<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Annullerad resa, avbruten resa eller försening från resa

Utgående från hälsoförsäkringens vårdskydd för resenär ersätter vi kostnader som orsakats av att resan ställts in, avbrutits eller om du missat avresan.

Jag gör en skadeanmälan

Resenärförsäkringens annulleringsskydd ersätter om du av något tvingande skäl inte kan åka på en resa som du betalat i förväg. Ett tvingande skäl kan vara till exempel att du själv eller en nära anhörig plötsligt blir allvarligt sjuk, råkar ut för ett olycksfall eller avlider.

Din resa kan också ställas in på grund av en krissituation i din destination på grund av en naturkatastrof, terroristattack eller epidemi. I sådana situationer ber vi dig att kontakta vår ersättningstjänst via vår webbplats eller, i brådskande situationer, kan du också ringa oss.

Gör så här

 1. 1. Besök en läkare

  Om din resa är på väg att bli inställd på grund av en sjukdom eller ett olycksfall, boka tid till en läkarmottagning. Ersättningsbarheten för annulleringen bedöms alltid på medicinska grunder.

  Vid annullering av resa ersätter vi inte kostnaderna för läkarbesök.

 2. 2. Meddela tjänsteleverantören

  Ansök först om ersättning från tjänsteleverantören. Som annulleringskostnader betalar vi endast den andel av resans pris som researrangören eller annan tjänsteleverantör inte återbetalar till dig.

 3. 3. Anmäl en skada

  Du kan anmäla ett olycksfall som drabbat dig genom att göra en skadeanmälan i vår nättjänst.

  Anmäl samtidigt de kostnader som orsakats av att resan ställts in och information om de återbetalningar du har fått från tjänsteleverantörerna.

  Vid behov ber vi dig om handlingar som hänför sig till skadan, såsom läkarintyg, researrangörens intyg samt kvitton för den annullerade resan.

Vanliga frågor

Annullering av resa innebär att du inte kan åka på resan hemifrån. Annulleringsskyddet för resan gäller om försäkringen har tecknats senast tre dygn innan resans början.

Från annullerningsskyddet ersätter vi kostnaderna för annulleringen när de har orsakats av

 • en plötslig och oförutsedd sjukdom, allvarlig olycka eller ett dödsfall som drabbar dig eller en närstående

 • en plötslig och oförutsedd försämring av en underliggande sjukdom som varit i god terapeutisk balans efter att resan bokats, eller

 • när du reser med någon annan en plötslig, allvarlig sjukdom, invaliditet eller dödsfall hos medresenären.

Vi kan ersätta annullering av resan om ovan nämnda orsaker har utgjort ett tvingande skäl som har hindrat dig från att resa. Ett tvingande skäl bedöms på medicinska grunder.

Vi ersätter också annullering av resan om din egendom i Finland drabbas av en oförutsedd och betydande materiell skada. I en sådan situation föreligger tvingande skäl om skadan kräver din närvaro på skadeplatsen för att begränsa skadan.

Vi kan ersätta kostnaderna för en annullerad resa när en utlandsresa ställs in på grund av en naturkatastrof, en plötslig allmänfarlig epidemi, en plötslig och oförutsedd väpnad konflikt eller ett terrordåd.

Orsaken till att den ersättningbara resan annulleras ska vara oförutsedd och den ska ha framträtt efter att resan bokades. För att en inställd resa ska ersättas måste en krissituation förhindra resan till destinationen vid den tidpunkt då resan ska börja.

Ansök först om ersättning från tjänsteleverantören. Som annulleringskostnader betalar vi endast den andel av resans pris som researrangören eller annan tjänsteleverantör inte återbetalar till dig.

Resenärförsäkringen är en personlig försäkring och varje vuxen måste ha en egen resenärförsäkring från vilken hens andel av annulleringskostnaderna kan ersättas. Du kan också ansöka om ersättning för annullering av resa för dina minderåriga barn från din egen resenärförsäkring.

Det maximala ersättningsbeloppet är 5 000 euro per resa och försäkrad.

Alternativt kan vi från annulleringsskydet för resan ersätta kostnaderna för att skjuta upp resan till en annan tidpunkt. Ersättningen för uppskjutande av resan kan inte överstiga den ersättning som du skulle ha rätt till vid en fullständig annullering av resan.

Du kan ansöka om ersättning från hälsoförsäkringen i vår nättjänst. Observera att endast vårdnadshavare kan ansöka om ersättning till ett minderårigt barn.

Annullerad resa för vilken du ännu inte har kostnader att anmäla

Gör en skadeanmälan i vår nättjänst först efter att du har fått information om återbetalning från tjänsteleverantören. Lämna dock in en skadeanmälan senast inom ett år efter skadeincidenten.

När du har gjort skadeanmälan kan du senare begära ersättning för kostnaderna för den annullerade resan genom att välja den skada du anmält tidigare.

Spara kvitton i ett år efter att du har ansökt om ersättning, eftersom vi vid behov kan begära dem av dig. Var beredd på att skicka oss ett läkarintyg, ett intyg från researrangören samt kvitton på det pris du betalat för resan innan den annullerades.

Med en avbruten resa avses avses en ändring i en påbörjad resa, till exempel

 • en ändring i din ursprungliga resplan som görs av tvingande skäl på grund av ett olycksfall eller en sjukdom som inträffat under din eller din närståendes resa. Ett tvingande skäl bedöms enligt medicinska grunder.

 • betydande skador som sker på din egendom i Finland och du är därför tvungen att återvända till ditt hemland mitt under resan.

 • en krissituation som uppstår på destinationen på grund av en naturkatastrof, terroristattack eller epidemi. I sådana situationer ber vi dig att kontakta vår ersättningstjänst via vår webbplats eller, i brådskande situationer, kan du också ringa oss.

Gör så här

 1. 1. Avbrott i en utlandsresa

  Om du för närvarande är utomlands, vänligen kontakta vår larmtjänst +358 8000 4531 .

  Utomlands får du service av vår samarbetspartner SOS International, som hjälper dig att välja en lämplig vårdenhet samt ordna extra inkvartering och researrangemang om resan avbryts. Den finskspråkiga tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

 2. 2. Avbruten resa i Finland

  Om du reser i Finland och din resa ändras på grund av sjukdom eller olycksfall under resan, ska du söka läkarvård redan under resan genom att själv betala ditt besök eller visa upp ett reseförsäkringsintyg på vår samarbetsläkarcentral.

  Baserat på uppgifterna på reseförsäkringsintyget kan läkarcentralen fakturera oss direkt. Du kan skriva ut reseförsäkringsintyget i vår nättjänst.

 3. 3. Anmälan om skada och ansökan om ersättning

  Om SOS International inte har deltagit i hanteringen av ditt skadeärende, fyll i skadeanmälan i vår nättjänst.

  I nättjänsten kan du också ansöka om ersättning för kostnader som du själv betalat till följd av reseavbrottet.

Vanliga frågor

Som kostnader för avbruten resa kan vi ersätta dig för direkta rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av nya researrangemang samt förlorade resdagar på grund av tidig återkomst från resan eller en längre sjukhusvistelse.

Som kostnader för avbruten resa kan vi dessutom ersätta oanvända tjänster, utflykter och resor som betalats i förskott på destinationen upp till högst 1 000 euro per försäkrad person. Ersättningsbara tjänster kan vara till exempel konsertbiljetter, golfbiljetter, spaavgifter, utflyktsavgifter och tågbiljetter.

Om resan avbryts på grund av en krissituation ersätter vi rimliga, nödvändiga och extra rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av en förflyttning till närmaste trygga plats, eller av en tidig hemresa när du befinner dig eller är på väg till en destination utomlands och resan avbryts på grund av en naturkatastrof, plötslig allmänfarlig epidemi eller en plötslig och oförutsedd väpnad konflikt eller terrordåd i resmålet.

