Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Specialplacerings­fonden LokalTapiola Investeringsfastigheter

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter lämpar sig för sparare och placerare som vill placera på den finländska fastighetsmarknaden enkelt och med omfattande diversifiering. Placeringsobjekt är bland annat kontor, affärsfastigheter och lägenheter. Fondteckningar utan teckningsprovision.

Fondens placeringsobjekt

Läge: Helsingfors, Fiskehamnen
användning: Kontor
yta som hyrs ut: 13 136 m²
byggnadsår: 2001
hyresgästernas profil: Många hyresgäster

Läge: Tammerfors, Sarankulma
användningsändamål: Produktion
yta som hyrs ut: 14 772 m²
byggnadsår: 2012
hyrestagare: Sanoma Manu Oy

Läge: Vanda, Dickursby
användning: Kontor
yta som hyrs ut: 5 733 m²
byggnadsår: 2009
hyresgästernas profil: HUS är den största hyresgästen

Läge: Esbo, Mäkkylä
användningsändamål: Bostad
yta som hyrs ut: 2 208 m²
byggnadsår: 2021
antal bostäder: 75

Läge: Helsingfors, Solvik
användning: Bostad
yta som hyrs ut: 2 542 m²
byggnadsår: 2015
antal bostäder: 50

Läge: Jyväskylä, centrum
användning: Bostad
yta som hyrs ut: 2 654 m²
byggnadsår: Ombyggda till bostäder 2020
antal bostäder: 96

Information om produktens hållbarhet

Datum för publicering: 16.12.2022 (uppdaterat 1.1.2024)
Identifieringskod för juridiska personer: 743700L411APWARPXB76

Sammanfattning

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men produktens mål är inte att göra hållbara investeringar. Den finansiella produkten främjar, utöver andra egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom energieffektivitet och tillgänglighet.

LokalTapiola Kapitalförvaltning identifierar hållbarhetsrisker, som är väsentliga för respektive investeringsobjekt samt deras sannolikhet och konsekvensernas omfattning, som en del av hållbarhetsanalysen av investeringsobjektet. Hållbarhetsanalysen görs samtidigt med den traditionella företagsanalysen av företag, som investeringsmässigt bedöms vara intressanta. LokalTapiola Kapitalförvaltning bedömer hållbarhetsrisker, deras sannolikhet och konsekvensens omfattning konstant som en del av vår investeringsprocess och uppföljning av investeringsobjekten och -portföljerna. Utifrån bedömningen kan vi göra en investering, öka eller minska en investering, avstå en investering och använda oss av påverkansmetoder för att hantera hållbarhetsrisker.

Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fonden kan dock på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i hållbara investeringar enligt taxonomiförordningen eller som uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltnings kriterier för hållbara investeringar.

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en del av rapporteringshelheten för Fondbolagets moderbolag LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab. Den internationella ansvars- och hållbarhetsjämförelsen med andra placerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr i kontinuerlig utveckling av hållbarhetsarbetet.

Fonden rapporterar årligen om följande saker:

 • fastighetsobjektens energiklasser

 • förverkligad energiförbrukning

 • koldioxidutsläpp till följd av energianvändning

 • förverkligade energisparåtgärder

 • förverkligade avfallsansamlingar

 • miljöcertifieringar

I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi främst officiella data som investeringsobjekten rapporterar, som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser och även direkt i samband med möten med investeringsobjekten eller påverkansprocesser. Indikatorer som investeringsobjekten rapporterar är inte alltid systematiska och standardiserade varvid det kan vara svårare att göra jämförelser. I LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab iakttas en systematisk investeringsprocess vars syfte är att i investeringsuniversumet hitta investeringsobjekt som uppfyller kriterierna. Viktigaste verksamhetssätten för aktivt ägarskap är möten med bolagsledningar, deltagande på bolagsstämmor och att påverka bolagen ensam eller tillsammans med andra investerare.

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Inget hållbart investeringsmål

Den här finansiella produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men dess mål är inte att göra hållbara investeringar.

Finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Den här finansiella produkten främjar, utöver andra egenskaper, miljörelaterade och sociala egenskaper såsom energieffektivitet och tillgänglighet.

