Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Rättsskyddsskada

Från rättsskyddsförsäkringen kan vi ersätta dig för kostnader orsakade av användning av jurist när det är fråga om ett tviste-, bortts- eller ansökningsärende med anknytning till privatlivet. Det lönar sig att göra skadeanmälan redan innan jurist- och rättegångskostnaderna uppstår.

Gör så här

 1. 1. Ta reda på uppgifter

  Se till att du har tillräckliga uppgifter för att göra en skadeanmälan:

  - Hurdant anspråk görs i ärendet?
  - När har anspråket bestridits eller ärendet anhängiggjorts?
  - Vad baseras anspråket i ärendet på?
  - Vem är motpart i ärendet?

  Observera att om din rättsskyddsförsäkring har funnits hos LokalTapiola i mindre än två år, så behöver vi även uppgifter om ditt tidigare försäkringsbolag.

 2. 2. Anmäl en skada

  Fyll i skadeanmälan (pdf) noggrant.

  Öppna blanketten

  Klicka här för att se sändningsadresserna för formuläret.

  Du kan även skicka in formuläret i nättjänsten, via avsnittet Meddelanden.

  Skicka ett meddelande


 3. 3. Om skadeärendet sköts av ett ombud, ska du även bifoga ombudets fullmakt

  Ombud kan den vara som är advokat eller jurist och som har giltig rätt att agera rättegångsombud eller -biträde inom försäkringens giltighetsområde.

  Öppna fullmaktsformuläret (pdf på finska).

 4. 4. Vänta så kontaktar vi dig

  När vi har tagit emot skadeanmälan, meddelar vi skadenumret till dig. Om vi behöver mer information kontaktar vi dig eller ombudet som du har befullmäktigat. När vi har behandlat din skadeanmälan, får du ett ersättningsbeslut gällande ditt ärende. I ersättningsbeslutet berättar vi om rättsskyddsförmånen beviljas på basis av ditt företags försäkring.

Gör så här

 1. 1. Ta reda på uppgifter

  Se till att du har tillräckliga uppgifter för att göra en skadeanmälan:

  - När skedde brottet?
  - När har ärendet anhängiggjorts hos tingsrätten?
  - Stämningsansökan som bilaga till skadeanmälan.
  - Redogörelse för målsägandes anspråk.

  Observera att vi inte ersätter kostnader som uppstår under förundersökningen av brottmål. Om din rättsskyddsförsäkring har funnits hos LokalTapiola i mindre än två år, så behöver vi även uppgifter om ditt tidigare försäkringsbolag.

 2. 2. Anmäl en skada

  Fyll i skadeanmälan (pdf) noggrant.

  Öppna blanketten

  Klicka här för att se sändningsadresserna för formuläret.

  Du kan även skicka in formuläret i nättjänsten, via avsnittet Meddelanden.

  Skicka ett meddelande

 3. 3. Om ersättningsärendet sköts av ett ombud, ska du även bifoga ombudets fullmakt

  Ombud kan den vara som är advokat eller jurist och som har giltig rätt att agera rättegångsombud eller -biträde inom försäkringens giltighetsområde.

  Öppna fullmaktsformuläret (pdf på finska).

 4. 4. Vänta så kontaktar vi dig

  När vi har tagit emot skadeanmälan, meddelar vi skadenumret till dig. Om vi behöver mer information kontaktar vi dig eller ombudet som du har befullmäktigat. När vi har behandlat din skadeanmälan, får du ett ersättningsbeslut gällande ditt ärende. I ersättningsbeslutet berättar vi om rättsskyddsförmånen beviljas på basis av ditt företags försäkring.

Vanliga frågor

Från rättsskyddsförsäkringen kan vi ersätta dig för kostnader som uppstår av användningen av juridisk hjälp till exempel

 • i tvister gällande bostads- eller fastighetsförvärv,

 • tvister gällande renovering av din egen bostad eller sommarstuga,

 • när du i egenskap av målsägande gör civilrättsliga anspråk i ett brottmål,

 • tvisteärenden med anknytning till arvsskifte, såsom bestridande av arvsfördelning eller testamente.

Från rättsskyddsförsäkringen utbetalar vi inte ersättning till exempel i situationer där

 • ärendet inte kan behandlas i tingsrätten,

 • ärendet gäller skilsmässa eller förmögenhetstvist med anknytning till skilsmässa,

 • ärendet är förknippat med ditt arbete eller annat inkomstförvärv,

 • åklagaren kräver att du ska straffas,

 • du tar hjälp av jurist vid arvsfördelning eller utredning.

Närmare begränsningar kan du läsa i dina försäkringsvillkor.

Anspråket baseras alltid på en händelse, ett förhållande, en rättshandling eller en rättskränkning. Till exempel baseras anspråk vid tvister gällande bostadsförvärv på bostadsförvärvet och i avtalstvister på avtalet som upprättats i ärendet.

Det lönar sig att göra skadeanmälan genast efter att ärendet har bestridits. Om det är fråga om ett brottmål, kan du göra skadeanmälan när du har fått stämningsansökan.

Nej. Det är mycket vanligt att man kommer överens om ärendet redan innan det förs till tingsrätten. Utnyttjande av försäkringen förutsätter dock att ärendet kan genast föras till tingsrätten för avgörande.

Nej. Om du har befullmäktigat ditt ombud att ta emot ersättningen, utbetalar vi direkt till ombudet, mot dess faktura, andelen som försäkringen ersätter med självriskandelen avdragen.

Vi utbetalar ersättningarna per rättsinstans (dvs. efter dom avkunnad av domstol) eller då man har nått en överenskommelse i ärendet.

Våra ersättningshandläggare förklarar om ditt ärende är någonting som ersätts från försäkringen, men de bistår inte med juridisk rådgivning.

Villkoren för rättsskyddsförsäkringen omfattar regler gällande sammanhängande giltighetstid för din försäkring och med anledning av det måste vi ibland kontrollera med ditt tidigare försäkringsbolag att förutsättningarna för giltighetstiden för din rättsskyddsförsäkring uppfylls. Du kan läsa mer om regler gällande giltighetstid i dina försäkringsvillkor.