Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kaskoförsäkring

Kaskoförsäkringen kompletterar den obligatoriska trafikförsäkringen och skyddar din bil vid olika skador såsom brand, stöld, skadegörelse, jurkollision, parkeringsplatsskada, kollision eller avkörning. Vi har samlat ihop våra produkter till lättanvända paket, från vilka du snabbt och enkelt kan välja en nivå som passar din bil. Bekanta dig nedan med våra kaskoförsäkringar och köp behändigt på webben. Med vår räknare kan du räkna priset och färdigt fundera ut en försäkring för din drömbil, du behöver bara veta bilens registernummer.

Välj en kaskoförsäkring för din bil bland fyra alternativ

 • När du väljer LokalTapiolas kasko, får du S-gruppens bonus för försäkringen.
 • När du väljer en kaskoförsäkring, lönar det sig att tänka på hur omfattande försäkring du behöver för din bil. Om du behöver bilen dagligen, rekommenderar vi Lyxkasko. Om du inte behöver en ersättande bil vid en eventuell skada, men vill att försäkringen till exempel omfattar vindruteskador, rekommenderar vi Omfattande kasko. Om du vill försäkra din lite äldre bil vid kollisionsskador, rekommenderar vi Baskasko?
 • Parkeringsförsäkring ingår i Omfattande kasko och Lyxkasko och djurkollisionsförsäkring ingår i alla våra kaskoförsäkringar. Bilräddningsförsäkringen ingår också i delkasko.
 • Bonusskyddet säkerställer att bonusen för kaskoförsäkringen inte sjunker vid en kollision. Detta kan lätt innebära en inbesparing på flera hundra euro. I kaskoförsäkringen ingår Bonusskydd i Lyxkasko och Omfattande kasko.
 • Det är också skäl att försäkra motorcyklar, mopeder och andra fordon med kasko.

Räkna ut och köp

Hurdant kasko passar för min bil?

När du tecknar en Lyxkasko för din bil kan du köra tryggt eftersom denna försäkring garanterar dig det bästa möjliga skyddet. Utöver alla försäkringar i Omfattande kasko garanterar Lyxkasko ersättande bil för dig om din bil måste repareras på grund av en kaskoskada eller ett avbrott i resa.

Omfattande kasko är ett bra val för en ny eller relativt ny bil. Den är enligt sitt namn en mera omfattande version av Baskasko, vilken innehåller tilläggsskydd för vindruta, inlösningsförmån, bonusar och parkering. Parkeringsförsäkringen ersätter bucklor som en annan part orsakar ditt fordon, även om den som orsakat skadan skulle förbli okänd. Glasförsäkringen ersätter för sin del skador på vindruta till exempel till följd av ett stenskott.

Baskasko är ett förnuftigt val för en lite äldre bil som redan börjar ha körkilometrar på mätaren. Den innehåller en kollisionsförsäkring som ersätter skador om fordonet kolliderar eller till exempel kör av vägen. Naturskadeförsäkringen ersätter stormskador såsom om ett träd faller på bilen.

Vi rekommenderar delkasko om du bara vill täcka vissa risker och bilens försäljningsvärde är lågt. Även om Delkasko inte är så omfattande som de övriga kaskoalternativen, ger Delkasko mera omfattande skydd än bara en trafikförsäkring. Bilräddningsförsäkringen hjälper när även en äldre bil lämnar vid vägrenen. Delkasko ersätter i huvudsak risker som du ofta inte själv kan påverka såsom kostnader för djurkollision, brand, skadegörelse och stöld.

Det exakta innehållet för försäkringarna ser du i produktfaktan för kaskoförsäkring (pdf).

Jämförelse av kaskoförsäkringar - vad ersätter de olika kaskoförsäkringarna?

Du kan välja Kaskoförsäkringens omfattning enligt dina behov och din situation. Vi rekommenderar att du jämför innehållet i försäkringarna och beaktar särskilt vad försäkringen ersätter i en skadesituation. Det lönar sig också att tänka på, om du vid en skada behöver en ersättande bil under reparationstiden. Jämför i tabellen vilka försäkringsskydd passar för din bil.

 

Lyxkasko

Omfattande kasko

Baskasko

Delkasko

Omfattande försäkring för ersättande bil

Med stöd av Omfattande försäkring för ersättande bil får du en ersättande bil medan den egna bilen repareras till följd av ett tekniskt fel som avbrutit resan eller till följd av en kaskoskada som ersätts från försäkringen. Som ersättande bil ersätts en motsvarande bil, högst en personbil i storleksklass C eller en paketbil som är högst 9 m3.

Parkeringsförsäkringen

Parkeringsförsäkringen ersätter skada som ett motorfordon som förblivit okänt orsakat din parkerade bil.

Glasruteförsäkring

Glasförsäkringen ersätter skador som direkt orsakas av ett slag utifrån mot bilrutan. Exempelvis om rutan går sönder när en sten träffar den.

Du kan välja till personbil
Inlösningsförmån

Inlösningsförmånen utbetalar tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när kraven på ersättningen uppfylls.

