Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Segelbåts­försäkring

Segelbåtförsäkringen ger skydd för din segelbåt och dess utrustning vid en plötslig skada som till exempel inträffar vid brand, stöld eller under förvaring och transport. Dessutom omfattar försäkringen skydd vid skador gällande sammanstötning, grundstötning och bottenkänning. Försäkringen gäller året runt.

Passar alla segelbåtar och motorseglare.

Vid brand-, stöld- och skadegörelseskador är självrisken alltid bara 100 euro.

Båtansvarsförsäkring ingår i försäkringen. Den ersätter skador som du orsakat en annan båt eller person.

Du kan få rabatt till exempel genom att avlägga båtförarexamen och besikta din båt.

Be anbud om segelbåt­försäkring

Välj och fyll i alla fält om inget annat anges.

Vad täcker segelbåtförsäkringen

Du kan välja antingen Omfattande båtförsäkring eller Bas båtförsäkring för din segelbåt eller motorseglare. Båda ersätter bland annat brandskador, stölder och skadegörelse och innehåller båtansvarsförsäkring.

Omfattande båtförsäkring ersätter dessutom till exempel grundstötningar och andra kollisioner samt förvarings- och transportskador. Mest omfattande skydd får du genom att till Omfattande båtförsäkring välja till exempel tilläggsskydd vid mast- och riggskador.

BåtförsäkringOmfattande båtförsäkringBas båtförsäkring

Brand, sot, rök, explosion eller direkt blixtnedslag i båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Stöld eller försök till stöld, uppsåtlig skadegörelse, inbrott i en låst båt eller i ett låst utrymme på båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Kollision i samband med att båten sjösätts eller tas upp, bräckage till följd av kollision i samband med att masten reses eller sänks, kollision som inträffat i samband med förvaring på land eller under transport.

Ingår i försäkringen

Valfri

Storm (15 m/s), tromb, åskby eller att båten sjunkit till följd av exceptionellt störtregn.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Grundstötning, bottenkänning eller kollision till sjöss.

Ingår i försäkringen

Ingår inte i försäkringen

Ersätter sak- eller personskada som orsakats utomstående med den försäkrade båten.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Båträttsskyddsförsäkringen omfattar möjlighet att anlita jurist vid tviste- eller brottmål i anslutning till ägande, transport och hantering av din båt.

Ingår i försäkringenIngår i försäkringen

Maskinskadeskyddet täcker plötsliga haverier som uppstått på grund av interna orsaker i en motor som regelbundet servas på ett auktoriserat servicecenter. Skyddet beviljas en motor som är under 10 år gammal och upphör när motorns åldersgräns på 15 år uppnås.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Mast- och riggskydd ersätter för plötsliga skador som orsakats mast, rigg och bom, samt av dem följande skador på segel och mastutrustning. Skyddet beviljas en båt som är under 20 år gammal och upphör när båtens åldersgräns på 25 år uppnås.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ersätter bland annat stöld från ett låst utrymme.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Ersätter vissa skador till finansieringsbolaget på den båt som köpts med finansiering, även om ersättningen annars inte skulle betalas ut.

Valfri

Ingår inte i försäkringen

Pris för segelbåt­försäkring

Priset på segelbåtförsäkringen påverkas till exempel av omfattningen av försäkringsskyddet du valt och storleken på självrisken, båtens typ och tekniska egenskaper, såsom motortyp och effekt.

Be om ett anbud

Varför behöver jag LokalTapiolas segelbåt­försäkring?

  • Försäkringen passar alla segelbåtar och motorseglare.

  • Vid brand-, stöld- och skadegörelseskador är självrisken alltid bara 100 euro.

  • Båtansvarsförsäkring ingår i segelbåtförsäkringen. Den ersätter skador som du orsakat annan båt eller person.

  • Din försäkringspremie stiger inte till följd av att du drabbas av en skada som ersätts - vi straffar inte för skador!

  • När du satsar på ett säkert båtliv, belönar vi dig i premien. Du kan till exempel få rabatt genom att avlägga båtförarexamen eller besikta din båt.

  • Du får skydd vid plötsliga och oförutsedda bräckageskador på mast- och riggutrustning.

Vanliga frågor

Segelbåtförsäkringen ersätter till exempel i följande situationer:

Båttillbehör blir stulna från segelbåtens låsta kajuta och båten skadas uppsåtligen.

Man kör på grund med båten: botten och kölen skadas vid bottenkänning.

Båten stöter mot en brygga och sidan skadas.

Eld som kommit lös skadar båten och båten blir rökskadad.

Båten driver i land och skadas i stormen.

Då man själv sjösätter båten, går vajern av och båten skadas

Masten och riggen skadas till följd av en plötslig vindby, som söndrar och fäller masten.

Du kan få S-gruppens Bonus för din båtförsäkring. Registrera ditt kundägande i samband med köpet så samlar du bonus genast från den första betalningen, som bäst får du upp till 5 % bonus på försäkringspremierna.

Genom att koncentrera alla dina försäkringar till LokalTapiola kan du få en egenförmånsrabatt på upp till 17 %. Läs mer om egenförmånsrabatten.

Du kan också få rabatt till exempel genom att avlägga båtförarexamen och besikta din båt.

Priset på båtförsäkringen beror till exempel på båtens typ, dess tekniska egenskaper och försäkringsskyddets omfattning. Självrisken har också en inverkan: ju högre självrisk, desto lägre pris. När du investerar i båtsäkerhet belönar vi det i försäkringspremien. Du kan få rabatt till exempel genom att avlägga båtförarexamen och besikta din båt. Hos LokalTapiola höjs inte premien för din båtförsäkring även om du drabbas av en skada som ersätts – vi straffar inte för skador! Vår båtförsäkring har inte heller några tilläggssjälvrisker under vintersäsongen.

Om din båt är minst 5,5 meter lång eller har en motor på mer än 20 hästkrafter, ska båten registreras i Traficoms båtregister. Registreringsskyldigheten gäller alla vattenfordon, oavsett om det är fråga om en motorbåt, segelbåt eller till exempel en vattenskoter. Förändringar som sker i uppgifterna om båten ska också anmälas till registret, till exempel när ägaren eller motorn byts.

Båtförsäkring är inte obligatorisk, men det är skäl att försäkra båten – oavsett om det är fråga om en registrerad båt eller till exempel en liten båt med en utombordsmotor på mindre än 20 hästkrafter som inte omfattas av registreringsskyldigheten. Med andra ord kan båtförsäkring användas för att försäkra både båtar som är registrerade och de som inte är registreringspliktiga. Båtförsäkringen innehåller också en viktig Båtansvarsförsäkring, som ersätter sak- och personskador som en försäkrad båt orsakat utomstående.

Du betalar inte i onödan eftersom en Omfattande båtförsäkring är säsongpremiesatt. Detta innebär att årstiderna beaktats i försäkringens pris. Premien för Omfattande båtförsäkring är högre under sommarsäsongen, eftersom båten då är utsatt för fler risker. Under vintersäsongen är premien lägre. Du märker detta om du betalar din försäkring i flera rater. Det är värt att notera att försäkringen även täcker skador som kan uppstå under vintern, såsom skador på båten vid förvaring samt skador till följd av stöld, brand eller skadegörelse. När försäkringsskyddet är i kraft hela tiden kan du alltid inleda båtsäsongen utan bekymmer och när som helst.

Båtförsäkringen gäller i:

Östersjön med vikar (inklusive S:t Petersburg),

Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks vattenområden samt sjöar (med undantag av Färöarna och Grönland),

Kattegatt och Skagerrak öster om linjen Lindesnes-Helgoland-Wilhelmshaven samt

Saima och Kiel kanal. Försäkringen gäller också under förvaring på land i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt under transporter i och mellan dessa
länder.

Om du vill använda båten utanför de nämnda områdena, fråga oss om en utvidgning av giltighetsområdet. Försäkring för en motorbåt gäller inte vid deltagande i hastighetstävling eller övning inför tävling.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Försäkringens basfakta (pdf)

Försäkringsvillkor (pdf)

Allmänna avtalsvillkor (pdf)

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531.

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.

Läs mer om Egenförmånsrabatt