Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på fastighetsmarknaderna i Finland på ett lätt och diversifierat sätt.

Teckningsarvodet är 0 %!

Information om produktens hållbarhet

Datum för publicering: 11.5.2023

Identifieringskod för juridiska personer: 743700L411APWARPXB76

Sammanfattning

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

Den här finansiella produkten främjar, utöver andra egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom energieffektivitet och tillgänglighet.

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, samhället eller förvaltningssed som, om den förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringen, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en del av LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab:s rapporteringshelhet. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab är Fondbolagets moderbolag. Den internationella hållbarhetsjämförelsen med andra investerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr i den kontinuerliga utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Fonden rapporterar årligen följande:

 • fastighetsobjektens energiklasser
 • verklig energiförbrukning
 • koldioxidutsläpp till följd av energianvändning
 • vidtagna energisparåtgärder
 • verklig mängd avfall
 • miljöcertifieringar

I mätandet av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi främst uppgifter om investeringsobjektens verksamhet som samlas i bland annat energiuppföljningssystemet. En del av uppgifterna, till exempel miljöcertifieringar och energicertifikat, grundar sig på belägg från tredje parter. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaper. Vi använder även vår partner inom fastighetsförvaltning för att samla uppgifter. GRESB-bedömningen grundar sig på en bedömning gjord av tredje part.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom uppgifternas omfattning tillsammans med vår partner inom förvaltning som ansvarar för tillgängligheten och tidsenligheten vad gäller uppgifterna om investeringsobjektens verksamhet. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar bedömts vara okontrollerbara. När nya objekt skaffas bedömer fonden hur lätt det går att ändra objekten och deras utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

För närvarande investerar fonden inte i värdepapper som är föremål för handel på reglerade marknader och därmed har för fonden i fråga inte uppgjorts principer för ägarstyrning, och den rapporterar inte om verkställandet av ägarstyrningen i fondens verksamhet.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Inget hållbart investeringsmål

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

Finansiella produktens miljörelaterade och sociala egenskaper

Den här finansiella produkten främjar, utöver andra egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom energieffektivitet och tillgänglighet.

Investeringsstrategi

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, samhället eller förvaltningssed som, om den förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringen, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar bedömts vara okontrollerbara.

När nya objekt skaffas bedömer fonden hur lätt det går att ändra objekten och deras utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

Fonden investerar främst i fastighetsvärdepapper såsom bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och kommanditbolag.

Investeringarnas andel

Fondens mål är inte att göra investeringar i ekonomiska verksamheter enligt klassificeringssystemet, vilka uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852). Fonden har inte förbundit sig till en minimiandel av investeringar enligt EU:s klassificeringssystem och enligt nuvarande uppfattning uppfyller fondens investeringsobjekt inte för närvarande kraven som ställts för verksamheter enligt klassificeringssystemet. Fonden kan ändå, enligt andra investeringsmässiga kriterier, investera i hållbara investeringar enligt EU:s klassificeringssystem. Granskaren eller tredje parten har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassificeringssystem. Fonden kan på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i verksamheter i anslutning till fossilgas och/eller kärnenergi enligt EU:s klassificeringssystem, men har inte förbundit sig till att göra investeringar i fråga.

Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar den finansiella produktens investeringar som används för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av den finansiella produkten.

Nr 2 Annat omfattar den finansiella produktens återstående investeringar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

Kategorin Nr 1 Anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar:

Underkategorin Nr 1A Hållbara omfattar hållbara investeringar med miljömål eller sociala mål.

Underkategorin Nr 1B Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaper som inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 67 %. Andelen övriga investeringar är 33 %.

Uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en del av LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab:s rapporteringshelhet. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab är Fondbolagets moderbolag. Den internationella hållbarhetsjämförelsen med andra investerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr i den kontinuerliga utvecklingen av hållbarhetsarbetet.

Metoder

Fonden rapporterar årligen följande:

 • fastighetsobjektens energiklasser
 • verklig energiförbrukning
 • koldioxidutsläpp till följd av energianvändning
 • vidtagna energisparåtgärder
 • verklig mängd avfall
 • miljöcertifieringar

Datakällor och behandling av uppgifter

I mätandet av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi främst uppgifter om investeringsobjektens verksamhet som samlas i bland annat energiuppföljningssystemet. En del av uppgifterna, till exempel miljöcertifieringar och energicertifikat, grundar sig på belägg från tredje parter. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaper. Vi använder även vår partner inom fastighetsförvaltning för att samla uppgifter. GRESB-bedömningen grundar sig på en bedömning gjord av tredje part.

Vi strävar efter att säkerställa att data håller hög kvalitet genom att enligt behov använda offentliga databaser samt genom att jämföra uppgifter om investeringsobjektens verksamhet med objektens historiska uppgifter, medelvärden och kontrollgrupper. Vi kan till exempel använda jämförelsedata som finns i energicertifikatsregistret och Motivas statistik om specifik energiförbrukning.

Begränsningar gällande metoder och uppgifter

Vi använder i första hand uppgifter som investeringsobjekten ger om sin verksamhet varvid uppgifterna är fakultativa för de investeringsobjekt om vilka uppgifterna inte ännu finns att tillgå, till exempel vad gäller automatisk läsning av energiförbrukning. Vi kan dock bedöma egenskaperna utifrån offentlig statistik men statistiken används inte för att mäta egenskaperna.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom uppgifternas omfattning tillsammans med vår partner inom förvaltning som ansvarar för tillgängligheten och tidsenligheten vad gäller uppgifterna om investeringsobjektens verksamhet. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Tillbörlig aktsamhet

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, samhället eller förvaltningssed som, om den förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringen, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar bedömts vara okontrollerbara.

När nya objekt skaffas bedömer fonden hur lätt det går att ändra objekten och deras utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen är enligt fondens stadgar.

Policyn för påverkan

För närvarande investerar fonden inte i värdepapper som är föremål för handel på reglerade marknader och därmed har för fonden i fråga inte uppgjorts principer för ägarstyrning, och den rapporterar inte om verkställandet av ägarstyrningen i fondens verksamhet. Fonden kan påverka objekten den äger direkt genom att besluta om till exempel energieffektiveringsåtgärder och hur de ska vidtas. Om eventuella brister i anknytning till hållbarhet upptäcks kan fonden verka direkt för att avhjälpa dem eller förbättra situationen.

Namngivet referensvärde

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till förverkligandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.