Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Om du eller någon av dina närmaste råkar ut för ett olycksfall

Olycksfall är en skada som orsakats av en plötslig händelse. Du kan söka ersättning med stöd av olycksfalls- eller sjukkostnadsförsäkringen.

Om sjukdomen har orsakat kostnader

 1. Ta fram verifikaten.
 2. Sök ersättning genom att logga in i nättjänsten.
 3. Spara verifikaten under ett år efter ersättningsansökan.

Logga in

Anmäl en skada eller ta kontakt

FAQ

 • Med ett olycksfall avses en plötslig händelse som har en utomstående orsak och orsakar den försäkrade kroppsskada mot dennes vilja.
 • Som olycksfall ersätts även drunkning, gasförgiftning, värmeslag, solsting, förfrysning, förgiftning till följd av ämne som den försäkrade intagit av misstag samt skada till följd av en avsevärd tryckväxling, vilka skett utan den försäkrades förskyllan.
 • Ett skadefall som ersätts anses också vara försträckningsskada eller ömhet i muskel eller sena som uppstått i samband med en plötslig rörelse eller kraftansträngning. Ytterligare förutsätts att läkarvården har inletts inom 14 dygn efter skadefallet. Ersättning betalas för högst sex veckor fr.o.m. att sträckningsskadan inträffat. Som vårdkostnader för en plötslig rörelse eller kraftansträngning ersätts inte magnetundersökning eller operation.
 • Privat olycksfallsförsäkring ersätter inte vård- m.m. kostnader som beror på sjukdomsrelaterade orsaker.

 • FPA:s andel av kostnader
  Om ersättning från FPA inte har avdragits från vårdkostnaderna du betalat, ska du först själv ansöka om sjukförsäkringslagenlig ersättning från FPA. Därefter kan du ansöka om ersättning från oss.
 • läkarbesök
 • mediciner ordinerade av läkare
 • poliklinikavgifter
 • sjukhusets vårddagsavgifter
 • hälsocentralsavgifter
 • resekostnader i anslutning till vård
 • undersökningar och ingrepp ordinerade av läkare
 • fysikalisk behandling ordinerad av läkare
 • det första ortopediska stödet som ordinerats på grund av olycksfall
 • Ifall något av de följande skydden nedan ingår i din försäkring, kan du även söka ersättning för dem
 • bestående men
 • -dagpenning vid arbetsoförmåga
 • dödsfallsersättning.

Om skydd vid arbetsoförmåga till följd av olycksfall ingår i försäkringen:
Dagpenning för arbetsoförmåga till följd av olycksfall betalas för den period av arbetsoförmåga som läkaren ordinerat. Dagpenning betalas inte för sjukledighet som ordinerats retroaktivt. Dagpenning kan högst fås under ett år från att olycksfallet inträffade.
Dagpenning är en skattepliktig förmån.

Ansökan om dagpenning

 • Gör skadeanmälan i nättjänsten
  • Om du söker ersättning från livförsäkringen, fyll i och skicka in bifogad ansökan. Öppna ansökan här.
 • Skicka ett läkarintyg och ett skattekort för biinkomster eller ett ändringsskattekort för förmånen till ersättningshandläggningen.
  • Om inget skattekort lämnas in som bilaga till ersättningsansökan, avdras från ersättningen 50 % skatt enligt skattemyndighetens anvisningar.

Om Skydd vid men till följd av olycksfall har valts till din försäkring:
Med bestående men avses ett på medicinska grunder bedömt allmänt men. Vid fastställandet av det bestående menet beaktas endast arten av den skada som olycksfallet orsakat och det funktionella menet som skadan orsakat. Vid bedömningen av menet beaktas inte individuella förhållanden såsom yrke eller hobbyn.

Ett bestående men kan bedömas när menets status har blivit bestående.
Menet fastställs enligt statsrådets invaliditetsklassificering samt på basis av läkarutlåtandet som fåtts om skadans status.

Ansökan om menersättning

 • gör en skadeanmälan i den elektroniska nättjänsten om du ännu inte gjort en anmälan eller sökt ersättning för olycksfallet
 • skicka ett läkarutlåtande om det bestående menets nuvarande status till ersättningshandläggningen

Om du söker ersättning för bestående men på basis av livförsäkringen, läs anvisningarna här.


