Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Försäkring för husbil

Från försäkringen för husbil ersätter vi skador på din husbil eller dess utrustning samt motpartens person- och sakskador. Från försäkringen ersätts skador på till exempel ett kylskåp som hör till standardutrustningen eller på ett fast installerat förtält.

Finlands mest populära bilförsäkring. Traficom: Registreringsstatistik fordon

Bogseringshjälp ingår i alla kaskoförsäkringar, glasskador i Omfattande kaskoförsäkring.

Förmånligare premier om du koncentrerar dina försäkringar till oss.

Det enda bolaget i Finland som ger S-gruppens Bonus för Försäkring för husbil.

Vad omfattar försäkringen för husbil?

KaskoförsäkringOmfattande kasko Delkasko

Från kollisionsförsäkringen ersätter vi skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd över ett fordon, hagel skadar fordonets utsida eller när en höjning av flodvatten eller ett föremål som en storm lösgjort orsakar skada på ett stillastående fordon.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador orsakade av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skador som orsakats av ett annat fordon ersätts inte ur skadegörelseförsäkringen.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Stöldförsäkringen ersätter om fordonet blir stulet. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Vi betalar ersättning om fordonet varit låst eller förvarats i låsta utrymmen. Stöld ska alltid polisanmälas.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Från brandförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av eld som kommit lös eller ett blixtnedslag som direkt träffat fordonet.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till fordonets ägande, framförande och manövrering.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Ansvarsförsäkringen utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon är tvungen att ersätta en sak- och personskada som hen orsakat en annan person i trafiken utomlands kan ersättning sökas från Ansvarsförsäkringen utomlands.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Finansieringsförsäkringen ansluts till kaskoförsäkringen om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär, eller om fordonet är leasat. Ur finansieringsförsäkringen kan man ersätta förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare, om ersättningen i övrigt vägras eller om den jämkas.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Bedrägeriförsäkring för husbil och släpvagn vilka registrerats för uthyrning.

Bedrägeriförsäkringen kan uteslutas ur bilförsäkringen om den inte behövs. Försäkringen ersätter skador som orsakats av bedrägeri eller förskingring. Från försäkringen ersätts sakskador som orsakats av förlust av husbil, om polisen eller tullmyndigheten inte hittat husbilen inom 30 dagar efter att skadan anmäldes.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Med stöd av inlösningsförmånen betalas en tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde, när ersättningsvillkoren uppfylls.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen
Valfritt tilläggsskyddOmfattande kaskoDelkasko

Bilräddningsförsäkringen täcker de kostnader som uppstår till följd av avbrott i resan. Ersättning utbetalas om fordonet drabbas av exempelvis ett tekniskt fel. I ersättningsbara kostnader ingår att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Glasförsäkringen ersätter skador, som orsakas av ett direkt slag utifrån mot bilrutan. Till exempel att en sten slungas mot vindrutan och söndrar den.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Från Avbrottsförsäkring betalas ersättning för den tid då fordonet repareras till följd av en skada, som ersätts från kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- och stöldförsäkring.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Trafikförsäkring

 • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som orsakats motpartens fordon.

 • Trafikförsäkringen ersätter kläder och bruksföremål för passagerare i det egna fordonet.

 • Vid personskador ersätts bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförluster och begravningskostnader.

Vanliga frågor

Du kan teckna din försäkring för husbil antingen via vår nätbutik eller genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Praktiskt taget alla bilaffärer och besiktningsstationer säljer också våra försäkringar.

Fordonets trafikförsäkring ska alltid tecknas inom sju dagar från det att ägande- eller besittningsrätten av fordonet överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart.

Om tecknandet av trafikförsäkringen försummas inom den angivna tidsfristen, debiterar Trafikförsäkringscentralen en avgift för oförsäkrat fordon av fordonets ägare eller innehavare.

