Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Rese­försäkring för inrikesresor

Inrikesresor är populära, särskilt på sommaren, och då bör reseförsäkringen också vara i ordning. Med skyddet av reseförsäkringen får du snabbt vård vid privata läkarstationer och får pengarna tillbaka om din resa ställs in pl�ötsligt, till exempel på grund av sjukdom. Räkna ut priset på reseförsäkringen och trygga din inrikesresa.

Reseförsäkringen gäller utomlands och inrikes när du reser längre än 50 km från ditt hem.

Med reseförsäkringen tryggar du snabb tillgång till vård på en privat läkarstation på en främmande ort.

Försäkringen skyddar även medresande barn under 18 år.

Vi är det enda bolaget i Finland som ger S-gruppens Bonus för Reseförsäkring.

Vad ersätter reseförsäkring för inrikesresor

Reseförsäkring för inrikesresor ersätter skador för resenären och resgodset. Du kan välja skydden tillsammans eller separat.

ResenärförsäkringSjälvrisk

Från resenärförsäkringen ersätter vi vårdkostnader på grund av sjukdom och olycksfall under resan utan någon övre eurogräns och utan självrisk.

Med sjukdom under resan avses en sjukdom som oväntat börjat under resan och som kräver läkarvård. Resenärförsäkringen ersätter även vård som är jämförbar med akutvård under högst 10 dagar om en sjukdom eller skada som börjat innan resan överraskande förvärras.

Med olycksfall vid resa avses en plötslig händelse som orsakas av en yttre faktor och orsakar den försäkrade en kroppsskada.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen omfattar annulleringsskydd som ersätter om du av något tvingande skäl inte kan åka på en resa som du betalat i förväg. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen. Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Ingen självrisk

I resenärförsäkringen ingår även ett avbrottsskydd som ersätter ifall din redan inledda resa avbryts av något tvingande skäl. Tvingande skäl kan vara att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Tvingande skäl kan även vara en betydande skada som drabbar egendomen i Finland och kräver att du är närvarande på skadeplatsen.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker också förseningar från resan. Med försening från resa avses att den försäkrade vid tur- eller returresan inte kommer i tid till en på förhand bokad anslutande flyg-, båt-, tåg- eller bussförbindelse i enlighet med sin ursprungliga resplan.

Försening från resa ersätts om ett allmänt kommunikationsmedel som den försäkrade använder under resan försenas på grund av väderlekshinder, tekniskt fel, trafikskada, naturkatastrof eller kriminell gärning eller om ett privat fordon som den försäkrade använder råkar ut för en trafikolycka.

Ingen självrisk

Resenärförsäkringen täcker även kostnader på grund av annullerad och avbruten resa samt psykoterapi utomlands som ordinerats av läkare på grund av en naturkatastrof, plötslig allmänfarlig epidemi, plötslig och oväntad beväpnad konflikt eller terrordåd som inträffat på resmålet.

Ingen självrisk

Tilläggsskydd för resenärförsäkringErsätts högst

Ersättning för bestående men betalas när skadan har blivit bestående, dock tidigast ett år efter olycksfallet. Ersättningen betalas i enlighet med statsrådets förordning om invaliditetsklassificering enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ersättning utbetalas inte för bestående men som uppstår först tre år efter olycksfallet eller senare. Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

100 000 eller 200 000 €

Från skyddet betalas en engångsersättning till förmånstagaren som angetts i försäkringsbrevet, om den försäkrade avlider eller har avlidit till följd av ett olycksfall. Ersättningen för dödsfall gör det möjligt att trygga den närståendes utkomst och underlätta en ekonomisk anpassning till den nya situationen.

Om du redan har personförsäkringar hos LokalTapiola, kan du kontrollera innehållet i din försäkring i försäkringsbrevet eller genom att kontakta kundtjänsten.

T.ex. 5 000 €

Om du vill utvidga resenärförsäkringen till att även omfatta olycksfall under idrottsresor, kontakta LokalTapiola.

Utan övre gräns i euro

ResgodsförsäkringSjälvrisk

Resgodsförsäkringen ersätter till exempel bräckage på eller stöld av resgods. Dessutom kan ersättning fås för anskaffning av nödvändighetsartiklar om resgodset anländer minst 4 timmar försenat till ett resmål. Dessutom ersätts extra kostnader för att förnya pass, visum eller resebiljetter.

Hemförsäkringens resgodsskydd gäller inte vid inrikesresor. Saker som du har med dig på en inrikesresa omfattas av hemförsäkringens lösegendomsförsäkring. Vänligen kontrollera vad försäkringen täcker innan du reser.

0, 50 eller 150 €/skadefall

Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under en resa orsakar utomstående och som du enligt lag är skyldig att ersätta. Reseansvarsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

50 eller 200 €/skadefall

Reserättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för rättegång och advokathjälp som är relaterade till resandet och händelser som inträffat under resan. Försäkringen täcker tviste-, brott- och ansökningsärenden. Reserättsskyddsförsäkringen är en del av resgodsförsäkringen.

15 % av kostanader

Vanliga frågor

Reseförsäkring gäller i Finland när destinationen är mer än 50 km från ditt hem, din arbets- eller studieplats eller fritidsbostaden. Reseförsäkring gäller inte när du reser mellan ovan nämnda platser. Dock tryggar olycksfalls- och sjukkostnadsförsäkringarna dig om skador skulle inträffa på dessa platser. Reseförsäkring gäller även utomlands.Reseförsäkringen gäller inte på din egen stuga. Om du reser till en väns stuga eller en hyrd stuga, gäller reseförsäkringen när stugan är mer än 50 kilometer från ditt hem, ditt eget fritidshus eller din arbets- eller studieplats.

