Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa täcker en stor del av gränstrakten mot öster. Geografiskt sett är området stort men vi betjänar våra kunder över hela området på våra fem kontor samt i telefon och på nätet. Vi är marknadsledande i skadeförsäkring inom området samt ett av LokalTapiola-gruppens 19 självständiga regionbolag. Vi har 39 000 ägarkunder, som betjänas av över 50 proffs inom branschen.

Presentation

Din lokala partner inom livstrygghet

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa erbjuder sina ägarkunder trygghet i såväl livet som i deras verksamhet. Genom oss har våra kunder tillgång till heltäckande tjänster inom skade- och livförsäkringar, sparande och placerande samt pensionsförsäkringar.

Tillsammans med invånarna i området och andra aktörer arbetar vi för ett tryggt liv, en sund närmiljö och ett välmående samhälle. Vi använder våra resultat för att främja livskraften och välbefinnandet hos människorna i området samt för att utveckla våra tjänster. Som ett oberoende regionbolag är vi en betydande aktör såväl som lokal arbetsgivare, skattebetalare och kund genom den trygghet och ersättning vi tillhandahåller.

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Kainuu-Koillismaa Ömsesidigt Försäkringsbolag
Kauppakatu 16
87100 KAJANA
FO-nummer 3245354-9

Förvaltningsmodell och ägare

LähiTapiola Kainuu-Koillismaas Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Kainuu-Koillismaa är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen av LokalTapiola Kainuu-Koillismaa följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodesarbetsgrupp). LokalTapiola Kainuu-Koillismaa följer arvodesrekommendationen. Medlemmarna i LokalTapiola Kainuu-Koillismaas förvaltningsorgan har rätt till personalrabatter i LokalTapiola Kainuu-Koillismaa.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöter

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Jari Haapaniemi, ordförande, företagare, Kajana
Riikka Huotari, vice ordförande, lärare, Sotkamo
Markku Karjalainen, verksamhetsledare, Paltamo
Tommi Karjalainen, företagare, Kuusamo
Elisa Leinonen-Korkiamäki, kriminalöverkonstapel, Paltamo
Virva Saastamoinen, företagare, Paltamo
Jukka Kärnä, verkställande direktör, Kajana
Jarkko Mettala, verkställande direktör, Kajana
Jaana Kari, utvecklare (KAO), Kajana
Katja Kemppainen, verksamhetsledare, Puolanka
Anu Kilponen, företagare, Kuhmo
Kati Käsmä, affärsdirektör, Taivalkoski
Terho Pekkala, kommunikationschef, Kajana
Ilkka Parviainen, försäljningschef, Kajana
Mari Möttönen, koordinator för tillväxt och internationalisering, Paltamo
Markku Suutari, lantbrukare, Ristijärvi
Mika Haataja, företagare, Kuusamo
Sarianna Koivumäki, restauratör, Suomussalmi
Lassi Keränen, jordbruksföretagare, Hyrynsalmi
Anu Niskanen, administrativ assistent, Kajana
Sanna Tammelander, företagare, Kajana

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Utnämningsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Medlemmar i utnämningsutskottet

Heikki Kanniainen
Jari Haapaniemi
Riikka Huotari
Mika Haataja

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Kainuu-Koillismaa är Olli Kokkonen.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelsens sammansättning

Ari Piirainen, ordförande, företagare, Kajana
Maria Virranniemi, vice ordförande, strategichef, Kuusamo
Reijo Härkönen, gruppchef, Kajana
Kaisa Valkama-Kettunen, företagare, Kuusamo
Heikki Kanniainen, affärsansvarig, Puolanka
Mari Selin, kulturchef, Kajana