Du kan teckna Försäkring för husbil på vår webbplats. Vi sköter om uppsägningen av försäkringen från det tidigare bolaget och anmälan till Traficoms fordonsregister.

Försäkringstagaren kan endast vara ägaren eller innehavaren av fordonet. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare som inte är fordonets ägare. Till exempel en familjemedlem som huvudsakligen använder bilen ska antecknas i försäkringen och i fordonsregistret som innehavare, om denna person använder bilen i mer än 30 dagar.

Ja. Utomlands behöver du följande handlingar:

 • Green Card, dvs. Grönt Kort, är bevis på gällande trafikförsäkring. Du rekommenderas att alltid ha med dig göran kortet när du reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Du kan beställa gröna kortet genom att logga in på nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa kortet inte bara för bilen, utan även för husvagnen, om du tar med den på resan.

 • Registreringsbevisets tekniska del. Du kan beställa den kostnadsfritt från Traficom.fi-tjänsten eller hämta den på besiktningskontoret. .

 • Internationell blankett för skadeanmälan.

 • Fullmakt från finansieringsbolaget. Om fordonet ägs av en annan person eller ett företag, till exempel ett finansieringsbolag,

 • Kom även ihåg andra behövliga handlingar och kort, till exempel internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.

Trafik- och kaskoförsäkringens giltighet utomlands

 • Trafikförsäkringen gäller i EES-länder och länder utanför EES som ingått gröna kort-avtalet. I andra länder gäller trafikförsäkringen inte och därför behöver du en gränsförsäkring eller ifrågavarande lands trafikförsäkring.

 • Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet.

 • I vissa länder har självrisken för stöldförsäkringen höjts. Undantagen hittar du i villkoren för kaskoförsäkringen.

Du kan byta försäkringsbolag när som helst, även om fordonet ägs av ett finansieringsbolag. Vi uppdaterar automatiskt uppgifter om byte av försäkringsbolag i fordonsregistret (Traficom).

Trafikförsäkring ska tecknas också för ett oregistrerat fordon om det används i trafik. Med trafik avses också körning utanför vägtrafiken, till exempel i skogen, på gårdsområden, på is eller åkrar. Olyckor kan ske också på dessa ställen, så det lönar sig att ha ett tillräckligt försäkringsskydd.

Priset på Försäkring för husbil bildas av några olika faktorer. Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på bilförsäkringen även av själva bil, dess användning och försäkringstagarens uppgifter. Bilförsäkringen omfattar kasko- och trafikförsäkring. Du kan välja kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation. Det lönar sig att konkurrensutsätta och jämföra bilförsäkringar, eftersom du på det sättet hittar den bästa försäkringen för dig. Den billigaste bilförsäkringen är inte alltid det smartaste alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och är särskilt uppmärksam på vad försäkringen täcker i händelse av olycksfall.

Bonusen på trafikförsäkringen är som högst 80 %, en av Finlands högsta. Bonusen baserar sig på din personliga körhistorik. Bonusen beräknas med hjälp av historiken för alla bilar du har försäkrat och bonusen behöver inte längre överföras från en bil till en annan. Läs mer om bonus.

Upphör min försäkring automatiskt när jag säljer min bil eller byter försäkringsbolag? Ja, din försäkring upphör automatiskt. Vi får information via Traficom om att bilen har sålts eller att försäkringsbolaget har bytts. Om du har en öppen faktura skickar vi dig en ersättningsfaktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan återbetalar vi den extra premien till ditt konto. Försäkringen för ett oregistrerat fordon måste sägas upp skriftligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för kaskoförsäkring (pdf)

Faktablad för trafikförsäkring (pdf)

Kaskoförsäkringsvillkor (pdf)

Trafikförsäkringsvillkor (pdf)

Priset på försäkring för husbil

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på Försäkring för husbil även av själva bilen, dess användning, intjänad bonus och försäkringstagarens uppgifter.

Sök pris och köp

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt