkringen ersätts även av olyckan orsakat permanent men, inkomstbortfall och dödsfall, såvida dessa skydd har valts till försäkringen.

Du kan köpa försäkringen genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor.

Läs mer om eldrivna fortskaffningsmedel på Traficoms webbplats. .

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt