Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sökande av ändring

Om du är missnöjd med beslutet eller om det finns något som är oklart i ditt försäkringsavtal ska du först kontakta oss. Tilläggsuppgifter om grunder och andra faktorer som påverkar ärendet kan du fråga direkt av personen som handlagt ditt ärende, vars kontaktuppgifter finns i beslutet. Vi rättar till vårt beslut, om det visar sig vara felaktigt. Ytterligare information om ditt försäkringsavtal får du genom att ringa kundtjänsten.


Som bilaga till beslutet finns alltid anvisningar för sökande av ändring, där framgår noggrannare hur man kan söka ändring av beslutet. Förfaringssätten för sökande av ändring är olika beroende av försäkringsgren.

Läs mer

Kundmedlingsbyrå

Om ärendet trots att du har varit i kontakt med oss eller trots din omprövningsbegäran inte har blivit utrett på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta LokalTapiolas Kundmedlingsbyrå. Det är LokalTapiolas interna kanal för sökande av ändring och den handlägger frågor i anslutning till frivilliga skadeförsäkringar, livförsäkringar och placeringstjänster.

Skicka en skriftlig ansökan om ändring till kundmedlingsbyrån inom tre (3) månader efter att du har fått det skriftliga beslutet. Kvitton eller andra verifikat behöver inte skickas, Kundmedlingsbyrån begär dessa vid behov.

Kundmedlingsbyrån handlägger sökande av ändring som inte är anhängiga i andra besvärsinstanser. Tjänsten är avgiftsfri. Vid undersökning av beslutets riktighet är kundmedlingsbyrån oberoende av de tidigare handläggningsskedena av ärendet. Om kundmedlingsbyrån konstaterar att det finns skäl att ändra beslutet, får du ett nytt beslut. Om beslutet inte kan ändras, får du en skriftlig motivering.

Du kan kontakta kundmedlingsbyrån per e-post på adressen asiakassovittelutoimisto(a)lahitapiola.fi. Observera att e-posten är okrypterad.
Ange i sökande av ändring

 • namn, adress och telefonnummer
 • personbeteckning eller FO-nummer
 • försäkringsnummer eller skadekod
 • vilka ändringar krävs i beslutet
 • motiveringar till kravet.

Om du vill skicka ändringsansökan per brev, använd adressen LokalTapiola, Kundmedlingsbyrå, 02010 LOKALTAPIOLA.

FINE och konsumenttvistenämnden

Om ditt ärende inte blir utrett hos oss i LokalTapiola, kan du kontakta FINEs Försäkrings- och finansrådgivning. Den är en obunden instans som ger gratis råd och anvisningar till kunderna. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden ger även rekommendationer om avgörande i tvister. Försäkrings- och finansrådgivningen handlägger inte tvist som är anhängig eller har handlagts i konsumenttvistenämnden eller domstol.


Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
telefon (09) 685 0120

Du kan även be en rekommendation om avgörande från konsumenttvistenämnden, www.kuluttajariita.fi (PB 306, 00531 Helsingfors). Konsumenttvistenämnden ger endast utlåtanden till konsumenter. Kontakta först konsumentrådgivningen www.kuluttajaneuvonta.fi, därifrån får du handledning och medlingshjälp vid tvister.
Närmare information om förfaringssättet får du direkt från nämnderna. Utlåtanden som nämnderna gett är rekommendationer.


Om det är fråga om en båtskada, kan du föra ärendet till dispaschören i Finland inom tre (3) år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt bolags beslut och om den ovannämnda tidsfristen på tre år. Innan ett dylikt ärende kan tas upp till behandling i domstol, ska dispaschörens ersättningsutredning alltid föreligga (lag 10/53). Ändring av dispaschörens ersättningsutredning sökes enligt sjölagen.

Domstolsförhandling

Du kan också föra ärendet till den allmänna domstolen även om du inte skulle ha begärt rekommendation om avgörande av FINE eller konsumenttvistenämnden. Talan kan väckas av försäkringstagare, den försäkrade eller förmånstagare. Talan ska väckas i tingsrätten på din hemort i Finland eller i tingsrätten på försäkringsgivarens hemort.

Ändring av beslut som har fattats av ett försäkringsbolag ska sökas inom tre år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt bolags beslut och om denna tidsfrist. Handläggning i nämnder avbryter preskription av talerätt.

Om du som privatperson råkat ut för problem med en produkt eller tjänst som du köpt på nätet, kan du söka lösning på tvisten även via Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet.

Trafikskadenämnden

Ersättningsärenden som gäller lagstadgade försäkringar såsom trafikförsäkring har egna förfaringssätt för sökande av ändring. Ärenden som gäller trafikförsäkring behandlas i trafikskadenämnden.