 • När du är inloggad i nättjänsten kan du söka ersättningar från alla olycksfallsförsäkringar som tecknats av en privatperson samt från vissa olycksfallsförsäkringar som tecknats av ett företag. Som försäkringstagare kan du även söka ersättningar för ett minderårigt barn.
 • Genom att i nättjänsten välja den rätta försäkrade och försäkringen, styr nättjänsten dig vidare till att fylla i den rätta elektroniska blanketten för ersättningsansökan. ​

Olycksfall som ännu inte orsakat vårdkostnader

 • Gör en skadeanmälan i nättjänsten även om olycksfallet ännu inte krävt besök hos läkare.
 • När skadeanmälan har gjorts, kan du i nättjänsten söka ersättning för kostnader som uppkommer senare.

Betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning såsom magnetundersökning eller operation.
 • Betalningsförbindelsen handläggs på basis av ett utlåtande som lämnats in av vårdinrättningen eller av er.
 • Observera att vi behöver en skadeanmälan före betalningsförbindelsen handläggs.
  • Beroende på ditt försäkringsskydd ska försäkringen vara i kraft vid tidpunkten då kostnaderna uppstår.
 • Då du har fått en betalningsförbindelse skickar vårdinrättningen fakturan direkt till LokalTapiola. - I samband med betalningsförbindelsen får du separata anvisningar om eventuell självrisk.
 • Ärenden som gäller betalningsförbindelser handlägger vi inom några vardagar. Vi kan också hjälpa till vid val av vårdinrättning.

Vid dödsfall genom olycksfall ber vi att du för vår handläggning lämnar in:

 • ersättningsansökan med underskrift av varje vuxen förmånstagare. För en omyndig undertecknas ansökan av vårdnadshavare, intressebevakare eller dess företrädare (pdf länk).
 • intyg över dödsorsak och/eller obduktionsprotokoll
 • polisundersökningsprotokoll
 • alla förmånstagares person-, adress- och kontouppgifter

Ifall förmånstagaren i försäkringen är de anhöriga

Ber vi att ni utöver ovannämnda även skickar oss följande utredningar:

 • den försäkrades ämbetsbetyg från varje församling där den försäkrade varit bokförd sedan 15 års ålder, ett utdrag ur magistratens befolkningsregister eller en kopia av släktutredningen som getts för bouppteckningen.

Adress för handlingarna:
LokalTapiola
Ersättningstjänsten för privat olycksfallsförsäkring
Kod 5017268
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE


Fullmakt

 • Med fullmakt kan du befullmäktiga en annan myndig person att sköta försäkrings- och ersättningsärenden för dig.
 • den befullmäktigade kan därefter för dig bland annat göra en skadeanmälan över en skada som inträffat samt både per telefon och i nättjänsten söka ersättningar för kostnader som orsakats.
 • Föräldrar eller andra vårdnadshavare har rätt att sköta barnets försäkrings- och ersättningsärenden och få uppgifter om dessa tills barnet fyller 18 år. Den försäkrade kan därefter ge en fullmakt åt försäkringstagaren för skötsel av försäkrings- och ersättningsärenden.
 • Du kan ge fullmakten elektroniskt i vår nättjänst eller på närmaste kontor.
  ​Logga in i nättjänsten

Anmälan om vårdnadshavare i försäkringarna Omastartti

 • för att en förälder även ska kunna titta på uppgifterna om försäkringen Omastartti i nättjänsten krävs en anmälan om vårdnadshavare eftersom barnet själv är försäkringstagare i dessa försäkringar.
 • vårdnadshavare till en minderårig försäkringstagare, när anmälan om vårdnadshavare har gjorts. Gör anmälan om vårdnadshavare
 • om barnet har endast en vårdnadshavare ska till ansökan bifogas en kopia på barnets ämbetsbetyg eller på myndighetens vårdnadsbeslut
 • anmälan om vårdnadshavare kan göras här (pdf, på Finska)

 • Vad är HälsoHjälpen?

När du har en personförsäkring i LokalTapiola kan du avgiftsfritt ringa till Hälso Hjälpen. I HälsoHjälpen hittar du tillsammans med en sjukskötare den bästa lösningen just för ditt bekymmer. Läs mer om HälsoHjälpen.

 • Hur använder jag chatten i HälsoHjälpen?

För att kunna använda chatten i HälsoHjälpen ska du ladda ner appen från AppStore eller Google Play och identifiera dig i tjänsten med dina nätbankskoder. Gå till AppStore här eller Google Play Store här.