Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Fyrhjulingsförsäkring

Fyrhjulingar måste ha minst den lagstadgade trafikförsäkringen. Dessutom lönar det sig att teckna en frivillig kaskoförsäkring. Det bästa skyddet för en fyrhjuling är Omfattande kasko, som ersätter kollisionsskador på den egna fyrhjulingen. Från kaskoförsäkringen ersätter vi även skador på körutrustningen, såsom hjälm, hjälmtelefon, kördräkt, körhandskar och körstövlar.

Med fyrhjulingsförsäkringen är också din körutrustning försäkrad.

Kaskoförsäkring enligt dina behov.

Förmånligare premier om du koncentrerar dina försäkringar till oss.

Det enda bolaget i Finland som ger S-gruppens Bonus för fyrhjulingsförsäkring.

Vad täcker försäkring för terrängfordon

KaskoförsäkringOmfattande kaskoDelkasko

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd över ett fordon, hagel skadar fordonets utsida eller när en höjning av flodvatten eller ett föremål som en storm lösgjort orsakar skada på ett stillastående fordon.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador orsakade av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skador som orsakats av ett annat fordon ersätts inte ur skadegörelseförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Stöldförsäkringen ersätter ett fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låsta lokaler. Stöld ska alltid polisanmälas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller direkt blixtnedslag som träffat bilen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som gäller fordonets ägande, framförande och manövrering.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ansvarsförsäkringen utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon är tvungen att ersätta en sak- och personskada som hen orsakat en annan person i trafiken utomlands kan ersättning sökas från Ansvarsförsäkringen utomlands.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Finansieringsförsäkringen ansluts till kaskoförsäkringen om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär, eller om fordonet är leasat. Ur finansieringsförsäkringen kan man ersätta förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare, om ersättningen i övrigt vägras eller om den jämkas.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Trafikförsäkring

  • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som orsakats motpartens fordon.

  • Trafikförsäkringen ersätter kläder och bruksföremål för passagerare i det egna fordonet.

  • Vid personskador ersätts bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförluster och begravningskostnader.

Vanliga frågor

Du kan teckna din fyrhjulingsförsäkring antingen via vår webbutik eller genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Praktiskt taget alla bilaffärer och besiktningsstationer säljer också våra försäkringar.

Trafikförsäkring för fyrhjuling ska alltid tecknas inom sju dagar från att fordonets ägande- eller innehavsrätt har överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart.

Om tecknandet av trafikförsäkringen försummas inom den angivna tidsfristen, debiterar Trafikförsäkringscentralen en avgift för oförsäkrat fordon av fordonets ägare eller innehavare.

Försäkringstagaren kan endast vara ägaren eller innehavaren av fordonet. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare som inte är fordonets ägare. Till exempel en familjemedlem som huvudsakligen använder bilen ska antecknas i försäkringen och i fordonsregistret som innehavare, om denna person använder bilen i mer än 30 dagar.

Du kan byta försäkringsbolag när som helst, även om fordonet ägs av ett finansieringsbolag. Vi uppdaterar automatiskt uppgifter om byte av försäkringsbolag i fordonsregistret (Traficom).

En trafikförsäkring måste tecknas också för en oregistrerad fyrhjuling, om den används i trafiken. Med trafik avses också körning utanför vägtrafiken, till exempel i skogen, på gårdsområden, på is eller åkrar. En skada kan inträffa även där, alltså är det en bra idé att ha försäkringsskyddet i skick.

Priset på fyrhjulingsförsäkringen bildas av några olika faktorer. Fyrhjulingsförsäkringen omfattar kasko- och trafikförsäkring. Kaskoförsäkringens omfattning kan du välja enligt dina behov och din situation – du kan välja mellan Omfattande kasko och Delkasko. Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på fyrhjulingsförsäkringen även av själva fordonet, dess användning och försäkringstagarens uppgifter.

Det är bra att konkurrensutsätta och jämföra fordonsförsäkringar, eftersom det hjälper dig att hitta den bästa försäkringen. Den billigaste fordonsförsäkringen är inte alltid det mest förnuftiga alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och är särskilt uppmärksam på vad försäkringen täcker i händelse av olycksfall.

Upphör min försäkring automatiskt när jag säljer min fyrhjuling eller byter försäkringsbolag? Ja, din försäkring upphör automatiskt. Vi får information om försäljningen av fordonet eller bytet av försäkringsbolag från Traficom. Om du har en öppen faktura skickar vi dig en ersättningsfaktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan återbetalar vi den extra premien till ditt konto. Försäkringen för ett oregistrerat fordon måste sägas upp skriftligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för kaskoförsäkring (pdf)

Faktablad för trafikförsäkring (pdf)

Kaskoförsäkringsvillkor (pdf)

Trafikförsäkringsvillkor (pdf)

Pris för fyrhjulingsförsäkring

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på fyrhjulingsförsäkringen även av själva fordonet, dess användning och försäkringstagarens uppgifter.

Be ett anbud

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt