Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vid dödsfall

Vid dödsfall kan ersättning sökas på basis av liv-, pensions- och sparförsäkringar samt olycksfallsförsäkring.

Gör så här

Om din nära anhöriga har avlidit och har en försäkring i LokalTapiola som berättigar till dödsfallsersättning, vänligen meddela oss om detta per telefon. Du kan samtidigt säkerställa dig om att hen har en dödsfallsförsäkring.

När vi har fått anmälan om dödsfallet, skickar vi uppgifter om försäkringen till förmånstagaren/förmånstagarna i försäkringen. Som bilaga till brevet skickar vi ersättningsansökan samt anvisningar för ansökan om ersättning.

Dödsfallsersättningen ska även anges i bouppteckningen.

Ta kontakt

Om du har frågor om dödsfallsersättning, ring oss på numret 09 453 8000. Vi betjänar mån - fre kl. 8 - 17 och lör kl. 9 - 15 (bara chat).

Om du söker ersättning på basis av olycksfallsförsäkringen, se ersättningsanvisningarna här.

FAQ

Vid dödsfall betalas ersättningarna enligt förmånstagarförordnandet. Försäkringstagaren förordnar förmånstagare när försäkringen tecknas. Det är bara försäkringstagaren som senare kan ändra förmånstagarförordnandet. Undantag utgörs av försäkringar där försäkringstagaren är ett företag och ändringsrätten har getts till den försäkrade.

Ändring av förmånstagarförordnande ska meddelas skriftligen till försäkringsbolaget.

Förmånstagarna till dödsfallsersättningen är den försäkrades anhöriga, om inte försäkringstagaren har meddelat annan förmånstagare.
Försäkringstagaren kan även förordna att förmånstagarens make/maka inte har giftorätt till dödsfallsersättningen.

Förmånstagarförordnandet kan inte ändras med testamente.
Om ersättningen inte kan betalas till förmånstagaren, betalas ersättningen till dödsboet.


 • Den försäkrades ämbetsbetyg som visar den försäkrades födelsedatum och dödsdag.
  • Om anhöriga, make/maka och barn eller barn förordnats som förmånstagare behövs ämbetsbetyg från alla de befolkningsregister där den försäkrade varit bokförd sedan 15 års ålder. Vad gäller släktutredningar som meddelats för bouppteckningen räcker det att vi får kopior på utredningarna.
 • Ersättningsansökan med alla förmånstagares person-, adress- och kontouppgifter samt underskrifter.
  • För en omyndig undertecknas ansökan av vårdnadshavarna eller intressebevakaren.
  • Betalningar till omyndiga anmäler vi till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i enlighet med lagen om försäkringsavtal.
 • Blankett om skattskyldighet i vilken man utöver förmånstagarens eller dödsboets och dödsbodelägarnas person- och boendeuppgifter ger uppgifter om i vilka länder man är skattskyldig samt skatteregistreringsnumret, det vill säga TIN (Tax Identification Number), för dessa länder.
  • Vårdnadshavarna eller intressebevakaren undertecknar blanketten om skattskyldighet på omyndiga förmånstagares vägnar
  • Dödsbodelägarna kan befullmäktiga en av delägarna att ge de krävda uppgifterna

Anhöriga

 • Hälften av dödsfallssumman betalas till den försäkrades make/maka och hälften fördelas jämnt mellan barnen enligt antalet barn. Om make/maka och barn inte finns betalas ersättningen enligt ärvdabalken (inte till kusiner).

Make/maka

 • Ersättning betalas till maka/make, (inte sambo, denne ska namnges separat).
 • Med make/maka avses en person med vilken den försäkrade vid sin död var gift eller i registrerat partnerskap.

Make/maka och barn

 • Hälften av ersättningsbeloppet betalas till den försäkrades make/maka och den andra hälften fördelas jämnt mellan barnen enligt antalet barn. Om make/maka inte finns fördelas ersättningen mellan barnen. Om det inte finns barn, betalas ersättningen i sin helhet till makan/maken.

Barn

 • Dödsfallssumman fördelas jämnt mellan barnen. I ett avlidet barns ställe kommer dennes bröstarvingar. Om den avlidna förmånstagaren inte har barn, fördelas ersättningen jämnt mellan de som är i livet.

Barnbarn

 • Dödsfallssumman fördelas jämnt mellan barnbarnen. Om någon förmånstagare har avlidit, fördelas ersättningen jämnt mellan de barnbarn som är i livet.

Dödsbo

 • Ersättningen betalas till dödsboet.

Namngiven förmånstagare (namn (personbeteckning), företag eller samfund (FO-nummer))

 • Ersättningen betalas till separat namngivna förmånstagare

Försäkringstagare

 • Ersättningen betalas till försäkringstagaren.

Dödsfallsersättningar beskattas enligt följande:

 • Ersättning som betalas till nära anhöriga och till dödsbo är i sin helhet underställd arvsskatt.
 • Dödsfallsersättningar som betalas till andra än nära anhöriga utgör i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.
 • I individuell pensionsförsäkring som beviljats 18.9.2009 eller senare beskattas dödsfallssumman för nära anhörig både enligt arvsskatt och som kapitalinkomst. När det gäller andra än nära anhöriga beskattas hela dödsfallssumman som kapitalinkomst.