Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

LokalTapiola-gruppens förvaltningsprinciper och förvaltningsmodell

I förvaltningen av bolagen i LokalTapiola-gruppen iakttas god förvaltningssed som grundar sig på lagstiftningen som gäller finans- och försäkringsbranschen, på föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen utfärdat samt i tillämpliga delar på gällande corporate governance-rekommendationer. Målet med god förvaltningssed är särskilt att säkerställa en fungerande ägarstyrning och transparent verksamhet. LokalTapiola Skade- och Livbolag ger årligen separat från verksamhetsberättelsen en utredning av förvaltnings- och styrsystemet enligt rekommendationen i förvaltningskoden för börsnoterade bolag i Finland.

LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell grundar sig på ömsesidighet. Delägare i försäkringsbolagen i LokalTapiola gruppen, är försäkringstagarna samt i LokalTapiola regionbolagen och i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag även ägarna av garantiandelar.

Försäkringstagarnas delägarskap i ömsesidiga försäkringsbolag uppstår direkt i och med tecknandet av försäkring, utan tilläggsinvestering i bolaget.

LokalTapiola-gruppen bildar en grupp av försäkringsföretag enligt försäkringsbolagslagen, vars lagstadgade yttersta moderföretag är LokalTapiola Skadebolag. LokalTapiola Skadebolag svarar som gruppens yttersta moderföretag för att organisera en tillförlitlig förvaltning, solvensövervakning, riskhantering, intern kontroll och för anknytande myndighetsrapportering i LokalTapiola-gruppen och dess bolag.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ, där bolagens delägare använder sin yttrande- och rösträtt. Delägare i gruppens försäkringsbolag är de försäkringstagare som har en gällande direkt- eller återförsäkring i bolaget, vilken tecknats senast under föregående kalenderår. Garantiandelsägare i de bolag, som har garantikapital, är delägare i bolagen. Garantikapitalet i gruppens försäkringsbolag ägs helt av de övriga ömsesidiga försäkringsbolagen som hör till gruppen. Gruppens ömsesidiga försäkringsbolag är delägare i LokalTapiola-gruppens bolag i aktiebolagsform inom finansbranschen samt i bolaget som bedriver fastighetsinvesteringsverksamhet.

Bolagsstämman väljer bl.a. förvaltningsrådets medlemmar och revisorer samt fattar beslut om fastställande av bokslut och ansvarsfrihet för medlemmar i förvaltningsorganen och för verkställande direktören.

Delägare har med stöd av lagen rätt få ett ärende, som hör till bolagsstämman, upptaget till behandling i bolagsstämman, om hen lämnar in ett skriftligt krav om detta i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

En delägare får delta i bolagsstämman och använda sina rättigheter där med hjälp av ett ombud. Delägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat pålitligt sätt bevisa sin rätt att representera delägaren.

Delägaren som är närvarande på bolagsstämman har frågerätt i ärenden som behandlas på mötet.

Förvaltningsråd

På grund av den ömsesidiga bolagsformen och omfattande ägarbotten har förvaltningsråden i försäkringsbolagen i LokalTapiola-gruppen en betydande roll och en övervakningsuppgift som skiljer sig från börsnoterade aktiebolag.

Förvaltningsrådets uppgifter:

  • övervaka bolagets förvaltning som styrelsen och verkställande direktören har ansvar för

  • ge den ordinarie bolagsstämman utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen

  • besluta om antalet styrelsemedlemmar

  • välja och entlediga styrelsemedlemmar, ordförande och vice ordförande samt fastställa medlemmarnas arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader

  • fastställa gruppens och bolagets strategi

  • besluta om ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller en väsentlig ändring

  • besluta om förslag till bolagsstämman som gäller bolagets fusion, överlåtelse av försäkringsbestånd eller del av det eller annan motsvarande omstrukturering samt ändring av bolagets bolagsform till ett försäkringsaktiebolag

  • besluta om förslag till bolagsstämman gällande ändring av bolagets bolagsordning.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i ärenden med stor räckvidd som är principiellt viktiga samt vid behov vid sidan av styrelsen sammankalla en extraordinarie bolagsstämma.

Förvaltningsråden för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag biträds i dessa uppgifter av förvaltningsrådens samarbetsutskott som består av förvaltningsrådens ordföranden och vice ordföranden, vilket också verkar i rollen som chef för LokalTapiola-gruppens chefdirektör.

Styrelse

Styrelsens ledamöter utses av förvaltningsrådet. Enligt försäkringsbolagslagen ska en styrelseledamot ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra sitt uppdrag. Styrelsen ska ha sådan allmän kunskap om försäkringsverksamhet som med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet är nödvändig. Dessutom ska styrelsen ha tillräcklig kollektiv kompetens i enlighet med bestämmelser för att säkerställa bolagets professionella ledning och övervakning. En ledamots mandatperiod är tre år.

Verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget.

Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.