Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Kapitalförvaltningstjänster för våra Private Banking kunder

Diversifiering och kostnadseffektivitet är grundpelarna för våra placeringslösningar. Utöver det traditionella aktie- och ränteplacerandet drar vi också nytta av en mera mångsidig tillgångsklassdiversifiering i andra tillgångsklasser såsom i fastighets- och kapitalplaceringar. Våra modeller möjliggör en förnuftig tidsmässig diversifiering av tillgångar och erbjuder också en lösning för självständiga placerare.

Vi är själv en stor investerare och vi förstår vilken inverkan kostnaderna har på placeringsavkastningarna. Vi har gjort våra placeringsobjekt ännu kostnadseffektivare i huvudsak via våra egna bolag, vilket sänker onödiga mellankostnader. Vi har sänkt kostnaderna för placeringsobjekten genom att i placeringsverksamheten dra nytta av förmåner för stora investerare och du får tillgång till denna prissättningsfördel till fullt belopp.


Kapitalförvaltningslösningar för placerare som inte har tid att följa marknadernas utveckling

  1. Saminvestering och portföljer med omfattande diversifiering
  2. Placeringsportföljer med betoning på hemmamarknaden
  3. Strategiportföljer som grundar sig på olika placeringsstilar
  4. Global aktie-ränte-kapitalförvaltning
  5. Stjärnkapitalförvaltning

Placeringsförsäkring

Som ett försäkringsbolag drar vi i kapitalförvaltningen nytta av placeringsförsäkring som underlättar förvaltningen av placeringar och erbjuder dig flera placerings- och skattemässiga fördelar.

Avtalets värdeutveckling binds till placeringsobjekten du väljer. Du kan alltså välja en eller flera av placeringslösningarna ovan till samma avtal och förvalta dina placeringar inom samma avtal. Du kan ändra placeringsplanen under avtalstiden såsom att ändra placeringsobjekt eller överföra sparbelopp från ett objekt till ett annat. Den influtna avkastningen beskattas först när du tar ut tillgångar från avtalet. Du kan göra tilläggsplaceringar i avtalet eller ta ut tillgångar under avtalstiden utan kostnader.

Du kan ansluta placeringsportföljerna som placeringsobjekt endast i LokalTapiolas Placeringsförsäkring eller Kapitaliseringsavtal.

1. Saminvestering och portföljer med omfattande diversifiering

Saminvestering

Vi är en av kunderna ägd ömsesidig bolagsgrupp. Vi vill hjälpa dig att nå ekonomisk framgång. Saminvestering innebär att du som vår kund drar nytta av vår kompetens och långa erfarenhet. Du kan placera i samma placeringsobjekt som LokalTapiola-gruppen själv placerar i.

Placerandet är en central del av försäkringsbolagets verksamhet. Med våra förvaltade tillgångar är vi en av Finlands största institutionella placerare. Vi har i årtionden, även under ekonomiskt kärva tider, skött de förvaltade tillgångarna framgångsrikt. Vi förvaltar våra kunders tillgångar enligt samma metoder som våra egna.

Portföljer med omfattande diversifiering i tillgångsklasser

Portföljerna med omfattande diversifiering i tillgångsklasser erbjuder kapitalförvaltning som mångsidigt diversifierats i olika tillgångsklasser, där du själv kan välja den önskade totala risknivån. Som placeringsobjekt använder vi endast samma objekt som LokalTapiola själv har placerat i. Utöver traditionella aktier och räntor placerar vi dessutom i fastighets- och kapitalplaceringar samt i alternativa placeringar.

​Bekanta dig med portföljer med omfattande diversifiering.


2. Placeringsportföljer med betoning på hemmamarknaden

Portföljer med betoning på hemmamarknaden drar nytta av vår regionala och bolagsspecifika lokal kännedom om Finland, Norden och Europa. De kan bilda kärnan för dina placeringar eller fungera som diversifiering av dina placeringar.

Kapitalförvaltning Finland Plus

Kapitalförvaltning Finland Plus är en aktivt förvaltad kapitalförvaltningsportfölj till vilken vi regelbundet väljer 15-20 finländska börsaktier. En del av portföljens tillgångar placerar vi dessutom i nordiska företagsobligationer och internationella börsnoterade fonder.

Vid valet av aktier betonas en kvantitativ analys, dvs. en analys som grundar sig på siffror. Vi analyserar företag enligt värdering, kassaflöde, kvalitet och tillväxtutsikter. Utöver dessa beaktar vi också bolagets likviditet och hållbarhet.

​Bekanta dig närmare med Kapitalförvaltning Finland Plus.

Kapitalförvaltning Nordic Plus

Kapitalförvaltning Nordic Plus grundades när våra kunder även ville, vid sidan av sina inhemska aktier, ha kvalitativ diversifiering i de övriga nordiska länderna. Vi svarade på önskemålet genom att skapa en portfölj för krävande aktieplacerare, dit vi bara väljer aktier med den bästa potentialen från andra nordiska länder än Finland. I Norden finns många listade kvalitativa bolag samt en fungerande och aktiv IPO-marknad.

Till Nordic Plus portföljen väljer vi cirka 15-20 nordiska aktier och 10 företagsobligationer utanför Finland utgående från vår egen företagsanalys. Vår grundläggande allokering är att placera 70 % av tillgångarna i aktier och 30 % i företagsobligationer.

Bekanta dig närmare med Kapitalförvaltning Nordic Plus.


