Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Försäkring för arbetsmaskin

Med Försäkring för arbetsmaskin försäkrar du en truck, en skogsmaskin, en underhållsmaskin eller en annan motordriven arbetsmaskin. Försäkring för arbetsmaskin består av den lagstadgade trafikförsäkringen och en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen omfattar alltid en brandförsäkring och utöver detta kan du välja otaliga extra skydd, såsom skydd i situationer med kollision, skadegörelse och stöld.

Köp försäkringen genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor.

Kaskoförsäkring enligt dina behov.

Förmånligare premier om du koncentrerar dina försäkringar till oss.

Det enda bolaget i Finland som ger S-gruppens Bonus för Försäkring för arbetsmaskin.

Vad täcker försäkringen för arbetsmaskin

KaskoförsäkringInnehåller

Från brandförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av eld som kommit lös eller ett blixtnedslag som direkt träffat fordonet.

Ingår i försäkringen

Från kollisionsförsäkringen ersätter vi skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Valfri

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Valfri

Stöldförsäkringen ersätter om fordonet blir stulet. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Vi betalar ersättning om fordonet varit låst eller förvarats i låsta utrymmen. Stöld ska alltid polisanmälas.

Valfri

Från skadegörelseförsäkringen ersätter vi skador som orsakats av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skador som orsakats med ett annat fordon ersätts inte ur skadegörelseförsäkringen.

Valfri

Ansvarsförsäkringen utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon är tvungen att ersätta en sak- och personskada som hen orsakat en annan person i trafiken utomlands kan ersättning sökas från Ansvarsförsäkringen utomlands.

Valfri

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till fordonets ägande, framförande och manövrering.

Valfri

Från avbrottsförsäkringen betalar vi ersättning för den tid då fordonet repareras till följd av en skada som ersätts från kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.

Valfri

Finansieringsförsäkringen ansluts till kaskoförsäkringen om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär, eller om fordonet är leasat. Ur finansieringsförsäkringen kan man ersätta förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare, om ersättningen i övrigt vägras eller om den jämkas.

Valfri

Från maskinskadeförsäkringen ersätter vi plötsliga och oförutsägbara interna skador i arbetsmaskinens motor, kraftöverföring eller hydraulik samt deras styrenheter. Från denna försäkring täcker vi inte skador orsakade av en extern kollision.

Valfri

Trafikförsäkring

  • Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som orsakats motpartens fordon.

  • Trafikförsäkringen ersätter kläder och bruksföremål för passagerare i det egna fordonet.

  • Vid personskador ersätts bland annat sjukvårdskostnader, inkomstförluster och begravningskostnader.

Vanliga frågor

Teckna en Försäkring för arbetsmaskin genom att kontakta vår kundtjänst eller vårt lokala kontor. Praktiskt taget alla bilaffärer och besiktningsstationer säljer också våra försäkringar.

Trafikförsäkring för arbetsmaskin ska alltid tecknas inom sju dagar från att fordonets ägande- eller innehavsrätt har överlåtits. Om du köper ett fordon av en annan ägare än den som är antecknad i registret, ska försäkringen tecknas omedelbart.

Om tecknandet av trafikförsäkringen försummas inom den angivna tidsfristen, debiterar Trafikförsäkringscentralen en avgift för oförsäkrat fordon av fordonets ägare eller innehavare.

Försäkringstagaren kan vara arbetsmaskinens ägare eller innehavare. Med innehavare avses fordonets huvudsakliga användare som inte är fordonets ägare. Till exempel ska familjemedlemmen som är huvudanvändaren av fordonet antecknas som innehavare i försäkringen och fordonsregistret, såvida denna person använder fordonet i mer än 30 dagar.

Du kan byta försäkringsbolag när som helst, även om fordonet ägs av ett finansieringsbolag. Vi uppdaterar automatiskt uppgifter om byte av försäkringsbolag i fordonsregistret (Traficom).

Trafikförsäkring ska tecknas också för ett oregistrerat fordon om det används i trafik. Med trafik avses även körning som sker utanför vägtrafiken, såsom i skogen, på gårdsområden, i våtmark eller på en åker. En skada kan inträffa även där, alltså är det en bra idé att ha försäkringsskyddet i skick.

Priset på Försäkring för arbetsmaskin bildas av några olika faktorer. Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på fordonsförsäkringen av själva fordonet, dess användning och försäkringstagarens uppgifter. Fordonsförsäkringen omfattar kasko- och trafikförsäkring. Du kan välja kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation. Det är bra att konkurrensutsätta och jämföra fordonsförsäkringar, eftersom det hjälper dig att hitta den bästa försäkringen. Den billigaste fordonsförsäkringen är inte alltid det mest förnuftiga alternativet. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och är särskilt uppmärksam på vad försäkringen täcker i händelse av olycksfall.

När du säljer din arbetsmaskin eller byter försäkringsbolag, upphör din försäkring automatiskt. Vi får information via Traficom om att arbetsmaskinen har sålts eller att försäkringsbolaget har bytts. Om du har en öppen faktura skickar vi dig en ersättningsfaktura efter ändringen. Om du redan har betalat fakturan återbetalar vi den extra premien till ditt konto. Försäkringen för ett oregistrerat fordon måste sägas upp skriftligen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för kaskoförsäkring (pdf)

Faktablad för trafikförsäkring (pdf)

Kaskoförsäkringsvillkor (pdf)

Trafikförsäkringsvillkor (pdf)

Priset på arbetsmaskinsförsäkring

Utöver omfattningen på det valda försäkringsskyddet påverkas priset på Försäkring för arbetsmaskin även av själva fordonet, dess användning och försäkringstagarens uppgifter.

Be ett anbud

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt