Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Musei- och hobbyfordon

En frivillig kasko är en liten satsning jämför med fordonets värde. Med den kan du vara beredd också på överraskande skador, till exempel skadegörelse, stöld eller kollision. Trafikförsäkringen är obligatorisk också för musei- och hobbyfordon.

Vilka skador ersätter kaskoförsäkringarna?

Det finns olika omfattande kaskoförsäkringar för musei- och hobbyfordon. I dem kan nedan beskrivna delförsäkringar ingå. Ta kontakt så får du ett försäkringsskydd för ditt fordon som motsvarar just dina behov.

Kollisionsförsäkring

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Älgskadeförsäkring

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Brandförsäkring

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Stöldförsäkring

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Skadegörelseförsäkring

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Naturskadeförsäkring

Naturskadeförsäkringen ersätter skador som stillastående fordon orsakats om ett träd faller på bilen under en storm, hagel skadar fordonets yttre eller skador som orsakas av högvatten eller föremål som slitits loss av storm.

Bilräddningsförsäkring

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om fordonet t.ex. drabbas av ett tekniskt fel. Ersättningsbara kostnader är bl.a. att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Transportskadeförsäkring

Från transportskadeförsäkringen ersätts en skada på ett musei- eller hobbyfordon som har orsakats av transport med ett annat fordon.

Djurkollisionsförsäkring

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med annat djur än hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Finansieringsförsäkring

Finansieringsförsäkring fogas till kaskon, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan det betalas ersättning till ägaren (bilaffär eller finansieringsbolag) eller leasinguthyrare av fordonet när fordonet skadats eller förlorats om ersättningen i annat fall skulle vägras eller jämkas.