Medresande barn, barnbarn och makens/makans barn under 18 år är försäkrade med reseförsäkringen. Barn behöver bara en egen reseförsäkring när de reser ensamma.
Läs mer om reseförsäkring för barn

Resenärförsäkring ersätter vårdkostnader som orsakas av sjukdom eller olycksfall under resan utan självrisk och utan övre gräns i euro samt kostnader för avbruten, inställd och försenad resa. Observera att annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats minst tre dygn innan resans början.

Resenärförsäkringen ersätter även vid skador och dödsfall genom olycksfall, om du har valt dessa till din försäkring.

Resgodsförsäkringen ersätter exempelvis stöld av resgods och om resgods går sönder. Resgodsförsäkringen inkluderar även Reseansvarsförsäkring och Reserättsskyddsförsäkring. Reseansvarsförsäkringen ersätter person- och sakskador som du under en resa orsakar utomstående och som du är ersättningsansvarig för. Reserättsskyddsförsäkring ersätter kostnader för rättegång och advokathjälp som är relaterade till resandet och händelser som inträffat under resan.

Du behöver inte nödvändigtvis en separat reseförsäkring vid inrikesresor, eftersom olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffar inrikes, sjukkostnadsförsäkringen ersätter om du insjuknar och hemförsäkringen ersätter skador på dina saker. Det är dock bra att teckna en reseförsäkring om du inte har en giltig olycksfalls- eller sjukkostnadsförsäkring. Det är bra att ha en giltig reseförsäkring också om du på grund av insjuknandet eller olycksfallet inte kan förta resan. I sådana fall får du ersättning för den inställda resan från reseförsäkringen. Dessutom ersätter vi från reseförsäkringen vissa kostnader som inte ersätts från andra försäkringar, såsom resekostnader till den närmaste läkarstationen.

Med skyddet från reseförsäkringen kan du söka dig till vilken privat läkarstation som helst. Du kan även gå till en offentlig hälsostation, men eftersom du inte bor på orten, är det inte säkert att hälsostationerna tar emot dig, såvida situationen inte är akut.Inrikesresor kan vara dyra. Med reseförsäkringens annulleringsskydd tryggar du att du vid behov får tillbaka dina pengar om du insjuknar och inte kan ge dig ut på resan. Vi ersätter kostnader upp till 5 000 euro.Reseförsäkringen gäller både utomlands och inrikes när du reser mer än 50 km från ditt hem, din fritidsbostad eller din arbets- eller studieplats.

Olycksfallsförsäkring ersätter vid olycksfall i Finland och sjukkostnadsförsäkring ersätter vid insjuknanden. Försäkringarna gäller på sommarstugan och hembygden, till skillnad från reseförsäkringen.

Hemförsäkringen ersätter även resgods för medresande.

Med andra ord behöver du inte nödvändigtvis en separat reseförsäkring för inrikesresor. Det är dock bra att ha en giltig reseförsäkring, om du på grund av insjuknandet eller olycksfallet inte kan förta resan. Dessutom ersätts resekostnader till närmaste läkarstation från reseförsäkringen.

Så här ersätter reseförsäkringen för inrikesresor

Stukad fotled

Mika från Esbo ger sig ut på en vandring i Koli. Resan går bra tills Mika stukar fotleden när han klättrar upp på toppen av Ukko-Koli. Fotleden svullnar och är så öm att Mika villa visa upp den för en läkare innan hemresan. Mika söker sig till den närmaste privata läkarstationen. Från reseförsäkringen ersätts Mika för läkarbesöket, taxiresan till läkarstationen samt de läkemedel som läkaren ordinerar. Vården av fotleden fortsätter hemma i Esbo och även dessa kostnader ersätts från reseförsäkringen i tre års tid.

Inställd spasemester

Mor- och dotterdueon Maria och Linnea från Vasa väntar ivrigt på sommarens sparesa till Nådendal. Dagen före avresan insjuknar dock Linnea i feber och de kan inte inleda resan. Olyckligtvis kan spaanläggningen enligt sina bokningsvillkor inte återbetala redan betald logi. Lyckligtvis ersätter dock reseförsäkringen som Maria har tecknat annulleringskostnaderna och Maria får tillbaka pengarna.

Skada vid byggarbete

Lauri bygger en vedbod på stugan och han får ett stort skärsår i fingret av sågbladet. Lauri ger sig snabbt av till närmaste läkarstation och får stygn i fingret. Reseförsäkringen ersätter inte Lauris läkarbesök, eftersom skadan uppstod på hans sommarstuga. Lyckligtvis har Lauri en olycksfallsförsäkring från vilken ersättning kan betalas.

Observera att vi handlägger skadorna fallspecifikt och att ersättningsbarheten kan variera beroende på skadesituationen.

Reseförsäkringens pris för inrikesresor

Priset på reseförsäkringen påverkas av till exempel ålder, hemort, försäkringsbeloppet du väljer och skyddets omfattning. Räkna enkelt ut priset på reseförsäkringen med hjälp av räknaren.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad (pdf)

Villkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Om du är utomlands och det sker en skada, finns hjälpen bakom ett telefonsamtal. Kontakta Larmtjänsten, som hjälper dig på svenska på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt