Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Styrelse

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Enligt bolagsordningen är styrelsens viktigaste uppgifter följande:

  • Fastställa bolagets strategiska planer, viktigaste verksamhetsprinciper och -policyer samt verksamhetsplan och budget samt övervaka genomförandet av dem.
  • Behandla och godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen samt delårsrapporterna.
  • Fastställa organisationsstrukturen.
  • Utnämna verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt företagsledningens företrädare och besluta om deras anställningsförhållanden.
  • Fastställa avlönings-, belönings- och incitamentsystem.
  • Fastställa placeringsplanen och se till att den är aktuell samt övervaka iakttagandet av planen.
  • Fastställa finans- och försäkringsgruppens solvensplan och riskhanteringsplanen samt övervaka iakttagandet av dem.
  • Besluta om andra ärenden som kan ha stora eller långtgående konsekvenser för bolagen.

Utveckling av tjänster för ägarkunder, placeringsfrågor och riskhantering betonas i styrelsearbetet inom bolagen i LokalTapiola-gruppen. Styrelsen bedömer regelbundet sin verksamhet genom ett årligt utvärderings- och utvecklingssamtal som utgår från ett sammandrag av skriftliga utvärderingsenkäter.

Styrelseledamöter 2019–2021

Koponen Juha

Chefdirektör
Styrelseordförande

Jari Eklund

Styrelseledamot,
direktör i bolagsgruppen

Merja Fischer

Verkställande direktör
Leadership Akatemia

Timo Hiltunen

Styrelseordförande
Tietokeskus

Anu Kallio

Verkställande direktör

Human Finland 3/2020 -Sami Kulla

Verkställande direktör
Vasa
Buorre Oy Ab

Ulla-Maija Moisio

vicehäradshövding
Åbo
Industrins Kraft Abp
2016-2019

Hannu Niilekselä

Ekonomie magister, CGR

Styrelsens sammansättning och sammanträden

Styrelsen för LokalTapiola Skadeförsäkring består av minst 6 och högst 8 ledamöter. Vissa av styrelseledamöterna arbetar på heltid och vissa på deltid. Styrelseordföranden är LokalTapiola-gruppens chefdirektör.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet. Enligt försäkringsbolagslagen ska en styrelseledamot ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Styrelsen ska bestå av personer med sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som krävs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. Styrelsen ska dessutom ha tillräcklig, kollektiv kompetens enligt bestämmelserna som säkerställer ett professionellt ledarskap och övervakning av bolaget. Ledamotens mandatperiod är tre år.

Skadebolagets styrelse sammanträdde 12 gånger under år 2018. Vid sammanträdena deltog i genomsnitt 92 procent av ledamöterna

Till styrelseledamöter som är anställda inom LokalTapiola-gruppen betalas inget separat månads- eller sammanträdesarvode för styrelsearbetet.

Till de styrelseledamöter som är oavhängiga av LokalTapiola-gruppen betalas ett månadsarvode på 3 500 euro och ett sammanträdesarvode på 500 euro. För arvodena betalas ArPL-avgift.