Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på fastighetsmarknaderna i Finland på ett lätt och diversifierat sätt.

Teckningsarvodet t.o.m. 30.6.2020 är 0 %.

LokalTapiola Inveteringsfastigheter delar ut avkastningsandelen i mars (pdf)

Meddelande om Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheters placering (pdf)

Fondens placeringsobjekt

Exempel på fondens nuvarande placeringsobjekt.

LähiTapiola LokalTapiola

Kiinteistö Oy Maalitori

Kontorsutrymme i Vanda.

Lähitapiola LokalTapiola

Asunto Oy Helsingin Aurinkohalssi

Bostäder i Solvik

Asunto Oy Vantaan Tikkurilan Starlet

Asunto Oy Vantaan Tikkurilan Starlet

Bostäder i Dickursby

LähiTapiola LokalTapiola

Kiinteistö Oy Tynnyrintekijänkatu 1

Kontorsutrymme i Helsingfors. Byggnadsår 2001.

Fondens avkastningsmål efter förvaltningskostnaderna är 4-7 % per år*. I fonden finns bara avkastningsandelar vilket innebär att till placerarna betalas årligen minst 75 % av räkenskapsperiodens förverkligade resultat.

*Den förväntade avkastningen grundar sig på objektens nettohyresintäkter. Den förväntade avkastningen är ingen garanti för avkastning. Värdet på placeringarna kan öka eller minska och placerarna kan förlora de placerade tillgångarna eller en del av dem.


Fondens historiska värdeutveckling är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fonden kan öka eller minska och kunderna kan förlora tillgångar de placerat i fonden.


Fakta om fonden

  • Fonden passar för en långsiktig placerare och dess minimiplaceringstid är 5 år.
  • Med hjälp av fonden är fastighetsplacering lätt eftersom en sakkunnig väljer placeringsobjekten och tar hand om dem.
  • Fastighetsplaceringar passar bra som en del av en diversifierad placeringsportfölj.
  • Fonden kan för placeringar uppta kredit till ett belopp som motsvarar 50 procent av fondens totala tillgångar.
  • Teckningar och inlösningar verkställs 4 gånger om året.
  • Minimiteckningen är 500 euro.
  • Teckningsarvodet t.o.m. 30.6.2020 är 0 %. Inlösningsarvodet är 1-4 % beroende på innehavstiden. Förvaltningsavgiften är 2,05 % per år och uppskattningen av löpande kostnader 2,5 %.
  • För fondens portföljförvaltning och förvaltning svarar LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab.
  • Bekanta dig noggrant med fondens prislista, fondprospekt, faktablad och fondens stadgar före du gör teckningen. I dessa hittar du mer information om fondens placeringsidé, tecknings- och inlösningstidpunkter, risker och kostnader.

Vi är en av finlands största fastighetsplacerare

Med en fastighetsförmögenhet på ca 2,5 miljarder euro är LokalTapiola en av de största fastighetsplacerarna i Finland. Som fastighetsplacerare kan du dra nytta av vår långvariga erfarenhet av och syn på fastighetsmarknaden. Bolagen inom LokalTapiola gruppen hör också själva till de större placerarna i fonden.

Gör teckning