Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sökande av ändring

Till LokalTapiola anländer det årligen ca 700 000 skadeanmälningar, varav den största delen ersätts. Beslutet är dock inte alltid tillfredsställande. Om du anser att vårt ersättningsbeslut är felaktigt eller inte motsvarar försäkringsvillkoren, kan du söka ändring enligt följande:

Kontakta först personen som handlagt ditt ärende, om du är missnöjd med ersättningsbeslutet eller vill ha ytterligare information om grunderna och andra faktorer som påverkat ärendet. Vi rättar till vårt beslut, om det visar sig vara felaktigt.
Vi ger även råd om hur du kan söka ändring i beslutet.

Om ärendet trots rättelsebegäran inte blivit utrett på ett tillfredsställande sätt och du är fortfarande missnöjd med ersättningsbeslutet, kan du kontakta kundmedlingsbyrån inom tre månader från beslutets datum. Kundmedlingsbyrån är LokalTapiolas interna kanal för sökande av ändring och den handlägger ärenden i anslutning till frivilliga skadeförsäkringar, livförsäkringar och placeringstjänster. Kundmedlingsbyrån är oberoende av den tidigare handläggningen av ärendet.

Sökande av ändring ska göras skriftligt till kundmedlingsbyrån. Man har tre månader till att göra ändringsansökan. Kundmedlingsbyrån går igenom alla handlingar i anslutning till ditt ärende och kontaktar dig. Tjänsten är avgiftsfri och handläggningstiden är i genomsnitt 30 dagar. Kvitton och andra verifikat behöver inte skickas. Kundmedlingsbyrån begär dessa vid behov.

Om kundmedlingsbyrån konstaterar att det finns skäl att ändra beslutet, får du ett nytt ersättningsbeslut. Om beslutet inte kan ändras, får du en skriftlig motivering.

Du kan kontakta kundmedlingsbyrån per e-post på adressen asiakassovittelutoimisto(a)lahitapiola.fi

Ange i sökande av ändring
• namn, adress och telefonnummer
• personbeteckning eller FO-nummer
• försäkrings- eller skadenummer
• krav på hur beslutet ska ändras
• motiveringar till kravet.


Om du vill skicka sökandet av ändring per brevpost, använd adressen LokalTapiola, Kundmedlingsbyrå, 02010 LOKALTAPIOLA.


Råd och hjälp med utredningar

Om ditt ärende inte blir klart hos oss, kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE). FINE ger avgiftsfritt råd och handledning om tillämpningen av försäkringsavtal och försäkringsvillkor samt om ersättningsärenden. Gå till FINEs webbsidor.

Sökande av ändring i försäkringsbolagets beslut

Du kan söka ändring i vårt beslut från Försäkringsnämnden eller Konsumenttvistenämnden. Gå till Försäkringsnämndens webbsidor här och Konsumenttvistenämndens webbsidor här. Begäran om ändring görs skriftligt. Närmare information om förfaringssättet får du direkt från nämnderna. Utlåtanden som nämnderna gett är rekommendationer.

Du kan föra ärendet även till den allmänna domstolen oberoende av om du har eller inte har begärt rekommendation om avgörande av nämnden ovan. Talan kan väckas som försäkringstagare, som den försäkrade eller som förmånstagare. Talan vid domstol kan väckas i tingsrätten på vederbörandes hemort i Finland eller i tingsrätten på LokalTapiolas hemort.
Ändring av bedömning ska sökas inom tre år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt bolags beslut och om den förutnämnda tidsfristen på tre år. Handläggning i nämnder avbryter preskription av talerätt.

Om det är fråga om en båtskada, kan du föra ärendet till dispaschören i Finland inom tre år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt bolags beslut och om den ovannämnda tidsfristen på tre år. Innan ett dylikt ärende kan tas upp till behandling av domstol, ska dispaschörens ersättningsutredning alltid föreligga (lag 10/53). Ändring av dispaschörens ersättningsutredning sökes enligt sjölagen.

Om du som privatperson råkat ut för problem med en produkt eller tjänst som du köpt på nätet, kan du söka lösning på tvisten även via Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet. Gå till Europeiska kommissionens webbsidor.


Ersättningsärenden som gäller lagstadgade försäkringar såsom trafikförsäkring har egna förfaringssätt för sökande av ändring. Begäran om omprövning som gäller trafikförsäkringsärenden handläggs i trafikskadenämnden. Gå till trafikskadenämndens webbsidor.

Du kan anhålla om ett utlåtande från trafikskadenämnden inom år från att ersättningsbeslutet givits antingen med en fritt formulerad skriftlig begäran om utlåtande eller med en begäran om utlåtande som kan skrivas ut på nämndens sidor. Begäran om utlåtande är avgiftsfri. Ange i begäran om utlåtande

  • beslut för vilket man anhåller om utlåtande
  • i vilken utsträckning du söker ändring i beslutet
  • vilka ändringar du kräver i beslutet och på vilka grunder samt
  • ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Bifoga ersättningsbeslutet till begäran om utlåtande samt de utredningar du åberopar och underteckna begäran om utlåtande. Om begäran om utlåtande har uppgjorts av någon annan ska denne underteckna begäran om utlåtande och en fullmakt som du gett ska bifogas till begäran.
Utlåtanden som trafikskadenämnden gett är rekommendationer.

Begäran om utlåtande ska skickas till följande adress:
Trafikskadenämnden
PB 300
00121 HELSINGFORS
fax 0102868288

Oberoende av om du begärt eller inte begärt rekommendation om avgörande av trafikskadenämnden, kan du föra ditt ärende även till domstolen som tvistemål. Talan ska väckas mot försäkringsbolaget inom tre år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt beslut och om den förutnämnda tidsfristen på tre år.


Ändring sökes från försäkringsdomstolen för beslut som getts på grund av rehabilitering som ersätts på grund av trafikskada. Ändring ska sökas inom 30 dagar efter att du fått meddelande om beslutet.


Ändring sökes i ett ersättningsärende som baserar sig på lagen om olycksfallsförsäkring i besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Gå till besvärsnämndens webbsidor.

Till besvärsnämnden för olycksfallsärenden överklagas beslut enligt försäkringsanstaltens lagstadgade olycksfallsförsäkring, som främst gäller arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Handläggningen av ärendet i besvärsnämnden för olycksfallsärenden är avgiftsfri.

Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet angående ditt arbetsolycksfalls- eller yrkessjukdomsärende, kan du söka ändring i beslutet från besvärsnämnden för olycksfallsärenden inom 30 dagar från att du fått ett meddelande om beslutet.

Besvärsskriften adresseras till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, men skickas till LokalTapiola. Utgående från besvärsskriften omprövar vi ärendet. Om vi inte ändrar beslutet vidarebefordrar vi ditt besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden inom 30 dagar efter utgången av besvärstiden.

Innehållet i besvärsskriften

Ange i besväret åtminstone

  • att den är avsedd som besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden
  • vilket beslut du överklagar
  • i vilken utsträckning du söker ändring
  • vilka ändringar du kräver i beslutet
  • på vilka grunder du kräver ändring
  • ditt namn, din personbeteckning, din adress och ditt telefonnummer.

Tilläggsutredningar kan du även tillställa senare.

Du ska underteckna besvärsskriften. Du kan även anlita ett ombud, varvid denne måste underteckna besvärsskriften och bifoga en fullmakt som du gett.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden avgör ärendet genom att ge ett skriftligt beslut om detta. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett besvär vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden är cirka sju månader.