Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Olycksfallsförsäkring

Både barn och vuxna råkar hemma och på fritiden ut för många olycksfall som kräver vård. Försäkra dig om att du får den bästa vården genast, så börjar också tillfrisknandet snabbare.

Närmare uppgifter om olycksfallsförsäkringen


Vilka skador ersätter försäkringen?

Grunden för personförsäkringen utgörs av vårdkostnadsskydd vid olycksfall. Försäkringsskyddet kan kompletteras och utvidgas så att det motsvarar just dina behov med dagpenningsskydd och skydd vid men och dödsfall genom olycksfall.

Vårdkostnader vid olycksfall

Skyddet ersätter vårdkostnader för en skada som uppstått vid olycksfall utan självrisk. Skyddet är i kraft såväl i Finland som utomlands. Vårdkostnader är till exempel underökningar, behandlingar och mediciner som läkare ordinerat eller vårddagsavgifter på sjukhus.

Komplettera din personförsäkring med tilläggsskydd

Utvidgat olycksfallsskydd

Med Utvidgat olycksfallsskydd kan du komplettera Vårdskydd vid olycksfall eller Idrottsskydd som är fortlöpande i kraft att täcka vårdkostnader för försträckningsskada i muskel eller sena som uppstått i samband med ett olycksfall, en plötslig rörelse eller en påfrestande kraftansträngning och vårdkostnader för belastnings- och sjukdomsrelaterade tillstånd som anges i villkoren.

Skydd vid men till följd av olycksfall

Skyddet ersätter medicinskt definierat bestående men som den försäkrade orsakats av olycksfall. Menet fastställs enligt social- och hälsovårdsministeriets invaliditetsklassificering.

Skydd vid dödsfall genom olycksfall

Med stöd av skyddet betalas en ersättning till förmånstagaren om den försäkrade avlidit till följd av ett olycksfall. Syftet med dödsfallsersättningen är att trygga den anhörigas utkomst och underlätta den ekonomiska anpassningen till den nya situationen.

Dagpenning vid olycksfall

Dagpenning utbetalas på grund av arbetsoförmåga som uppstått på grund av olycksfall för period av arbetsoförmåga som läkare konstaterat. Dagpenning kan utbetalas högst under ett år från att olycksfallet inträffade.

Vårdkostnader vid idrottsolycksfall

Det här separata tilläggsskyddet ersätter vårdkostnader vid idrottsolycksfall om du har fyllt 17 år och som idrottare deltar i tävling, match eller träning enligt träningsprogram som ordnats av idrottsförbund eller idrottsförening eller om du utövar farliga grenar eller funktioner som har nämnts separat i försäkringsvillkoren.