Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Savo-Karjala

Regionbolaget Savo-Karjala finns i Insjöfinland, i landskapen Södra Savolax och Södra Karelen. Vi är den marknadsledande skadeförsäkraren inom vårt område och tillhandahåller tjänster för över 50 000 kunder genom vårt omfattande servicenät. Vi har över 60 proffs inom finansbranschen hos oss som betjänar våra kunder.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Savo-Karjala erbjuder sina kunder skade- och livförsäkringar samt placerings- och spartjänster.

LokalTapiola Savo-Karjala ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Savo-Karjala Ömsesidigt Försäkringsbolag
Raatihuoneenkatu 2B
50100 S:t Michel
FO-nummer 0218612-8

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Savo-Karjala Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Savo-Karjala är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Savo-Karjala följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodesarbetsgrupp). LokalTapiola Savo-Karjala följer arvodesrekommendationen.

Medlemmar i LokalTapiola Savo-Karjalas förvaltningsorgan har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Savo-Karjala.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Leinonen Teppo, ordförande, verkställande direktör, S:t Michel
Auvinen Hannu, vice ordförande, lantbrukare, Sulkava
Flinkman Arja, verkställande direktör, S:t Michel
Kaipainen Markku, skogsservicechef, Juva
Laukkanen Jenni, företagare, LKV, Nyslott
Laukkanen Tuija, butikschef, Nyslott
Liukkonen Jari, verkställande direktör, S:t Michel
Loimula Tapio, skogsbruksingenjör, AFM, S:t Michel
Makkonen Mari, regionchef, Nyslott
Miettinen Petri, landsbygdsföretagare, Juva
Mustonen Jukka, chef för samkommun för utbildning, Mäntyharju
Nieminen Aleksi, koordinator för boenderådgivning, S:t Michel
Nykänen Osku, företagare, S:t Michel
Parkko Kirsi, företagare, S:t Michel
Pelkonen Juha, företagare, Heinävesi
Pöntinen Hannu, företagare, verkställande direktör, S:t Michel
Saari Sanni, lantbruksföretagare, TTM, Rantasalmi
Tarima Janne, näringsexpert, Puumala
Tuunanen Jussi, verkställande direktör, Parikkala
Uronen Niina, verkställande direktör, KTM, Nyslott
Vanninen Mervi, ekonomichef, Nyslott

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Utnämningsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger utnämningsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Markku Kakriainen, ordförande
Hannu Auvinen
Arja Flinkman
Teppo Leinonen
Juha Pelkonen
Jussi Tuunanen

Styrelsen och VD

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen. Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Helena Skopa, ordförande, servicechef, S:t Michel
Harri Huupponen, vice ordförande, utvecklingschef, Rantasalmi
Vesa Kallio, kongressledamot, S:t Michel
Martti Lokka, verkställande direktör, S:t Michel
Tuukka Suomalainen, företagare, Nyslott

VD och ledningsgrupp

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören. Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

LokalTapiola Savo-Karjalas verkställande direktör är Asko Lammela.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

LokalTapiola Savo-Karjalas ledningsgrupp

Verkställande direktör Asko Lammela
Förvaltningsdirektör Ari Poutanen
Affärsverksamhetschef Jarmo Aalto (Personkundsverksamhet)
Affärsverksamhetschef Annika Westerberg (Företagskundsverksamhet)