Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Sökande av ändring

Vi får varje år över 800 000 ersättningsansökningar. Majoriteten av våra kunder är nöjda med besluten de fått. Ibland kan det dock ske missförstånd eller så kan vi göra ett fel. I rollen av en bolagsgrupp som ägs av kunderna vill vi vara säkra på att du får smidig betjäning i alla situationer och att eventuella fel i besluten korrigeras.
På denna sida kan du läsa hur du söker ändring av ett beslut du fått.

Läs mer

Om du inte är nöjd med LokalTapiolas beslut trots att du begärt omprövning kan du kontakta kundmedlingsbyrån. Kundmedlingsbyrån är LokalTapiolas interna kanal för sökande av ändring och den handlägger ärenden som gäller ändring av försäkrings- eller ersättningsbeslut när det är fråga om:

 • frivillig skadeförsäkring
 • livförsäkring
 • ärende som gäller placeringstjänster.

Kundmedlingsbyrån granskar beslut som gäller försäkrings-, ersättnings- eller placeringsärenden opartiskt och utreder om beslutet är korrekt. Tjänsten är gratis och handläggningen är oberoende av eventuella tidigare handläggningsskeden. Efter handläggningen får du ett skriftligt beslut med motiveringar. Om du fortfarande är missnöjd med beslutet kan du söka ändring av kundmedlingsbyråns beslut hos till exempel FINE.

Kundmedlingsbyrån handlägger sökanden av ändring som inte är anhängiga i andra besvärsinstanser. Skicka en skriftlig sökande av ändring inom tre (3) månader efter att du fått det skriftliga beslutet.

Kundmedlingsbyrån kan inte ta ställning till eller handlägga sökande av ändring som gäller:

 • lagstadgade försäkringar/skadefall (trafikförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring)
 • allmänna klagomål som gäller försäkringsbolagets verksamhet

Så här söker du ändring:

 • Du kan kontakta kundmedlingsbyrån per e-post på adressen asiakassovittelutoimisto(a)lahitapiola.fi. Observera att e-posten är okrypterad.
 • Krypterad e-post: https://secure.lahitapiola.fi/. Genom att skriva in adressen eller klippa och klistra in den i din webbläsare och trycka på Enter öppnas en förbindelse för krypterad e-post.
 • Vänligen använd adressen LokalTapiola, Kundmedlingsbyrån, 02010 LOKALTAPIOLA, om du vill skicka sökande av ändring per post.
 • Skicka inte kvitton eller annan tilläggsutredning. Kundmedlingsbyrån begär dem av dig vid behov.

Var god ange följande i ändringsansökan:

 • namn och kontaktuppgifter
 • personbeteckning eller FO-nummer
 • försäkringsnummer eller skadekod
 • vilka ändringar du kräver i beslutet
 • motiveringar till kravet.

Om ditt ärende inte blir utrett hos oss i LokalTapiola, kan du kontakta FINEs Försäkrings- och finansrådgivning. Den är en obunden instans som ger gratis råd och anvisningar till kunderna. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden ger även rekommendationer om avgörande i tvister. Försäkrings- och finansrådgivningen handlägger inte tvist som är anhängig eller har handlagts i konsumenttvistenämnden eller domstol.


Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
telefon (09) 685 0120

Du kan även be en rekommendation om avgörande från konsumenttvistenämnden, (PB 306, 00531 Helsingfors). Konsumenttvistenämnden ger endast utlåtanden till konsumenter. Gå till konsumenttvistenämndens webbsidor. Kontakta först konsumentrådgivningen, därifrån får du handledning och medlingshjälp vid tvister. Gå till konsumentrådgivningens webbsidor.
Närmare information om förfaringssättet får du direkt från nämnderna. Utlåtanden som nämnderna gett är rekommendationer.


Om det är fråga om en båtskada, kan du föra ärendet till dispaschören i Finland inom tre (3) år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt bolags beslut och om den ovannämnda tidsfristen på tre år. Innan ett dylikt ärende kan tas upp till behandling i domstol, ska dispaschörens ersättningsutredning alltid föreligga (lag 10/53). Ändring av dispaschörens ersättningsutredning sökes enligt sjölagen.


Du kan också föra ärendet till den allmänna domstolen även om du inte skulle ha begärt rekommendation om avgörande av FINE eller konsumenttvistenämnden. Talan kan väckas av försäkringstagare, den försäkrade eller förmånstagare. Talan ska väckas i tingsrätten på din hemort i Finland eller i tingsrätten på försäkringsgivarens hemort.

Ändring av beslut som har fattats av ett försäkringsbolag ska sökas inom tre år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt bolags beslut och om denna tidsfrist. Handläggning i nämnder avbryter preskription av talerätt.

Om du som privatperson råkat ut för problem med en produkt eller tjänst som du köpt på nätet, kan du söka lösning på tvisten även via Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet. Gå till Europeiska kommissionens webbsidor.


Det finns egna förfaringssätt för sökande av ändring för ersättningsärenden som gäller lagstadgade försäkringar såsom trafikförsäkring. Omprövningsbegäran som gäller trafikförsäkring behandlas på avdelningen för trafikskador i trafik- och patientskadenämnden.

Du kan begära rekommendation till avgörande antingen med en fritt formulerad handling eller med en elektronisk blankett som du hittar på nämndens webbplats. Via denna länk kommer du till den elektroniska blanketten för rekommendation till avgörande.

Du kan skicka begäran om rekommendation till avgörande per e-post till adressen: liikenne@liipo.fi

Du kan skicka begäran om rekommendation till avgörande per post till adressen:

Trafik- och patientskadenämnden
Avdelningen för trafikskador
Fågelviksgatan 10 (vån 3)
00500 Helsingfors

Ange i begäran om rekommendation till avgörande:
 • det beslut för vilket du begär rekommendation till avgörande
 • i vilken utsträckning du söker ändring i beslutet
 • vilka ändringar du kräver i beslutet och på vilka grunder samt
 • ditt namn och dina kontaktuppgifter

Bifoga till begäran om rekommendation till avgörande ersättningsbeslutet du fått och de utredningar du åberopar samt underteckna begäran. Om begäran uppgörs av någon annan, ska denne underteckna begäran och bifoga fullmakten du gett.

En begäran om rekommendation till avgörande kostar inget.

Oberoende av om du begärt eller inte begärt rekommendation till avgörande av trafikskadenämnden, kan du även föra ditt ärende som tvistemål till domstolen. Talan mot försäkringsbolaget ska väckas inom tre år efter att du fått ett skriftligt meddelande om vårt beslut och om den nämnda tidsfristen på tre år.


För beslut som gäller rehabilitering till följd av trafikskada och arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring sökes ändring hos försäkringsdomstolen. Ändring ska sökas genom ett skriftligt besvär inom trettio dagar efter att du fått meddelande om beslutet. Försäkringsdomstolens adress är:

Försäkringsdomstolen
Bangårdsvägen 9
PB 1005
00521 HELSINGFORS

Ange i besväret:

 • vilket beslut du söker ändring i
 • vilka punkter du söker ändring i
 • vilka ändringar du kräver
 • grunderna för dina krav
 • ditt namn, din personbeteckning och ditt yrke
 • din adress och ditt telefonnummer.

Bifoga ersättningsbeslutet till begäran om utlåtande samt de utredningar du åberopar och underteckna begäran. Om begäran uppgjorts av någon annan ska den undertecknas av honom/henne och en fullmakt från dig ska bifogas till begäran. Överklagan ska tillställas försäkringsdomstolen senast på den trettionde (30) dagen efter att du fick kännedom om beslutet. Om annat inte påvisas anses du ha fått kännedom om beslutet den sjunde (7) dagen efter att beslutet skickades till dig. Överklagan ska vara försäkringsdomstolen tillhanda senast den sista dagen av tidsfristen före tjänstetiden går
Du kan lämna in besvärsskriften per post, personligen eller genom att använda ett bud. Du kan även skicka överklagan per e-post eller fax men då ska den ursprungliga undertecknade besvärsskriften skickas separat till försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolen ber LokalTapiola ge ett skriftligt svaromål på dina besvär.
Du kan söka ändring av detta beslut enligt de bifogade anvisningarna för sökande av ändring. Gå till Försäkringsdomstolens webbsidor.


I ett ersättningsärende som baserar sig på lagen om olycksfallsförsäkring sökes ändring i besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Gå till deras webbsidor.

Till besvärsnämnden för olycksfallsärenden överklagas beslut som gäller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen. Handläggningen av ärendet i besvärsnämnden för olycksfallsärenden är avgiftsfri. Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet angående ditt arbetsolycksfalls- eller yrkessjukdomsärende, kan du söka ändring i beslutet från besvärsnämnden för olycksfallsärenden inom 30 dagar från att du fått ett meddelande om beslutet. Rikta ditt besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden, men skicka det till LokalTapiola. Vi omprövar ärendet. Om vi inte ändrar beslutet vidarebefordrar vi ditt besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden för att handläggas inom 30 dagar efter utgången av besvärstiden.


Innehållet i besvärsskriften, ange i besvärsskriften åtminstone

 • att den är avsedd som besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden
 • vilket beslut du söker ändring i
 • vilka punkter du söker ändring i
 • vilka ändringar du kräver
 • grunderna för dina krav
 • ditt namn, din personbeteckning, din adress och ditt telefonnummer.

Tilläggsutredningar kan du även tillställa senare. Kom ihåg att underteckna ditt besvär. Du kan även anlita ett ombud, varvid denne måste underteckna besvärsskriften och bifoga en fullmakt som du gett. Besvärsnämnden för olycksfallsärenden avgör ärendet genom att ge ett skriftligt beslut om detta. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett besvär vid besvärsnämnden för olycksfallsärenden är cirka sju månader.


Försäkringsbolagen övervakas av Finansinspektionen. Till Finansinspektionen kan du fritt formulerat meddela försäkringsbolagets förfarande, om du anser det vara mot reglerna eller annars klandervärt. Läs mer på Finansinspektionens webbplats.