Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Vad reseförsäkringen ersätter

Reseförsäkringen består av två delar: Resenärförsäkringen skyddar dig och resgodsförsäkringen skyddar din egendom.

Resenär

Resenärförsäkringen täcker sjukvårdskostnader om en sjukdom eller ett olycksfall överraskar dig på resan. Resenärförsäkringen ersätter även annullerad och avbruten resa.

Så här ersätter reseförsäkringen

Från resenärförsäkringen ersätts vårdkostnader för sjukdom under resa. Med sjukdom under resan avses en sjukdom som oväntat börjat under resan och som kräver läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter även vård som är jämförbar med akutvård under högst 10 dagar om en sjukdom eller skada som börjat innan resan överraskande förvärras.

Resenärförsäkringen omfattar annulleringsskydd som ersätter om du av något tvingande skäl inte kan åka på en resa som du betalat i förväg. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider. Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen. Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Resenärförsäkringen täcker också förseningar från resan. Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte kommer i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med sin ursprungliga resplan. Försening från resa ersätts om ett allmänt kommunikationsmedel som den försäkrade använder under resan försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning.

Från resenärförsäkringen ersättsvårdkostnaderna för olycksfall som inträffat under resan. Med olycksfall avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en kroppsskada.

I resenärförsäkringen ingår även ett avbrottsskydd som ersätter ifall din redan inledda resa avbryts av något tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider. Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Valbara tilläggsskydd för resenärförsäkring

Resenärförsäkringen kan utvidgas så att den också gäller olycksfall under idrottsresa. Finns på LokalTapiolas kontor.

Skyddet ersätter medicinskt fastställt bestående men som orsakats den försäkrade genom olycksfall. Vid fastställandet av menet används social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering.

Skyddet ersätter förmånstagaren om den försäkrade har avlidit till följd av ett olycksfall. Ersättningen för dödsfall gör det möjligt att trygga den närståendes utkomst och underlätta en ekonomisk anpassning till den nya situationen.

Resgods

Resgodsförsäkringen ersätter förluster om tjuven överraskar, resgods går sönder eller försvinner under transporten. Reseansvarsförsäkringen ersätter skador som du har orsakat.

Så här ersätter resgodsförsäkringen

Resgodsförsäkringen ersätter till exempel bräckage på eller stöld av resgods. Dessutom kan ersättning fås för anskaffning av nödvändighetsvaror om resgodset anländer minst 4 timmar försenat till ett resmål utomlands. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för rättegång och advokathjälp som är relaterade till resandet och händelser som inträffat under resan. Försäkringen täcker tviste-, brott- och ansökningsärenden. Reserättsskyddsförsäkringen ingår automatiskt i en tidsbegränsad reseförsäkring. Kontakta vår kundtjänst om du behöver en reserättsskyddsförsäkring till din kontinuerliga resegodsförsäkring.

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under en resa orsakar utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Reseansvarsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för reseförsäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Försäkringens basfakta (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Om du är utomlands och det sker en skada, finns hjälpen bakom ett telefonsamtal. Kontakta Larmtjänsten, som hjälper dig på svenska på numret +358 800 04531.