Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Om du eller någon av dina närmaste blir sjuk

Sjukkostnadsförsäkringen ger skydd vid sjukdomar och olycksfall. Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av sjukdomar och olycksfall.

Gör så här

Kontakta HälsoHjälpen via chatt eller ring nummer 0206 1000 varje dag kl. 7–23.

 • Du får rådgivning och vid behov bokas en läkartid åt dig.
 • Tjänsten är avgiftsfri (normal lna), ladda ner appen från AppStore eller Google Play .

Om sjukdomen har orsakat kostnader

 1. Ta fram verifikaten
 2. Sök ersättning genom att logga in i nättjänsten
 3. Spara verifikaten under ett år efter ersättningsansökan

Anmäl en skada eller ta kontakt

FAQ

Vilka kostnader kan ersättas från sjukkostnadsförsäkringen?

 • läkararvoden
 • mediciner ordinerade av läkare
 • undersökningar ordinerade av läkare
 • poliklinikavgifter
 • sjukhusets vårddagsavgifter
 • hälsocentralsavgifter

FPA:s andel av kostnader
Om ersättning från FPA inte har avdragits från vårdkostnaderna du betalat, ska du först själv ansöka om sjukförsäkringslagenlig ersättning från FPA, och därefter kan du söka ersättning från LokalTapiola.

Skydd vid arbetsoförmåga ingår i Personsskyddsförsäkring och i vissa livförsäkringar.

Från vilka försäkringar kan ersättning sökas i nättjänsten?

 • När du är inloggad i nättjänsten kan du söka ersättningar från alla sjukkostnadsförsäkringar som tecknats av en privatperson samt från vissa sjukkostnadsförsäkringar som tecknats av ett företag. Som försäkringstagare kan du även söka ersättningar för ett minderårigt barn.

Hur kan jag få en betalningsförbindelse?

Betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning såsom magnetundersökning eller operation.
 • Betalningsförbindelsen handläggs på basis av ett utlåtande som lämnats in av vårdinrättningen eller av er.
 • Före betalningsförbindelsen handläggs begär vi vid behov en skadeanmälan.
 • Ärenden som gäller betalningsförbindelser handlägger vi inom några vardagar. Vi kan också hjälpa till vid val av vårdinrättning.
 • Efter ditt besök skickar vårdinrättningen fakturan direkt till LokalTapiola.
 • I samband med betalningsförbindelsen får ni separata anvisningar om eventuell självrisk.

Hur ansöker jag om dagpenningersättning för arbetsoförmåga?

Om skydd vid arbetsoförmåga ingår i försäkringen:
 • Dagpenning till följd av arbetsoförmåga betalas för den period av arbetsoförmåga som läkaren ordinerat. Dagpenning betalas inte för sjukledighet som ordinerats retroaktivt. Dagpenning kan högst fås upp till den maximiersättningstid som anges i försäkringsbrevet. Dagpenning och pension är skattepliktiga förmåner.
Ansökan om dagpenning
 • Skicka in ett läkarintyg över arbetsoförmågan och ett skattekort för biinkomster eller ett ändringsskattekort för förmånen för ersättningshandläggningen.
 • Om inget skattekort lämnas in som bilaga till ersättningsansökan, avdras från ersättningen 50 % skatt enligt skattemyndighetens anvisningar.

Vilka ersättningar kan jag få från Skydd vid allvarlig sjukdom för barn?

Dagpenning under tid på sjukhus.
 • För ansökan om dagpenningersättning lämnar du in som bilaga till ersättningsansökan en sjukjournal där barnets vistelse på sjukhus och utredning av eventuell hemvård efter sjukhusvården framgår. Dagpenning är skattepliktig förvärvsinkomst för försäkringstagaren. Till ansökan ska därför bifogas skattekort för biinkomster eller en kopia på ett sådant skattekort.

Ersättning för bestående men och engångsersättning för allvarlig diagnos

 • För ansökan om ersättning för bestående men och allvarlig diagnos lämnar du in ett läkarutlåtande (till exempel B-utlåtande) som bilaga till ersättningsansökan.

Ansökan om ersättning till följd av allvarlig sjukdom eller bestående men

Ersättningar för vårdkostnader från Omavara försäkring för allvarlig sjukdom söks via den elektroniska ersättningstjänsten genom att logga in i nättjänsterna. (se även ”Vilka kostnader kan ersättas från sjukkostnadsförsäkringen”)

Engångsersättning för allvarlig sjukdom (Bastrygghet) och bestående men
 • Du kan söka ersättning genom att logga in i den elektroniska ersättningstjänsten och fylla i den elektroniska blanketten.
 • Du får noggrannare anvisningar för ansökan om ersättning genom att ringa vår telefontjänst 09 453 8000 (mån - fre kl. 9 - 16).
 • För ansökan om engångsersättning för bestående men och allvarlig sjukdom lämnar du in ett läkarutlåtande (till exempel B-utlåtande) som bilaga till ansökan.

Vad är en fullmakt/anmälan om vårdnadshavare och hur kan jag ge en sådan?

Fullmakt

 • Med fullmakt kan du befullmäktiga en annan myndig person att sköta försäkrings- och ersättningsärenden för dig.
 • Den befullmäktigade kan därefter bland annat för dig göra en skadeanmälan över en skada som inträffat, per telefon söka ersättningar för kostnader som orsakats och i vissa försäkringar även i nättjänsten.
 • Föräldrar eller andra vårdnadshavare har rätt att sköta barnets försäkrings- och ersättningsärenden och få uppgifter om dessa tills barnet fyller 18 år. Den försäkrade kan därefter ge en fullmakt för skötsel av försäkrings- och ersättningsärenden.
 • En fullmakt kan göras här eller skriftligen genom att besöka vårt kontor.

Anmälan om vårdnadshavare i försäkringarna Omastartti

 • för att en förälder även ska kunna titta på uppgifterna om försäkringen Omastartti i nättjänsten krävs en anmälan om vårdnadshavare eftersom barnet själv är försäkringstagare i dessa försäkringar.
 • vårdnadshavare till en minderårig försäkringstagare, när anmälan om vårdnadshavare har gjorts. Gör anmälan om vårdnadshavare
 • Om barnet har endast en vårdnadshavare ska till ansökan bifogas en kopia på barnets ämbetsbetyg eller myndighetens vårdnadsbeslut.
 • anmälan om vårdnadshavare kan göras här (pdf, på Finska)

Vad är HälsoHjälpen?

 • När du har en personförsäkring i LokalTapiola kan du avgiftsfritt ringa till HälsoHjälpen I HälsoHjälpen hittar du tillsammans med en sjukskötare den bästa lösningen just för ditt bekymmer. Samtidigt får du även genast i gång ditt ersättningsärende.

  Läs mer om HälsoHjälpen.
Hur använder jag chatten i HälsoHjälpen?
 • För att kunna använda chatten i HälsoHjälpen ska du ladda ner appen från AppStore eller Google Play och identifiera dig i tjänsten med dina nätbankskoder.