Investeringsstrategi

När nya investeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, samhället eller förvaltningssed som, om den förverkligas, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringen, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar bedömts vara okontrollerbara.

När nya objekt skaffas bedömer fonden hur lätt det går att ändra objekten och deras utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

Fonden investerar främst i fastighetsvärdepapper såsom bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och kommanditbolag.

Investeringarnas andel

Även om fonden främjar miljörelaterade egenskaper, är dess mål inte att göra hållbara investeringar eller investeringar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852) och den har därmed inget mål för hållbara investeringar. Fonden kan dock på basis av andra investeringsmässiga kriterier investera i hållbara investeringar enligt taxonomiförordningen eller som uppfyller LokalTapiola Kapitalförvaltnings kriterier för hållbara investeringar. Granskare eller tredje part har inte granskat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven som ställts för verksamheter enligt EU:s klassifikationssystem. Fondens mål är inte att göra investeringar i fossilgas och/eller kärnenergi enligt klassifikationssystemet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852).

#1 Motsvarar miljörelaterade/sociala egenskaper omfattar de investeringar inom den finansiella produkten, vilka används för att uppfylla de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar.

#2 Övrig omfattar övriga investeringar som gjorts inom den finansiella produkten, vilka inte motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper och vilka inte anses vara hållbara investeringar.

I klassen #1 Motsvarar miljörelaterade eller sociala egenskaper ingår:

 • underklass #1A Hållbar omfattar hållbara investeringar vilka har miljörelaterade eller sociala mål.

 • underklass #1B Övriga miljörelaterade eller sociala egenskaper omfattar investeringar vilka motsvarar de miljörelaterade och sociala egenskaperna och som inte anses vara hållbara investeringar.

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper är 67 %. Andelen övriga investeringar är 33 %.

Uppföljning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fondens hållbarhet bedöms årligen med hjälp av den internationella hållbarhetsjämförelsen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som en del av rapporteringshelheten för Fondbolagets moderbolag LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab. Den internationella ansvars- och hållbarhetsjämförelsen med andra placerare inom branschen ger en opartisk bedömning av resultatet av hållbarhetsarbetet och styr i kontinuerlig utveckling av hållbarhetsarbetet.

Metoder

Fonden rapporterar årligen om följande saker:

 • fastighetsobjektens energiklasser

 • förverkligad energiförbrukning

 • koldioxidutsläpp till följd av energianvändning

 • förverkligade energisparåtgärder

 • förverkligade avfallsansamlingar

 • miljöcertifieringar

Datakällor och behandling av uppgifter

I mätningen av miljörelaterade och sociala egenskaper använder vi i huvudsak officiella data som investeringsobjekten rapporterar som vi samlar in från utomstående tjänsteleverantörers databaser och även direkt i samband med möten med investeringsobjekten eller påverkansprocesser. Vi använder inte bedömningar eller genomsnittsvärden för att mäta egenskaperna. Vid beräkningen av mätarna använder vi ett standardiserat räknesätt alltid när ett sådant finns tillgängligt.

Vi strävar efter att säkerställa kvaliteten på data genom att jämföra data som olika tjänsteleverantörer erbjuder, använda offentliga databaser och jämföra data som investeringsobjekten rapporterar, med data från kontrollgrupper. Vi följer konstant med forskningsdata som hänför sig till hållbarhetsindikatorer och teknologisk utveckling för att minska hållbarhetsrisker och -skador. Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas.

Vi använder s.k. ”rådata”, som vi får från olika datakällor, i våra egna databaser och beräkningar.

Begränsningar gällande metoder och uppgifter

Vi använder i första hand uppgifter som investeringsobjekten ger om sin verksamhet, varvid uppgifterna är fakultativa för de investeringsobjekt om vilka uppgifterna inte ännu finns att tillgå, till exempel vad gäller automatisk läsning av energiförbrukning. Vi kan dock bedöma egenskaperna utifrån offentlig statistik men statistiken används inte för att mäta egenskaperna.

Vi strävar efter att främja rapporteringen och därigenom uppgifternas omfattning tillsammans med vår partner inom förvaltning som ansvarar för tillgängligheten och tidsenligheten vad gäller uppgifterna om investeringsobjektens verksamhet. Med åtgärderna ovan säkerställs att begränsningarna inte hindrar att målen uppnås.

