Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi22.6.2023

Stadgarna för Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter ändrar 26.7.2023

Stadgarna för Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter har ändrats genom ett beslut av styrelsen för LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab.

De nya stadgarna har skickats Finansinspektionen för kännedom 3.5.2023. De ändrade stadgarna träder i kraft 26.7.2023. Ändringarna kräver inga åtgärder av andelsägarna.

Syftet med ändringarna är att effektivera skyddsmöjligheterna, förbättra likviditetshanteringen samt att minska den administrativa bördan.  De viktigaste ändringarna är:

  • 7 § punkt 8 har ändrats så att Fonden kan investera sina tillgångar i derivatavtal för att skydda sig mot förändringar i marknaderna, för att ersätta direkta investeringar samt för att annars främja en effektiv portföljförvaltning. Valutaderivat kan även i fortsättningen endast användas för skyddssyfte.

  • I 15 § har lagts till en punkt enligt vilken fondbolaget och fondandelsägaren kan avtala om att fondandelarna alternativt kan inlösas helt eller delvis genom att ge andelsägarna Fondens investeringsobjekt till ett belopp som motsvarar inlösningspriset (apportinlösning). Fondbolaget ska när inlösningsavtalet ingås se till att åtgärden inte riskerar förmånen för de övriga fondandelsägarna.

  • Från 22 § har avlägsnats en punkt enligt vilken fonden ska publicera en halvårsrapport inom två månader efter att rapportperioden är avslutad.

I stadgarna har i övrigt gjorts ändringar med mindre betydelse eller tekniska ändringar såsom att ärendenas presentationsordning har ändrats, termer enligt förändrad reglering har uppdaterats och det har gjorts ändringar med vilka man strävar efter att förbättra stadgarnas begriplighet.

Stadgarna som träder i kraft 26.7.2023 kan fås här (pdf) eller genom att ringa LokalTapiolas kundtjänst på 09-453 8500 (måndag–fredag kl. 9–17).