Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Vad täcker olycksfallsförsäkringen

Olycksfallsförsäkringen ger snabb tillgång till vård när du skadar dig oväntat.

Vårdkostnader vid olycksfall

Ur skyddet ersätts vårdkostnader utan självrisk för skador som orsakats av olycksfall. Skyddet gäller både i Finland och utomlands. Vårdkostnader är till exempel undersökningar, behandlingar och läkemedel som ordinerats av läkare eller vårddagsavgifter på sjukhus.

Tilläggsskydd och deras ersättningar

Med det utvidgade olycksfallsskyddet kan du komplettera vårdskyddet för olycksfall och det kontinuerliga idrottsskyddet så att de omfattar vårdkostnader för sträckningsskador i muskler och senor som uppstått i samband med plötsliga rörelser eller en belastande kraftansträngning samt i villkoren angivna belastnings- och sjukdomsrelaterade tillstånd.

Skyddet ersätter förmånstagaren om den försäkrade har avlidit till följd av ett olycksfall. Ersättningen för dödsfall gör det möjligt att trygga den närståendes utkomst och underlätta en ekonomisk anpassning till den nya situationen.

Detta separata tilläggsskydd ersätter vårdkostnader för idrottsolycksfall om du har fyllt 18 år och som idrottare deltar i en tävling eller match som ordnas av idrottsförbundet eller idrottsföreningen, eller träning i enlighet med ett träningsprogram, eller om du utövar i försäkringsvillkoren separat nämnda riskfyllda sporter. Finns på LokalTapiolas kontor.

Skyddet ersätter medicinskt fastställt bestående men som orsakats den försäkrade genom olycksfall. Vid fastställandet av menet används social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering.

Dagpenning för arbetsoförmåga till följd av olycksfall betalas för den period av arbetsoförmåga som läkaren ordinerat. Du kan få dagpenning för ett år från det att olyckan inträffade.

Som sjukvårdskostnader ersätts kostnader för vård och undersökningar i Finland som uppkommit under skyddets giltighet. Till exempel undersökningar, behandlingar och läkemedel som ordinerats av läkare samt vårddagsavgifter på sjukhus.