Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Kaakkois-Suomi

LokalTapiola Kaakkois-Suomi är ett lokalt försäkringsbolag som kunderna äger och som verkar i Södra Karelen och södra Kymmenedalen. Vi har över 61 000 person-, företags- och lantbrukskunder som får branschens bästa betjäning personligen och lokalt av våra 80 experter. Vi betjänar på 12 kontor, per telefon, i nättjänsten och per chatt. Vi är marknadsledare inom skadeförsäkring i vår region. Välkommen att sköta ärenden hos oss – även utan tidsbeställning!

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Kaakkois-Suomi erbjuder sina kunder skade- och livförsäkringar samt placerings- och spartjänster. Vi erbjuder även pensionsförsäkringstjänster.

LokalTapiola Kaakkois-Suomi ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Kaakkois-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag
Kauppakatu 40
53100 VILLMANSTRAND
FO-nummer 0225907-5

Förvaltningsmodell och ägare

LähiTapiola Kaakkois-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Kaakkois-Suomi är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen av LokalTapiola Kaakkois-Suomi följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelsens uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Antero Parkkonen, ordförande, verkställande direktör, Villmanstrand
Arto Kauppila, vice ordförande, säkerhetschef, Högfors
Mika Haakana, företagare, Villmanstrand
Timo Haimila, processman, Villmanstrand
Jarkko Hartikainen, företagare, Imatra
Jari Heinonen, landsbygdsföretagare, Miehikkälä
Saija Hyvättinen, företagare, Imatra
Elina Inkeroinen-Lalu, riksdagsassistent, Fredrikshamn
Jukka Jaakkola, pensionär, Fredrikshamn
Keijo Kaalimaa, försäljningschef, Kotka
Matti Kaatonen, skiftchef, Ruokolax
Maarit Koverola, områdeschef, Fredrikshamn
Juha Kuokka, jord- och skogsbruksföretagare, Villmanstrand
Nina Lappalainen, landsbygdsföretagare, Taipalsaari
Suvi-Tuuli Lappalainen, verksamhetschef, Kotka
Mika Luukkonen, lantbruksföretagare, Ruokolax
Anssi Manninen, försäljningschef, Lemi
Rauli Pohjola, direktör, Fredrikshamn
Marjak Rämä, lantbrukare, Luumäki
Timo Seppälä, företagare, Taipalsaari
Lasse Vallentin, brandchef evp, Luumäki
Marjut Vallin, skogsspecialist, Villmanstrand
Sanna Vapalahti, företagare, Fredrikshamn
Arto Vuorela, måleritekniker, Pyttis

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar.

Nomineringsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. ärtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Antero Parkkonen
Arto Kauppila
Lasse Vallentin
Sanna Vapalahti

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Kaakkois-Suomi är Teemu Routti.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Jyrki Mattinen, ordförande, företagare, Villmanstrand
Ari Nopanen, vice ordförande, ledande sakkunnig, Fredrikshamn
Heli Arminen, professor, Villmanstrand
Kaisa Heino, direktör för strategi och administration, juris kandidat, Villmanstrand
Henri Karppinen, överlärare, Savitaipale
Kirsi Lyytikäinen, kommunikationskoordinator, Fredrikshamn
Juha Sormunen, serviceman, Villmanstrand