Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Förvaltare av dödsbo

Om en nära anhörig dör krävs det mycket pappersarbete. Denna handbok har utarbetats för dig som sköter praktiska ärenden för ett dödsbo. Med hjälp av dessa anvisningar kan försäkrings- och placeringsärenden uträttas korrekt och smidigt.

När en person avlider överförs dennes rättigheter och skyldigheter till ett dödsbo. Delägarna i dödsboet bestämmer gemensamt om dödsboets angelägenheter. En anhörig ska snarast möjligt med stöd av en dödsattest eller ett ämbetsbetyg meddela att en person som varit kund hos LokalTapiola har avlidit. Dödsattest fås från den läkare som senast vårdat arvlåtaren och ämbetsbetyg fås t.ex. från magistraten.

Dödsbodelägare

Med dödsbodelägare avses:

 • lagstadgade arvingar
 • änka/änkling om makarna inte hade äktenskapsförord som helt utesluter giftorätten
 • universell testamentstagare.


Arvingar

De lagstadgade arvingarna har grupperats nedan. Om det inte finns arvingar i gruppen arvtagare ifråga blir arvingarna i den följande gruppen delägare.

 • arvlåtarens barn eller deras avkomlingar
 • änka/änkling om arvlåtaren inte hade barn eller deras avkomlingar
 • arvlåtarens föräldrar eller deras avkomlingar
 • arvlåtarens mor- och farföräldrar eller deras avkomlingar. Kusiner ärver dock inte.

Om den först avlidna maken/makan inte har haft barn och änkan/änklingen ärvt sin make/maka, är också den först avlidna makens/makans sekundära arvingar delägare i änkans/änklingens dödsbo efter att denne dött.

Änka/änkling

Om arvlåtaren vid sin död hade bröstarvingar vid liv, är änkan/änklingen dödsbodelägare tills bodelningen har verkställts.


Om änkan/änklingen och arvlåtaren har ingått ett äktenskapsförord som helt utesluter giftorätten är änkan/änklingen inte dödsbodelägare. Då fastställs kvarlåtenskapen genom att skilja egendomen för den först avlidne maken/makan från egendomen som hör till änkan/änklingen.
Avvittring och avskiljning görs alltid före arvsskiftet, eftersom det först då blir klart vilken egendom som hör till kvarlåtenskapen som ska fördelas.

 • Om arvlåtaren inte hade barn är änkan/änklingen den enda lagliga arvtagaren.

Universell testamentstagare

Arvlåtaren kan med testamente ha förordnat egendomen eller delar av egendomen till någon person eller organisation. En universaltestamentstagare av detta slag är dödsbodelägare. Om arvlåtaren däremot förordnat att ett visst penningbelopp eller specificerad egendom ska gå till en namngiven instans är det fråga om legat. Mottagare av ett legat är inte dödsbodelägare.


Även en enskild dödsbodelägare kan begära de intyg över dödsdagen och tiden efter dödsdagen som behövs för bouppteckningen. Däremot krävs samtycke av samtliga dödsbodelägare för att få del av information om tiden före dödsdagen, det mest praktiska är då att befullmäktiga en person att uträtta ärendena på alla dödsbodelägares vägnar. Av den avlidnes ämbetsbetyg framgår delägarens ställning, som dödsbodelägaren ska framlägga.

Även en boutredningsman eller testamentsexekutor kan uträtta dödsboets ärenden.

Person som dödsbodelägarna tillsammans befullmäktigat

Den befullmäktigade kan vara någon av dödsbodelägarna eller en utomstående person, t.ex. en advokat. Fullmakten ska vara individualiserad, en fullmakt in blanco räcker inte. Fullmakt krävs från varje dödsbodelägare.

Boutredningsman

Dödsbodelägare, testamentstagare eller borgenär till dödsbo kan ansöka om att domstol utser en boutredningsman. Om en boutredningsman utsetts har denne ensam rätt att uträtta dödsboärenden.

 • Boutredningsmannen ska uppvisa domstolens förordnande för LokalTapiola.

Testamentsexekutor

Arvlåtaren kan i sitt testamente ha förordnat en testamentsexekutor.Testamentsexekutorn har nästan samma behörighet att uträtta dödsboärenden som boutredningsmannen om inte annat framgår av testamentets ordalydelse.

 • Testamentsexekutorn ska uppvisa ett lagakraftvunnet testamente för LokalTapiola.

Vad är ett bouppteckningsinstrument?

 • Det bouppteckningsinstrument som uppgörs i bouppteckningen är delägarförteckning över arvlåtarens rättsinnehavare samt egendomsförteckning över arvlåtarens tillgångar och skulder för bouppteckningen och arvsskiftet. Bouppteckningsinstrumentet är dessutom en skattedeklaration för arvsskatten. Enligt lag ska bouppteckningen verkställas inom tre månader efter arvlåtarens dödsdag.
 • Den dödsbodelägare som förvaltar dödsboets egendom verkställer bouppteckningen. Ytterligare information om bouppteckning och arvsskatt fås t.ex. på skattebyrån eller adressen www.skatt.fi.