Det maximala ersättningsbeloppet är 2 000 euro per resa och försäkrad person.

Om din egendom i Finland har drabbats av en oförutsedd och betydande materiell skada och detta kräver att du befinner dig på skadeplatsen för att begränsa skadan, ersätter vi dig för kostnaderna för avbruten resa.

Du kan ansöka om ersättning från hälsoförsäkringen i vår nättjänst. Observera att om det rör sig om ett minderårigt barn kan ersättning endast ansökas av en vårdnadshavare.

När du har gjort skadeanmälan kan du senare ansöka om ersättning i nättjänsten för kostnaderna för en avbruten resa genom att välja den skada du anmält tidigare.

Spara kvitton i ett år efter att du har ansökt om ersättning, eftersom vi vid behov kan begära dem av dig. Var beredd att förse oss med sjukjournaler, kvitton på extra rese- och inkvarteringskostnader som uppstått under resan samt kvitton på rese- och inkvarteringskostnader som du betalat före resan.

Om en annan närstående än din medresenär plötsligt och oförutsett blir allvarligt sjuk eller råkar ut för en allvarlig olycka efter avresan, kan vi ersätta dig för kostnaderna för den avbrutna resan, till exempel för tidig återkomst från resan.

Att missa en avresa innebär att du inte hinner till den anslutande förbindelse som du bokat tidigare med allmänna kommunikationsmedel eller ett privat motorfordon.

Ersättningsbara orsaker till en försening från en anslutande förbindelse är en naturkatastrof, ett väderhinder, tekniskt fel, en brottslig handling, trafikolycka eller myndighetsåtgärd.

Gör så här

 1. 1. Klargör för orsaken till förseningen

  Om du reser med allmänna kommunikationsmedel, be transportföretaget eller myndigheten om en förklaring till varför fordonet inte färdades enligt tidtabellen. Vid behov ber vi dig om en mer detaljerad redogörelse för orsaken till förseningen även när du reser med egen bil.

 2. 2. Ansök om ersättning från tjänsteleverantören

  Ansök först om ersättning från tjänsteleverantören. Som kostnader för missad avresa betalar vi endast den del av de extra rese- eller inkvarteringskostnaderna som orsakas av att resan fortsätter och som researrangören eller annan tjänsteleverantör inte återbetalar dig.

 3. 3. Anmäl skada och ansök om ersättning

  Du kan anmäla en skada som drabbat dig och ansöka om ersättning i vår nättjänst. Bifoga till skadeanmälan en redogörelse för orsaken till förseningen och de kostnader för missad avresa som du har ansökt ersättning om.

Vanliga frågor

För försening från resan ersätter vi de nödvändiga extra rese- och inkvarteringskostnader som orsakas av att resan fortsätter med en annan motsvarande trafikförbindelse på utresan till destinationen eller på återresan till Finland. Kostnaderna ska vara rimliga, ungefär lika med det ursprungliga priset som betalats för de missade flygen eller login.

Vi ersätter kostnader upp till högst 2 000 euro per resa och försäkrad person. Om researrangören eller annan tjänsteleverantör har återbetalat en del av resan, drar vi av den återbetalade andelen från ersättningen.

Ingen ersättning betalas för resans väntetid till följd av en missad anslutande förbindelse.

Du kan ansöka om ersättning från hälsoförsäkringen i vår nättjänst. Observera att om det rör sig om ett minderårigt barn kan ersättning endast ansökas av en vårdnadshavare.

Missad avresa för vilken du ännu inte har kostnader att anmäla

Gör en skadeanmälan i nättjänsten först efter att du har fått ett beslut om eventuell gottgörelse av researrangören. Lämna dock in en skadeanmälan senast ett år efter att skadan inträffat.

När du har gjort skadeanmälan kan du senare ansöka om ersättning i nättjänsten för kostnaderna för en missad avresa genom att välja den skada du anmält tidigare.

Spara kvitton i ett år efter att du har ansökt om ersättning, eftersom vi vid behov kan begära dem av dig.