Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Itä

Verksamhetsområdet för LokalTapiola Itä sträcker sig från Övre Savolax till Norra Karelen, ända till östgränsen. Vi är ett lokalt livstrygghetsbolag som ägs av våra över 80 000 kunder. Vi betjänar privat-, företags- och lantbrukskunder på 10 kontor inom vårt verksamhetsområde. Våra mer än 100 livstrygghetsexperter är här för att hjälpa dig på plats, online och via telefon.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

Vår grundläggande uppgift är att erbjuda våra ägarkunder trygghet i deras liv och affärsverksamhet. Via oss har våra kunder tillgång till heltäckande tjänster inom skade- och livförsäkring, sparande och placerande samt pensionsförsäkringar.

Vi är ett företag som ägs av våra kunder – inte av externa investerare. Tillsammans med invånarna i området och andra aktörer i östra Finland arbetar vi för ett tryggt liv, en hälsosam närmiljö och ett välfungerande samhälle.

Vi använder våra resultat för att främja livskraften i vår region och välfärden för människorna i området samt för att utveckla våra tjänster. Vi är en betydande aktör både som lokal arbetsgivare, skattebetalare och genom den trygghet och ersättning vi ger våra kunder.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Itä Ömsesidigt Försäkringsbolag
Riistakatu 11
74100 Idensalmi
FO-nummer 2246442-0

Förvaltningsmodell och ägare

LähiTapiola Itä Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Itä är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Itä följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodessarbetsgrupp). LokalTapiola Itä följer arvodesrekommendationen. Medlemmar i LokalTapiola Itäs förvaltningsorgan har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Itä.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i taget. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Ryhänen Jukka, ordförande, företagare, Idensalmi

Eugenio Henna, företagshälsopsykolog, Kitee
Laurila Iiri, vice ordförande, verkställande direktör, Joensuu
Harinen Tero, företagare, Rääkkylä
Heikkinen Mikko, lantbruksföretagare, Syvärinpää
Hentunen Antti, företagare, Lehmo
Kastarinen Veli Pekka, lantbruksföretagare, Myllyniemi
Korhonen Petri, verkställande direktör, Mäntylahti
Koski Laura, marknadsförings- och kommunikationsdesigner, Kiuruvesi
Kosonen Jari, företagsombudsman, Muuruvesi
Kurki Matti, styrelseordförande (Kurki Constulting), Joensuu
Laakkonen Sami, strategichef, Joensuu
Lappi Kari, företagare, Lapinlahti
Netti Riikka, sjukskötare, Idensalmi
Neuvonen Lasse, designchef, Joensuu
Oinonen Nina, företagare, Lieksa
Pasanen Vilho, verksamhetschef, Joensuu
Piiparinen Jyrki, advokat/verkställande direktör, Joensuu
Puhakka Päivi, servicechef, Kontiolahti
Puumalainen Jukka, lantbruksföretagare, Skatudden
Rautiainen Iida, servicechef, Sonkajärvi
Rautiainen Tapio, butikschef, Nurmes
Rautio Markku, överinspektör, Idensalmi
Rieppo Mika, IT-chef, Polvijärvi
Ruotsalainen Ari, verkställande direktör, Kiuruvesi
Sahlman Jaana, företagare, Tahkovuori
Vatanen Timo, lantbrukare/skogsbruksföretagare, Tuupovaara

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som utses av förvaltningsrådet bland sina medlemmar. Utskottet består av förvaltningsrådets ordförande och 4 andra medlemmar i förvaltningsrådet.

Nomineringsrådets uppgift är att bereda val av personer till bolagets ledningsorgan och att lägga fram förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Dessutom bereder och lägger utnämningsskottet fram nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets representanter och kandidater till styrelserna för andra bolag som hör till LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Jukka Ryhänen, ordförande
Petri Korhonen
Vilho Pasanen
Laura Koski
Timo Kettunen
Päivi Puhakka

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Itä är Ilkka Herva .

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Keinänen Anssi, ordförande, professor, Ylämylly
Stedt Antero, vice ordförande, lantbrukare/företagare, Suhmura
Partanen Kati, lektor, Idensalmi
Piipponen Harri, köpman, Idensalmi
Pykäläinen Mariaana, företagare, Rääkkylä
Selin Mari, utbildningsdirektör, Kajana
Laurila Iiri, verkställande direktör, Joensuu