Intyg för bouppteckningsinstrumentet

På begäran skickar LokalTapiola de nedan nämnda intygen som krävs för bouppteckningsinstrumentet till arvlåtarens sista hemadress. Om man vill att intyget skickas till en annan adress, ska dödsbodelägaren förete utredning över sitt delägarskap i dödsboet med stöd av ett ämbetsbetyg.

 • Saldointyg över ägande i fonder och eventuella andra avtal för sparande och placerande som arvlåtaren hade på dödsdagen.
 • Information om dödsfallsersättningar. Dödsfallsersättning kan ingå i liv-, spar- och pensionsförsäkringar eller privata olycksfallsförsäkringar och resenärförsäkringar.

Uppgifter om änkan/änklingen antecknas i intygen endast med änkans/änklingens samtycke.


Innan dödsboets ärenden kan uträttas ska följande handlingar tillställas LokalTapiola:

 • en av magistraten fastställd delägarförteckning i bouppteckning eller bouppteckning och släktutredning som visar arvlåtarens lagstadgade arvingar (en oavbruten ämbetsbetygskedja från de församlingar eller magistrater där arvlåtaren varit skriven fr.o.m. 15 års ålder fram till dödsdagen)
 • eventuellt testamente samt de lagstadgade arvingarnas intyg om delfående och godkännande av testamentet och meddelanden om laglott
 • eventuellt äktenskapsförord
 • den först avlidna makans/makens bouppteckningsinstrument (och släktutredning)
 • om den först avlidna makens/makans dödsbo är skiftat ska avvittrings- och skifteshandling tillställas
 • eventuell fullmakt
 • eventuell uppdragsblankett.

LokalTapiola kan börja genomföra de givna uppdragen först efter att ha kontrollerat handlingarna. Därför är det viktigt att reservera tillräckligt med tid för uppdragen.

Personförsäkringar

Om arvlåtaren hade en försäkring på basis av vilken ersättning betalas till följd av dödsfallet, ska förmånstagaren fylla i och underteckna ersättningsansökan och skicka den till LokalTapiola för att ersättningshandläggningen ska kunna påbörjas.

Personförsäkringar, såsom privat olycksfallsförsäkring och resenärförsäkring, upphör. Den andel av premien som hänför sig till tiden efter dödsdagen återbetalas till dödsboets konto.

 • Premien kan återbetalas till annat än dödsboets konto med samtycke av samtliga dödsbodelägare.

Egendomsförsäkringar

Egendomsförsäkringar i den avlidnes namn, såsom fordons- och hemförsäkring, hålls i kraft i tills de sägs upp eller tills den försäkrade egendomen skiftas eller säljs. LokalTapiola överför försäkringarna till dödsboets namn efter att ha fått uppgiften om dödsfallet.

 • Uppsägning och ändring av försäkringar kräver samtycke av samtliga dödsbodelägare.

Ersättningshandläggning

 • Om den avlidne vid sin död haft ett ersättningsärende under handläggning tar dödsboet arvlåtarens ställning. Dödsboet kan dock i regel inte ställa nya krav i en redan påbörjad ersättningshandläggning.

Spar- och placeringsavtal

 • Om personen vid sin död har haft ett gällande spar- eller placeringsavtal (såsom avtal om placeringstjänster, kapitalförvaltningsavtal, kapitaliseringsavtal) i LokalTapiola, hålls avtalet i kraft även efter dödsfallet.

 • Ett skiftesinstrument uppgörs över arvskiftet. När dödsboets hela egendom skiftats upphör dödsboet och varje delägare bestämmer ensam om egendomen som denne fått.

 • När man vill fördela dödsboets besparingar eller äganderätten till fondandelar mellan dödsbodelägarna, ska ett lagakraftvunnet arvskiftesinstrument uppvisas för LokalTapiola samt om dödsbodelägarna är fler än en, en fullmakt som är undertecknad av samtliga dödsbodelägare, där det framgår vem som på dödsboets vägnar kan underteckna uppdrag som gäller överföringar av äganderätt.
 • När man vill inlösa besparingar eller fondandelar i dödsboets namn och flytta dem till dödsboets konto, krävs samtycke av samtliga delägare, som ges med en individualiserad fullmakt, som varje dödsbodelägare har undertecknat, om dödsbodelägarna är fler än en.
 • I samtycket eller arvskiftesinstrumentet ska dessutom specificeras de objekt, som inlöses eller vars äganderätt överförs samt kontonummer, till vilka tillgångarna överförs.

 • Varje delägare ansvarar för att denne har nödvändiga försäkringar för ärvd egendom. Till exempel ändring av försäkringsuppgifter och -skydd för fordon kräver att den nya ägaren företer LokalTapiola en utredning av överföring av egendomen med stöd av t.ex. ett lagakraftvunnet arvskiftesinstrument eller fordonets registerutdrag.
 • Uträttande av dödsboärenden kan innebära särskilda aspekter som inte beaktats i denna handbok.
 • Du kan alltid kontakta våra kontor och be om råd så att försäkringsärendena blir korrekt skötta. I placeringsärenden kan du kontakta kundtjänsten för sparande och placerande: 09 453 8500 (mån-fre kl. 9-17).