Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Jag förorsakade skada på annans egendom

Från ansvarsfösäkringen kan vi ersätta föremålsskador orsakade för andra, som konstateras under försäkringens giltighetstid och för vilka den försäkrade är ersättningsskyldig enligt den gällande rätten. En ansvarsförsäkringsanmälan kan endast göras av försäkringstagaren eller annan person som är försäkrad med den ifrågavarande försäkringen.

Gör så här

 1. 1. Sammanställ färdigt alla handlingar som krävs som bilagor till din anmälan

  • Den skadelidandes ersättningsanspråk gentemot dig

  • Skadans eventuella reparationsfaktura, uppskattning av reparation eller kartläggningsrapport

  • Andra eventuella uppgifter och handlingar med anknytning till skadan (t.ex. den skadade bilens registreringsnummer, ett fotografi av det skadade föremålet eller ett veterinärutlåtande, om skadan ha orsakats ett djur)

 2. 2. Anmäl en skada

  Fyll i ansvarsskadeanmälan (pdf) noggrant.

  Öppna blanketten

  Ange den skadelidandes uppgifter. Ange i skadeanmälan varför skadan uppstod och om du anser att du är ersättningsskyldig för skadan. Ange även om ersättningen får utbetalas om vi konstaterar att du är ersättningsskyldig.

  Klicka här för att se sändningsadresserna för banketten.

  Du kan även skicka in formuläret i nättjänsten, via avsnittet Meddelanden.

  Skicka ett meddelande

  När du har skickat in skadeanmälan, kan du berätta för den skadelidande att du har överlämnat skadeärendet för handläggning till oss.

 3. 3. Vänta så kontaktar vi dig

  Om vi behöver mer information kontaktar vi dig. Vid behov kontaktar vi även den skadelidande. Vi fattar ersättningsbeslutet utgående från skadeanmälan och tilläggsutredningar.

Observera också detta

Från ansvarsförsäkringen ersätter vi inte till exempel skador som orsakas egendom, som den försäkrade förfogade över eller hade lånat då gärningen som orsakade skadan eller försummelsen skedde. Försäkringen omfattar även andra begränsningsvillkor.

Om det är fråga om en skada som omfattas av ersättning från ansvarsförsäkringen, utreder vi grunden till den försäkrades ersättningsansvar, omfattningen av den orsakade skadan och utbetalar en eventuell försäkring.

Vanliga frågor

De försäkrade är i regel försäkringstagaren och de personer som bor stadigvarande och de facto i samma hushåll med försäkringstagaren. Den försäkrades permanenta bostadsort anses vara den adress som finns antecknad hos befolkningsregistret. I försäkringsvillkoren kan det förekomma skillnader med tanke på de försäkrade.

Från försäkringen kan vi med beaktande av begränsningarna i försäkringsbrevet och eventuella specialvillkor ersätta det skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala i enlighet med gällande rätt. Skadeståndsbeloppet fastställs i enlighet med regler och rättspraxis beträffande skadestånd.

Ja, det gör den. Begränsningsvillkoren nämns i försäkringsvillkoren.

Den försäkrade betalar skadans självriskandel.