Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Varsinais-Suomi

LokalTapiola Varsinais-Suomi ett av 19 regionala ömsesidiga försäkringsbolag i LokalTapiola-gruppen. Vi är ett livstrygghetsföretag som ägs av 90 000 av våra kunder och vi har rötter som sträcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden. Vi betjänar person-, företags- och lantbrukskunder på 17 orter i vårt område med nästan 350 000 invånare. Våra mer än 130 livstrygghetsexperter är här för att hjälpa dig på plats, online och via telefon. Välkommen till oss!

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

Vår grundläggande uppgift är att erbjuda våra ägarkunder i Egentliga Finland trygghet i deras liv och affärsverksamhet. Via oss har våra kunder tillgång till heltäckande tjänster inom skade- och livförsäkring, sparande och placerande samt pensionsförsäkringar.

Vi är ett företag som ägs av våra kunder – inte av externa investerare. Tillsammans med invånarna i området och andra aktörer arbetar vi för ett tryggt liv, en sund närmiljö och välmående samhälle.

Vi använder våra resultat för att främja livskraften och välbefinnandet hos människorna i området samt för att utveckla våra tjänster. Vi är en betydande aktör både som lokal arbetsgivare, skattebetalare och genom den trygghet och ersättning vi ger våra kunder.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Varsinais-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag
Yliopistonkatu 14 A
20100 Åbo
FO-nummer 0204067-1

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Varsinais-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Varsinais-Suomi är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Varsinais-Suomi följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodesarbetsgrupp). LokalTapiola Varsinais-Suomi följer arvodesrekommendationen.

Medlemmarna i LokalTapiola Varsinais-Suomis förvaltningsorgan har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Varsinais-Suomi.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Timo Kuukasjärvi, ordförande, verkställande direktör, företagare, Lundo

Rose Marie Yli-Kaila, Personalchef, S:t Karins

Aija Kaski, verksamhetsledare, Åbo
Anne-Mari Rantala, företagare, Reso
Heikki Hedman, företagare, Åbo
Henri Valkeapää, verkställande direktör, Pöytyä
Jaakko Koski, lantbrukare, S:t Karins
Jaana Hildén, regionchef, Lundo
Jaana Kiviniemi, affärsexpert, Åbo
Janina Andersson, verksamhetsledare, Åbo
Janne Helin, verkställande direktör, Åbo
Jari Rastas, företagare, Lundo
Jari Salonen, verkställande direktör, Reso
Juha-Matti Suominen, lantbruksföretagare, Vehmaa
Jussi Rantanen, överläkare, Åbo
Kauko Mannerjärvi, senior advisor, Reso
Kirsi-Marja Mäki, verkställande direktör, Reso
Maria Kumpuoja, lärare, Åbo
Markku Tuuna, vicehäradshövding, Naantali
Mikko Malmberg, hotelldirektör, S:t Karins
Milla Unkila, research manager (D. SC Econ. & Bus. Adm)
Minna Heinonen, försäljningschef, Nådendal
Paavo Myllymäki, verksamhetsledare, lantbrukare, Mynämäki
Riikka Törnblom, ögonläkare, S:t Karins
Sanna Vauranoja, styrelseordförande, S:t Karins
Satu Laaksonen, verkställande direktör, Åbo
Tapio Peltomäki, styrelseordförande (TOK), Åbo
Tero Nurminen, verkställande direktör, Åbo
Toni Laakso, advokat, Mynämäki
Ulla-Maija Moisio, direktör för juridiska ärenden, Åbo
Ville Viitanen, verkställande direktör, Mynämäki

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Utnämningsutskottets uppgift är att bereda val av personer till bolagets ledningsorgan och att lägga fram förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Dessutom bereder och lägger utnämningsutskottet fram nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets representanter och kandidater till styrelserna för andra bolag som hör till LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Timo Kuukasjärvi
Milla Unkila
Henri Valkeapää
Rose Marie Yli-Kaila

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Varsinais-Suomi är Olli Aakula.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Markus Granlund, ordförande, professor, dekanus, Lundo
Kirsi Kostia, vice ordförande, CEO, partner, Dr., Åbo
Aarne Lehtonen, företagare, lantbrukare, Mynämäki
Anna Godenhjelm, senior direktör, Turku
Sinikka Valtonen, personalchef, Åbo
Timo Laakso, förvaltnings- och ekonomichef, Reso