Bonusskydd

Tack vare Bonusskyddet förlorar du inte bonusen om du kolliderar. Du intjänar Bonusskyddet genom att köra skadefritt.

Kollisionsförsäkring

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakats av att fordonet kolliderat, kört av vägen, vält eller fallit.

Naturskadeförsäkring

Naturskadeförsäkringen ersätter skador som stillastående fordon orsakats om ett träd faller på bilen under en storm, hagel skadar fordonets yttre eller skador som orsakas av högvatten eller föremål som slitits loss av storm.

Djurkollisionsförsäkring

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med ett annat djur än ett hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkring

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Brandförsäkring

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller blixtnedslag som direkt träffat bilen.

Stöldförsäkring

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Skadegörelseförsäkring

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Ansvarsförsäkring utomlands

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Bilräddningsförsäkring

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om fordonet t.ex. drabbas av ett tekniskt fel. Ersättningsbara kostnader är bl.a. att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Finansieringsförsäkring

Finansieringsförsäkring inkluderas i kasko, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan ersättas förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.

+ Kostnadsskydd (valbart tilläggsskydd)

Från kostnadsskyddet betalas 20 euro per dag under högst 14 dagar. Denna summa är avsedd att täcka kostnader som orsakas av en kaskoskada såsom telefonkostnader eller resekostnader för kollektivtrafik.

+ Avbrottsförsäkring (valbart tilläggsskydd)

Avbrottsförsäkringen betalar ersättning för den tid då fordonet är på verkstad till följd av en skada som ersätts med stöd av kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.


Priset på kasko och självrisk

Utöver omfattningen av det valda försäkringsskyddet påverkar även själva bilen och föraren priset på kaskoförsäkringen. Priset påverkas till exempel av bilens märke, modell, effekt, vikt, ålder och försäkringstagarens ålder och hemort. Också bonusen som intjänats för kaskoförsäkringen påverkar priset. Du kan enkelt ta reda på priset genom att använda vår bilförsäkringsräknare.

Räkna ut och köp

Alla våra kaskoförsäkringar har en självrisk på 200 euro som avdras från ersättningsbeloppet och som försäkringstagaren betalar själv. Självrisken avdras dock inte i följande situationer:

 • I glasförsäkringen avdras ingen självrisk, om glaset repareras och inte byts ut.
 • Omfattande försäkring för ersättande bil och bilräddningsförsäkring har ingen självrisk.

Du kan också välja en självrisk på 400 euro och då är priset på försäkringen förmånligare.

Reparera bilglaset utan skadeanmälan

Du kan låta reparera bilglaset enkelt hos våra samarbetspartner och du behöver inte göra en skadeanmälan!

Läs mer


Larmtjänsten till din hjälp

Bilräddningsförsäkringen som ingår i alla kaskoförsäkringar ger skydd på resa. Något överraskande kan inträffa på vägen. Om du på grund av en kaskoskada eller ett tekniskt fel inte kan fortsätta resan, kan du beställa bogsering direkt från vår samarbetspartner. Läs mer om samarbetspartner. Utöver bogsering ersätts också till exempel kostnader för att lyfta bilen tillbaka på vägen och resekostnader tillbaka hem. Du får också vid behov hjälp 24 h/dygn från LokalTapiolas Larmtjänst 0800 0 4531. Den mest omfattande kaskoförsäkringen Lyxkasko innehåller en försäkring för ersättande bil som garanterar att resan kan fortsätta trots problemsituationen.

Utomlands med bil

Kaskoförsäkringen gäller i Europa och utomeuropeiska länder som ingått gröna kort-avtalet. Självrisken för stöldförsäkringen är högre i vissa länder. Du hittar avvikelserna i villkoren för kaskoförsäkringen. Öppna villkoren här.

 • Green Card dvs. gröna kortet är ett bevis på en gällande trafikförsäkring. Det lönar sig att alltid ha med sig gröna kortet när du reser utanför Norden. I vissa länder är gröna kortet obligatoriskt. Du kan beställa gröna kortet genom att logga in i nättjänsten eller kontakta LokalTapiola. Kom ihåg att beställa gröna kortet även för husvagnen, om du ska ha med en sådan på resan!
 • Registreringsbevisets tekniska del. Du kan beställa den avgiftsfritt i tjänsten Traficom.fi eller hämta den från ett besiktningskontor. Gå till Traficoms webbsidor.
 • Internationell skadeanmälningsblankett. Skriv ut blanketten på Trafikförsäkringscentralens webbplats och ta med den. Gå till Trafikförsäkringscentralens webbsidor.
 • Fullmakt av finansbolag. Om fordonet ägs av en annan person eller ett företag, t.ex. ett finansbolag, krävs en fullmakt av ägaren för att fordonet ska få föras ut ur landet. Läs mer om fullmakt.
 • Kom även ihåg andra behövliga handlingar och kort, t.ex. internationellt körkort, pass, kreditkort, resebiljetter och reseförsäkring.