Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ränteinvestering och räntefonder

Räntefonderna erbjuder dig en lockande möjlighet att diversifiera dina investeringar till räntemarknaderna redan med ett litet belopp.

Vad är en räntefond?

 • Det är lätt att göra ränteinvesteringar via räntefonder.

 • Räntefonden investerar sina tillgångar i lån av företag, stater och offentliga samfund. Deras avkastning grundar sig på utvecklingen på ränte- och kreditmarknaderna, vilken ofta är stabilare än på aktiemarknaderna.

 • Riskerna i räntefonderna är ofta mindre än på aktiemarknaderna. Räntefonderna är ändå inte riskfria, men spararen kan själv välja, hurudan risk hen vill ta. Ränte- och kreditriskerna bildar de största riskerna i räntefonderna. Med ränterisk avses investeringens känslighet för förändringar i räntenivån. Ju större ränterisk, desto känsligare är investeringen för förändringar i räntenivån. Med kreditrisk avses däremot risken för låntagarens insolvens och den förlust som detta orsakar

 • Räntefonder kan investera i bl.a.: olika ränteinvesteringar, såsom i korta och långa räntor; på olika marknadsområden samt i företags- eller statsobligationer.

 • Räntefonder kan indelas i korta, medellånga och långa räntefonder. Värdeutvecklingen för korträntefonderna är i regel jämn och de lämpar sig även som kortvariga investeringsobjekt. Långräntefonderna eftersträvar högre avkastning och därför är även risken större.

Varför lönar det sig att investera i räntefonder?

 • Räntefonderna passar för investerare, som enkelt vill börja spara med mindre belopp.

 • Räntefonderna passar för investerare, som vill undvika stora värdefluktuationer i investeringarna, eftersom värdefluktuationen är måttligare än på aktiemarknaderna. Räntefonderna passar även för investerare, som redan har andra investeringar och vill sprida risken genom att investera en del av sin förmögenhet i ränteinvesteringar.

 • I räntefonderna är den rekommenderade investeringstiden ofta kortare än i aktiefonderna. Räntefonder kan således passa för investerare vars investeringstid är kortare.

 • Slutet på nollränteperioderna öppnade igen marknaderna för ränteinvesteringar.

 • Förhållandet mellan räntenivåer och ränteinvesteringar är omvänt, dvs. när räntenivån stiger, minskar värdet på nuvarande ränteinvesteringar. När räntenivån igen sjunker, ökar värdet på de ränteinvesteringar som man redan äger. Detta grundar sig på att till exempel när räntenivån stiger så sjunker värdet på en ränteinvestering, eftersom en nyinvestering kan göras med högre ränta, dvs. med högre avkastning.

Räntefonder investerar sina tillgångar i ränteinvesteringar. Den mest kända formen av ränteinvestering är insättning, men i räntefonder investeras även i till exempel bankcertifikat och obligationslån. Dessa lån kan emitteras av företag, stater och offentliga samfund. Emittenten av en obligation skaffar finansiering med hjälp av lån och investeraren får i sin tur avkastning på de pengar hen lånar ut.

Avkastningen på ränteinvesteringar baseras på den ränta som betalas på obligationerna och den allmänna utvecklingen på räntemarknaderna. Investeringens längd och emittentens kreditvärdighet påverkar också investeringens avkastning och risk. I räntefonder är den förväntade avkastningen vanligtvis mer måttligare och jämnare än i aktiefonder och därför används de ofta för att diversifiera en investeringsportfölj.

Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera på ett enkelt och diversifierat sätt på räntemarknaderna.

Hos LokalTapiola hittar du följande räntefonder:

 • LokalTapiola Hållbar Påverkan Ränta

 • LokalTapiola Nordlig Företagsränta ESG

 • LokalTapiola Samfund Företagsränta ESG

 • LokalTapiola Kortränta ESG

 • LokalTapiola Europa High Yield ESG

 • LokalTapiola Långränta ESG

 • LokalTapiola Samfund Långränta ESG

 • LokalTapiola Realränta ESG

 • LokalTapiola High Yield

 • LokalTapiola Tillväxtmarknader Ränta

 • LokalTapiola Räntevärld

 • Seligson & Co Euroobligation

 • Seligson & Co Euro Corporate Bond

 • Seligson & Co Penningmarknadsfond

Du kan köpa och teckna alla LokalTapiola fonder i vår nättjänst.

Tjänsteleverantörer

LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladen och i övrigt material om fonderna. LokalTapiola Kapitalförvaltning verkar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Investeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid investering finns det alltid en risk att värdet på investeringen minskar och kapitalet förloras. Det går inte att dra slutsatser om framtida avkastning utifrån tidigare resultat.

Läs mer om lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.