Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Musei- eller hobbyfordons­försäkring

Från musei- eller hobbyfordonsförsäkringen, det vill säga kasko- och trafikförsäkringen tillsammans ersätts skador på ditt fordon eller dess utrustning samt motpartens person- och sakskador. För försäkringen behöver vi foton av ditt fordon och en kopia av museifordonsintyget.

Du får hela 120 kördagar per år för ditt museifordon.

Vänligen kontakta oss för att försäkra ditt värdefulla musei- eller hobbyfordon.

Förmånligare premier om du koncentrerar dina försäkringar till oss.

S-gruppens Bonus för försäkring av museibil eller hobbyfordon som enda i Finland.

Vad en musei- eller hobbyfordonsförsäkring täcker

Kaskoförsäkring Omfattande kasko Delkasko

Från kollisionsförsäkringen ersätter vi skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätter vi från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakas av avbruten resa. Vi betalar ersättning om fordonet till exempel drabbas av ett tekniskt fel. I ersättningsbara kostnader ingår att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ansvarsförsäkringen utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon är tvungen att ersätta en sak- och personskada som hen orsakat en annan person i trafiken utomlands kan ersättning sökas från Ansvarsförsäkringen utomlands.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Stöldförsäkringen ersätter om fordonet blir stulet. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Vi betalar ersättning om fordonet varit låst eller förvarats i låsta utrymmen. Stöld ska alltid polisanmälas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Från brandförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av eld som kommit lös eller ett blixtnedslag som direkt träffat fordonet.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till fordonets ägande, framförande och manövrering.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd över ett fordon, hagel skadar fordonets utsida eller när en höjning av flodvatten eller ett föremål som en storm lösgjort orsakar skada på ett stillastående fordon.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Från skadegörelseförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skador som orsakats med ett annat fordon ersätts inte ur skadegörelseförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Från transportförsäkringen ersätter vi skador på musei- eller hobbyfordon som orsakats av att fordonet har transporterats med annan transportmedel.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Finansieringsförsäkringen ansluts till kaskoförsäkringen, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Ur finansieringsförsäkringen kan man ersätta förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare, om ersättningen i övrigt vägras eller om den jämkas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Trafikförsäkring

  • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som orsakats motpartens fordon.

  • Trafikförsäkringen ersätter kläder och bruksföremål för passagerare i det egna fordonet.

  • Vid personskador ersätts bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförluster och begravningskostnader.

Vanliga frågor

Du kan köpa försäkringen genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Praktiskt taget alla bilaffärer och besiktningsstationer säljer också våra försäkringar.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från det att ägande- eller besittningsrätten av fordonet överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart.

Om tecknandet av trafikförsäkringen försummas inom den angivna tidsfristen, debiterar Trafikförsäkringscentralen en avgift för oförsäkrat fordon av fordonets ägare eller innehavare.

Du får upp till 120 kördagar per år när du väljer LokalTapiolas bilförsäkring för ditt museifordon.

Fyll i ansökan om försäkring för ett musei- och hobbyfordon och bifoga till ansökan:

  • fotografier av fordonet: vänster sida framifrån, höger sida bakifrån, kupén och motorrummet (upplösningen ska vara 1 600 x 1 200 pixlar)

  • två fotografier av motorcykeln: ett från vardera sidan, registreringsskylten ska vara synlig på minst en av bilderna (upplösningen ska vara 1 600 x 1 200 pixlar)

  • museifordonsutlåtande om ett museifordon

  • Classic data -besiktningsutlåtande om ett fordon vars värde är mer än 30 000 €.

Ansökan om försäkring för ett musei- och hobbyfordon (pdf).

Försäkringstagaren kan endast vara ägaren eller innehavaren av musei- eller hobbyfordonet. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare som inte är fordonets ägare. Till exempel en familjemedlem som huvudsakligen använder bilen ska antecknas i försäkringen och i fordonsregistret som innehavare, om denna person använder bilen i mer än 30 dagar.

Du kan byta försäkringsbolag när som helst, även om fordonet ägs av ett finansieringsbolag. Vi uppdaterar automatiskt uppgifter om byte av försäkringsbolag i fordonsregistret (Traficom).

Trafikförsäkring ska tecknas också för ett oregistrerat fordon om det används i trafik. Med trafik avses också körning utanför vägtrafiken, till exempel i skogen, på gårdsområden, på is eller åkrar. En skada kan inträffa även där, alltså är det en bra idé att ha försäkringsskyddet i skick.

Priset på fordonsförsäkringen består av olika faktorer. Utöver omfattningen av det valda försäkringsskyddet beror priset på försäkringen för ett musei- eller hobbyfordon på själva fordonet, dess värde och försäkringstagarens uppgifter. Fordonsförsäkringen omfattar kasko- och trafikförsäkring. Du kan välja kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation. Det är bra att konkurrensutsätta och jämföra fordonsförsäkringar, eftersom det hjälper dig att hitta den bästa försäkringen. Den billigaste fordonsförsäkringen är inte alltid det mest förnuftiga alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och är särskilt uppmärksam på vad försäkringen täcker i händelse av olycksfall.

Upphör min försäkring automatiskt när jag säljer mitt fordon eller byter försäkringsbolag? Ja, din försäkring upphör automatiskt. Vi får information om försäljningen av fordonet eller bytet av försäkringsbolag från Traficom. Om du har en öppen faktura skickar vi dig en ersättningsfaktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan återbetalar vi den extra premien till ditt konto. Försäkringen för ett oregistrerat fordon måste sägas upp skriftligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Basfakta om kaskoförsäkring (pdf)

Basfakta om trafikförsäkring (pdf)

Kaskoförsäkringsvillkor (pdf)

Trafikförsäkringsvillkor (pdf)

Pris på musei- eller hobby­fordonsförsäkring

Priset på musei- och hobbyfordonsförsäkringen baseras inte bara på omfattningen av den valda försäkringen utan också själva fordonet, dess värde samt informationen på försäkringstagaren.

Be ett anbud

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt