Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Huvudstadsregionen

Nästan var femte invånare i huvudstadsregionen är kund hos LokalTapiola. LokalTapiola Huvudstadsregionen är LokalTapiolas största område vad gäller premieinkomst. Vår kundtjänst sysselsätter 180 proffs inom finansbranschen. Du kan även avtala om ett möte hemma hos dig eller på vårt kontor utanför kontorstid eller utnyttja våra webb- och telefontjänster.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Huvudstadsregionen erbjuder tjänster inom skade-, livs och pensionsförsäkringar samt placeringar och sparande.

LokalTapiola Huvudstadsregionen är ett försäkringsbolag som baserar sig på en ömsesidig bolagsform, dvs. det ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Vi betjänar på följande orter: Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Huvudstadsregionen Ömsesidigt Försäkringsbolag
Fredriksgatan 48 A
00100 HELSINGFORS
FO-nummer 2647339-1

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Huvudstadsregionen Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Huvudstadsregionen är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Huvudstadsregionen följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodessarbetsgrupp). LokalTapiola huvudstadsregionen följer avgiftsrekommendationen. Medlemmar i LokalTapiola Huvudstadsregionens förvaltningsorgan har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Huvudstadsregionen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Förvaltningsrådets medlemmar perioden

Juha Ojajärvi, rektor och verkställande direktör, Grankulla. Förvaltningsrådets ordförande.
Fadumo Ali, hälsovårdare, grundare och verkställande direktör, Esbo
Heidi Ekholm-Talas, företagare, Sibbo
Kati Heinänen-Rautee, Consumer Insight Manager, Helsingfors
Rosa Humaloja, Compensation & Benefits Manager, Esbo
Esa Juvonen, Head of Sales, Träskända
Jean Karavokyros, verkställande direktör, Helsingfors
Henri Karjula, verkställande direktör, Vanda
Liisa Karvonen, specialist, Helsingfors
Matti Kossila, företagare, Grankulla
Olavi Kujanen, Kreative Leadere, Esbo
Veli-Matti Liimatainen, verkställande direktör, Grankulla
Tomas Lönnberg, verkställande direktör, företagare, Helsingfors
Marja Makkonen, medicine doktor, Helsingfors
Sirpa Manner, styrelseproffs, konsult, Esbo
Jani Michelsson, företagare, Helsingfors
Juha Ojajärvi, rektor och verkställande direktör, Grankulla
Tiina Oksala, verkställande direktör, JK, Helsingfors
Susanna Paloheimo, företagare, Helsingfors
Mika Poutala, Riksdagsledamot, Esbo
Markku Raitanen, Teknisk direktör, Helsingfors
Petri Rajaniemi, företagare, Helsingfors
Susanna Rantanen, företagare, verkställande direktör, Vanda
Hannu Saastamoinen, försäljningschef, Vanda
Antti Seppälä, Doktorand, Helsingfors
Tuomo Sertti, försäljningschef, Helsingfors
Aide Tõnts, Export Advisor, Esbo
Tiina Toskovic, Senior Service Designer, Esbo
Sanna Tulokas, Business Unit Director, Esbo
Markku Vauhkonen, verkställande direktör, Esbo
Emma-Stina Vehmanen, ministerns specialmedarbetare, Esbo
Antti Vimpari, Senior Partner, Helsingfors
Saija Äikäs, directör, Helsingfors

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 2–4 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Utnämningsutskottets uppgift är att bereda val av personer till bolagets ledningsorgan och att lägga fram förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Dessutom bereder och lägger utnämningsutskottet fram nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets representanter och kandidater till styrelserna för andra bolag som hör till LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Juha Ojajärvi, rektor och verkställande direktör, Grankulla. Utnämningsutskottets ordförande.
Matti Kossila, företagare, Grankulla
Mika Poutala, Riksdagsledamot, Esbo
Susanna Rantanen, företagare, verkställande direktör, Vanda
Tuomo Sertti, försäljningschef, Helsingfors
Sanna Tulokas, Business Unit Director, Esbo

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Huvudstadsregionen är Harri Mattinen.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Tom Nickels, ordförande, Senior Advisor, Founder, Kyrkslätt
Jari Tuovinen, vice ordförande, grundare, delägare, verkställande direktör, Helsingfors
Joakim Karske, verkställande direktör, Esbo
Rosa Noste, Management Consultant, Helsingfors
Satu Yrjänen, verkställande direktör, Tusby