Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Upplysningar i enlighet med disclosureförordningen

Genom att ta hänsyn till hållbarhet i dina placeringar bidrar du till en bättre framtid. På den här sidan finns upplysningar i enlighet med disclosureförordningen om LokalTapiola Kapitalförvaltning och LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen.

Identifieringskod för juridiska personer: 7437003OW5SVDUKJKQ34

Datum för publicering: 10.3.2021 (uppdaterat 2.8.2022)

Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, samhället eller styrningen som, om den förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Sådana händelser kan till exempel vara fysiska risker orsakade av extrema väderfenomen eller omställningsrisker för investeringsobjektens verksamhet till följd av ändringar av lagstiftningen.

I verksamheten som kapitalförvaltare inkluderar vi i de investeringsobjektsspecifika hållbarhetsanalyserna en bedömning av hållbarhetsrisker som är väsentliga för investeringsbesluten och effekten av dem för respektive tillgångsklass och på ett sätt som är ändamålsenligt för investeringsmodellen. Närmare information om bedömningen av hållbarhetsrisker finns i LokalTapiola Kapitalförvaltnings principer för hållbara investeringar (pdf) (på finska).

När vi tillhandahåller investeringsrådgivning beaktar vi hållbarhetsrisker via produktutbudet som erbjuds. Investeringsrådgivning ges endast i anknytning till Kapitalförvaltningskoncernens fonder, vilka är väl kända och i vars investeringsbeslut hållbarhetsriskerna beaktas. Information om hur hållbarhetsrisker beaktas i respektive LokalTapiola-fonds investeringsverksamhet finns i fondprospektet och fondernas hållbarhetsöversikter. Dessutom beaktas hållbarhetsriskerna i investeringsrådgivningen och i försäkringsrådgivning som erbjuds av försäkringsförmedlare hos LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag genom att kartlägga kundens hållbarhetspreferenser. Med hållbarhetspreferenser avses kundens val av om det i rekommendationen som ges till kunden ska ingå produkter som förbundit sig att investera ett visst minimibelopp i produkter som investerar i miljömässigt hållbara objekt enligt EU:s taxonomiklassificering, i produkter som förbundit sig investera ett visst minimibelopp i hållbara investeringsobjekt enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller i produkter i vilka huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas.

Kunden kan även själv påverka investeringsobjektets hållbarhetsfaktorer genom att från de rekommenderade investeringsobjekten och utöver de andra egenskaperna välja investeringsobjekt som främjar egenskaper i anknytning till miljön eller samhället såvida sådana erbjuds. I investeringsrådgivningen som erbjuds institutionella kunder beaktar vi dessutom förutsättningar och begränsningar för hållbara investeringar utifrån kundens investeringsplan om kunden ger sin investeringsplan till LokalTapiola Kapitalförvaltning före investeringsrådgivningen erbjuds.

Datum för publicering: 4.5.2023 (uppdaterat 21.12.2023)

EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) bestämmer kraven som gäller hållbara investeringar. Läs här om definitionen av hållbara investeringar enligt regleringen i LokalTapiola Kapitalförvaltning (pdf).

Datum för publicering: 10.3.2021 (uppdaterat 17.6.2024)

Medhuvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling avses negativa effekter investeringsbeslut eventuellt har direkt eller indirekt på miljön, samhället eller sociala faktorer. Läs här om redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (pdf).

I vår verksamhet som kapitalförvaltare inkluderar vi i hållbarhetsanalyserna av investeringsobjekten en bedömning av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling på investeringsbesluten för respektive tillgångsklass och investeringsmodell på ett lämpligt sätt. Vi beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling i samband med investeringsbeslut när investeringsobjektet är en aktie eller ett företags skuldebrev. Negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas dock inte i samband med statsobligationsinvesteringar eller i investeringsverksamheten som LokalTapiolas Klimatindexfonder bedriver. Vad gäller LokalTapiolas kombinationsfonder så beaktas inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling eftersom det inte alltid finns tillräckligt med information om investeringsobjekten i målfonderna. Vi bedömer dock de valda fondpartners förmåga att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sina investeringsprocesser. Vad gäller fonderna som är investeringsobjekt i kapitalförvaltningen så beaktas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling till den del investeringsobjektet är en sådan LokalTapiola-fond i vars investeringsverksamhet huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas.

A summary of the principle adverse impacts in English can be found here (pdf).

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling är bland annat:

 • klimatförändringens påverkan

 • minskad mångfald i naturen

 • mera avfall och utsläpp

 • förorening av vattendrag

 • brister i arbetstagarnas rättigheter, jämställd avlöning och mångfald

 • brott mot mänskliga rättigheter

 • korruption

 • risker i anknytning till brister i företagens förvaltning, till exempel otillräcklig oavhängighet i styrelser.

I våra hållbarhetsanalyser och -uppföljning följer vi med uppkomsten av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling som respektive investeringsobjekts verksamhet orsakar, bedömer hur sannolikt det är att sådana uppstår samt hur allvarliga de är samt beaktar resultaten av vår bedömning i våra investeringsbeslut. Utifrån bedömningen kan vi göra en investering, öka eller minska en investering, gör oss av med en investering och/eller använda oss av påverkningsmetoder för att kontrollera huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Närmare information om bedömningen av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling finns i LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbara investeringar (pdf) (på finska).

Identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling

I identifieringen och prioriteringen av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling och indikatorerna i samband med dem samt bedömningen av deras inverkan använder vi bland annat följande verksamhetsprinciper:

 • Vi använder olika branschers och verksamheters forskningsdata om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

 • Vi följer med den teknologiska utvecklingen för att minska huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

 • Vi bedömer data investeringsobjekten publicerar offentligt och som vi får i samband med möten.

 • Vi använder tjänsteleverantörers (till exempel MSCI, Bloomberg, CDP) databaser.

Påverkningsmetoder

Våra viktigaste påverkningsmetoder för att hantera investeringsobjektens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling är möten med ledningen för företagen som är investeringsobjekt och portföljförvaltarna av fonderna, att delta på bolagsstämmor samt påverkningsprojekt tillsammans med andra investerare. Närmare information om påverkningspolicyn finns i LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbara investeringar (pdf) (på finska) och ägarstyrningspolicy (pdf) (på finska).

Internationella konventioner

I bedömningen av principerna för hållbarhet i placeringsverksamhet, hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling samt i all annan verksamhet beaktar vi de vanligaste internationella konventionerna som styr företagsverksamheten och samhället, av vilka de viktigaste är: UN Global Compact; UN Guiding Principles on Business and Human Rights och OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. I vår investeringsverksamhet förbinder vi oss att främja målen i klimatavtalet från Paris och FN:s mål för hållbar utveckling.

Datum för publicering: 10.3.2021 (uppdaterat 2.8.2022)

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling beaktas i investerings- och försäkringsrådgivningen så att kunden bestämmer om rekommendationen som ges till kunden ska innehålla enbart produkter i vars investeringsverksamhet de beaktats. Produkterna rangordnas inte vad gäller beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.