Du kan anhålla om ett utlåtande från trafikskadenämnden inom ett år från att ersättningsbeslutet givits antingen med en fritt formulerad skriftlig begäran om utlåtande eller med en blankett för begäran om utlåtande som kan skrivas ut på nämndens sidor www.liikennevahinkolautakunta.fi. Begäran om utlåtande är avgiftsfri.

Ange i begäran om utlåtande

 • beslutet för vilket man begär utlåtande
 • för vilka delar du söker ändring i beslutet
 • vilka ändringar du kräver i beslutet och på vilka grunder samt
 • ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Bifoga ersättningsbeslutet till begäran om utlåtande samt de utredningar du åberopar och underteckna begäran om utlåtande. Om begäran om utlåtande har uppgjorts av någon annan ska denne underteckna begäran om utlåtande och en fullmakt som du gett ska bifogas till begäran.
Utlåtanden som trafikskadenämnden gett är rekommendationer.


Begäran om utlåtande ska skickas till följande adress:
Trafikskadenämnden
Kajsaniemigatan 2 B
00100 HELSINGFORS
fax 0102868288
Du kan även göra begäran om utlåtande elektroniskt på adressen www.liikennevahinkolautakunta.fi.
Oberoende av om du begärt eller inte begärt rekommendation om avgörande av trafikskadenämnden, kan du även föra ditt ärende till domstolen som tvistemål. Talan ska väckas mot försäkringsbolaget inom tre år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt beslut och om den förutnämnda tidsfristen på tre år.

Försäkringsdomstolen

För beslut som gäller rehabilitering till följd av trafikskada och arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring sökes ändring hos försäkringsdomstolen. Ändring ska sökas genom ett skriftligt besvär inom trettio dagar efter att du fått meddelande om beslutet. Försäkringsdomstolens adress är:

Försäkringsdomstolen
Bangårdsvägen 9
PB 1005
00521 HELSINGFORS

Ange i besväret:

 • vilket beslut du söker ändring i
 • vilka punkter du söker ändring i
 • vilka ändringar du kräver
 • grunderna för dina krav
 • ditt namn, din personbeteckning och ditt yrke
 • din adress och ditt telefonnummer.

Bifoga ersättningsbeslutet till begäran om utlåtande samt de utredningar du åberopar och underteckna begäran. Om begäran uppgjorts av någon annan ska den undertecknas av honom/henne och en fullmakt från dig ska bifogas till begäran. Överklagan ska tillställas försäkringsdomstolen senast på den trettionde (30) dagen efter att du fick kännedom om beslutet. Om annat inte påvisas anses du ha fått kännedom om beslutet den sjunde (7) dagen efter att beslutet skickades till dig. Överklagan ska vara försäkringsdomstolen tillhanda senast den sista dagen av tidsfristen före tjänstetiden går
Du kan lämna in besvärsskriften per post, personligen eller genom att använda ett bud. Du kan även skicka överklagan per e-post eller fax men då ska den ursprungliga undertecknade besvärsskriften skickas separat till försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolen ber LokalTapiola ge ett skriftligt svaromål på dina besvär.
Du kan söka ändring av detta beslut enligt de bifogade anvisningarna för sökande av ändring http://korkeinoikeus.fi.

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden

I ett ersättningsärende som baserar sig på lagen om olycksfallsförsäkring sökes ändring i besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Till besvärsnämnden för olycksfallsärenden överklagas beslut som gäller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Handläggningen av ärendet i besvärsnämnden för olycksfallsärenden är avgiftsfri. Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet angående ditt arbetsolycksfalls- eller yrkessjukdomsärende, kan du söka ändring i beslutet från besvärsnämnden för olycksfallsärenden inom 30 dagar från att du fått ett meddelande om beslutet. Rikta ditt besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, men skicka det till LokalTapiola. Vi omprövar ärendet. Om vi inte ändrar beslutet vidarebefordrar vi ditt besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden för att handläggas inom 30 dagar efter utgången av besvärstiden.


Innehållet i besvärsskriften, ange i besvärsskriften åtminstone

 • att den är avsedd som besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden
 • vilket beslut du söker ändring i
 • vilka punkter du söker ändring i
 • vilka ändringar du kräver
 • grunderna för dina krav
 • ditt namn, din personbeteckning, din adress och ditt telefonnummer.

Tilläggsutredningar kan du även tillställa senare. Kom ihåg att underteckna ditt besvär. Du kan även anlita ett ombud, varvid denne måste underteckna besvärsskriften och bifoga en fullmakt som du gett. Besvärsnämnden för olycksfallsärenden avgör ärendet genom att ge ett skriftligt beslut om detta. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett besvär vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden är cirka sju månader.

Finansinspektionen

Försäkringsbolagen övervakas av Finansinspektionen. Till Finansinspektionen kan du fritt formulerat meddela försäkringsbolagets förfarande, om du anser det vara mot reglerna eller annars klandervärt. Läs mer på Finansinspektionens webbplats på adressen www.finanssivalvonta.fi.