Tillbörlig aktsamhet

När nya placeringsobjekt väljs till Fonden granskar vi noggrant olika hållbarhetsrisker. Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller omständighet i anknytning till miljön, socialt ansvar eller förvaltningssed som, om den realiseras, kan ha en signifikant negativ inverkan på investeringens värde. Granskningen täcker även klimatrisker som hänför sig till klimatförändringar, vilka indelas i omställningsrisker samt i fysiska och sociala risker.

Fonden investerar inte i fastigheter vars hållbarhetsrisker bedömts vara för stora och vars eventuella avkastningspåverkningar och/eller riskpåverkningar bedömts vara okontrollerbara.

När Fonden skaffar nya objekt, bedömer den objektens anpassningsbarhet och utvecklingsmöjligheter. I samband med investeringsbesluten bedöms möjligheterna att förbättra energieffektiviteten och öka användningen av förnybar energi. Vid bedömningen av investeringsobjekten fäster man dessutom uppmärksamhet vid läget och tillgängligheten.

Riskhanteringsfunktionen säkerställer att investeringen är enligt fondens stadgar.

Påverkanspolicy

För närvarande investerar fonden inte i värdepapper som är föremål för handel på reglerade marknader och därmed har för fonden i fråga inte uppgjorts principer för ägarstyrning, och den rapporterar inte om verkställandet av ägarstyrningen i fondens verksamhet. Fonden kan påverka objekten den äger direkt genom att besluta om till exempel energieffektiveringsåtgärder och hur de ska vidtas. Om eventuella brister i anknytning till hållbarhet upptäcks, kan fonden verka direkt för att avhjälpa dem eller förbättra situationen.

Namngivet referensvärde

Fonden har inget jämförelseindex som hänför sig till uppfyllandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Vi är en av Finlands största fastighetsplacerare

LokalTapiola är en av Finlands största fastighetsplacerare och förvaltar fastighetstillgångar till ett värde av cirka 2,5 miljarder euro.

Som fondsparare kan du dra nytta av vår långa erfarenhet och insikt i fastighetsmarknaden. Bolagen i LokalTapiola-gruppen hör till de större investerarna i fonden.

Så här gör du en placering

 1. 1.

  Logga in i nättjänsten med dina bankkoder.

 2. 2.

  När du loggar in första gången får du några frågor om din kundrelation och placeringserfarenhet.

 3. 3.

  Välj fonden Investeringsfastigheter och önskat teckningsbelopp.

 4. 4.

  Betala fondteckningen i din nätbank.

 5. 5.

  Teckningsperioderna löper ut vid utgången av mars, juni, september och december. Du kan alltid se fonden i din nättjänst efter den 15:e bankdagen i månaden som följer på teckningsperioden.

Logga in på nättjänsten

Aktuellt

LokalTapiola Investeringsfastigheters avkastningsfördelning 2023. Läs pressmeddelandet 19.4.2024 här (pdf).

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter Stadgeändringar för investeringsfastigheter 26.7.2023. Läs pressmeddelandet 22.6.2023 här (pdf).

LokalTapiola Investeringsfastigheters avkastningsfördelning 2022. Läs pressmeddelandet 27.3.2023 här (pdf) (på finska).

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter utökar sin fastighetsportfölj. Läs nyheten 10.6.2022 här (pdf) (på finska).

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Investeringsfastigheter förvärvade en betydande industrifastighet i Tammerfors. Läs nyheten 9.12.2021 här (pdf) (på finska).

Specialplaceringsfonden LokalTapiola Klassificering av investeringsfastigheter. Läs pressmeddelandet 28.10.2021 här (pdf) (på finska).

Tjänsteleverantörer

LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab ansvarar för fondens portföljförvaltning och förvaltning. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som förmedlare av uppdrag samt som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Det framtida resultatet beror på beskattningen, som i sin tur beror på varje placerares personliga situation och kan förändras i framtiden. Placeringen kan leda till ekonomiska förluster.

Detta är en annons. Innan du fattar de slutliga placeringsbesluten bör du läsa igenom fondprospektet och faktabladet samt stadgarna och prislistan.