”Med hjälp av portföljen Kapitalförvaltning
Nordic Plus kan jag komplettera min aktieportfölj, som består av inhemska aktier, med nordiska aktier och företagsobligationer som kapitalförvaltaren valt.”


Kapitalförvaltning Europa Plus

Kapitalförvaltningsportföljen Kapitalförvaltning Europa Plus har en lång historia eftersom dess grund utgörs av LokalTapiola Ömsesidiga Livförsäkringsbolagets aktieportfölj som LokalTapiola Kapitalförvaltning har förvaltat sedan år 2001. Vikten för placeringsportföljen Europa Plus ligger enligt sitt namn i europeiska börsbolag. Utöver valet av europeiska bolag fås tilläggsdiversifiering och avkastningspotential även från amerikanska bolag samt via placeringsfonder från tillväxtmarknader och Asien.

​Bekanta dig närmare med Kapitalförvaltning Europa Plus.

3. Strategiportföljer som grundar sig på olika placeringsstilar

Kapitalförvaltningsmodeller som grundar sig på olika placeringsstilar ger ytterligare redskap för förvaltningen av placeringsportföljen.

Kapitalförvaltning Momentum

Placeringsbesluten i Momentum-modellen grundar sig på tillgångsklassernas avkastningsutveckling. Tillgångsklassallokeringen baserar sig på modeller som drar nytta av pristrenderna på marknaderna. Strategin fungerar disciplinerat enligt en på förhand fastställd modell och grundar sig på varken åsikter eller känslor.

Som placeringsobjekt används kostnadseffektiva börsnoterade indexprodukter, indexfonder och placeringsfonder. Tillgångsklassallokeringen är aktivare än den traditionella kapitalförvaltningen och portföljen kan helt övergå till riskfyllda tillgångsklasser såsom till aktier eller råvaror.

4. Global aktie-ränte-kapitalförvaltning

De globala aktie- och räntekapitalförvaltningsstrategierna är ett förnuftigt alternativ till exempel då du redan separat har tillgångar i mera illikvida produkter eller om man skräddarsyr en separat lösning för dig som består av en ränte-aktieportfölj och globala diversifieringsprodukter.

Aktiv strategiportföljer

Som placeringsobjekt i kapitalförvaltningen som baserar sig på ett aktivt val av aktier och räntor använder vi i huvudsak direkta värdepapper. Du kan välja strategier med olika aktievikter enligt din risktagningsförmåga. För aktieportföljens del är huvudvikten i Europa, men via bolagsvalen får man en stark global diversifiering i portföljen.

Indexkapitalförvaltning

Indexkapitalförvaltningsportföljer har diversifierats internationellt i aktie- och ränteplaceringar och vi förvaltar dem enligt LokalTapiola Kapitalförvaltnings marknadssyn. Placeringsobjekten vi använder är i huvudsak kostnadseffektiva indexprodukter med vikt i marknadsvärde, såsom marknadsfonder, börsnoterade indexfonder och indexfonder.


5. Stjärnkapitalförvaltning

Stjärnkapitalförvaltning är en kapitalförvaltningstjänst utan placeringsförsäkring. Dess kärna bildas av passiva fonder med låga kostnader med vars hjälp man strävar efter en marknadsenlig avkastning på placeringarna. Placeringsobjekten är till exempel etf:er och indexfonder. Tilläggsavkastning strävar man efter med aktiva fonder som är stjärnor inom sina referensgrupper. Dessa fonder har bevisats vara framgångsrika på lång sikt, till exempel i Morningstars obundna fondjämförelser.

Vid val av placeringsobjekten för stjärnkapitalförvaltningen drar vi nytta av LokalTapiolas globala och omfattande nätverk av samarbetspartner. Till placeringsobjekt kan man välja fonder som uppfyller kriterierna bland annat vad gäller historisk avkastning, kostnader, pålitlighet samt ansvar och hållbarhet.


”LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning kombinerar en aktiv och passiv portföljförvaltning till en effektiv och smidig helhet.”


Bekanta dig närmare med Stjärnkapitalförvaltning.

­

Rapportering

Som Private Banking-kund har du tillgång till en mångsidig nättjänst. Du kan oberoende av tid och plats följa värdeutvecklingen för din kapitalförvaltningsportfölj, få noggrannare information om placeringsobjekt och tillgångsklasser, kapitalförvaltningsavgifter och vår placeringssyn. Vi rapporterar även om hållbarheten för vår placeringsverksamhet. Du kan logga in i nättjänsten med de flesta bankers koder. Tjänsten fungerar även med mobilapparater.


Blev du intresserad?

Be oss kontakta dig om tjänsten Private Banking

Kontaktbegäran


Tjänsteleverantörer

Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid placering finns det alltid en risk att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning.

Observera!

Bekanta dig med materialet om placeringsprodukten eller -tjänsten före du fattar placeringsbeslutet. Du kan bekanta dig med faktablad för placeringsförsäkringar och placeringsobjekt här. Sparbeloppen omfattas inte av insättningsgarantin eller ersättningsfonden för investerare. Observera att även om kapitalförvaltningsportföljerna med omfattande tillgångsklassdiversifiering innehåller samma placeringsobjekt som LokalTapiola använder så kan avkastningen på LokalTapiola Livbolagets placeringar inte direkt jämföras med avkastningen på kapitalförvaltningsportföljen du valt. Beskattningen har presenterats enligt 1.1.2021.