Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Loimi-Häme

LähiTapiola Loimi-Häme ett av 19 regionala ömsesidiga försäkringsbolag i LokalTapiola-gruppen. Vi är ett livstrygghetsföretag som ägs av 65 000 av våra kunder och vi har rötter som sträcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden. Vi betjänar person-, företags- och lantbrukskunder på 9 orter i vårt område med nästan 208 000 invånare. Våra mer än 80 livstrygghetsexperter är här för att hjälpa dig på plats, online och via telefon. Välkommen till oss!

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

Vår grundläggande uppgift är att hjälpa våra ägarkunder i Loimi-Häme att trygga sitt liv och sin affärsverksamhet. Via oss har våra kunder tillgång till heltäckande tjänster inom skade- och livförsäkring, sparande och placerande samt pensionsförsäkringar.

Vi är ett företag som ägs av våra kunder – inte av externa investerare. Tillsammans med invånarna i området och andra aktörer arbetar vi för ett tryggt liv, en sund närmiljö och välmående samhälle.

Vi använder våra resultat för att främja livskraften och välbefinnandet hos människorna i området samt för att utveckla våra tjänster. Vi är en betydande aktör både som lokal arbetsgivare, skattebetalare och genom den trygghet och ersättning vi ger våra kunder.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Loimi-Häme Ömsesidigt Försäkringsbolag
Aleksis Kiven Katu 7
32200 LOIMAA
FO-nummer 3245354-9

Förvaltningsmodell och ägare

LähiTapiola Loimi-Häme Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Loimi-Häme är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen av LokalTapiola Loimi-Häme följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelsens uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Förvaltningsrådets sammanträden och arvoden

Förvaltningsrådet sammanträder i regel två gånger om året. Bolagsstämman beslutar årligen om förvaltningsrådets arvoden och principerna för ersättning av resekostnader. Ordföranden för förvaltningsrådet får ett månadsarvode på 500 euro. Till förvaltningsrådets ordförande och övriga medlemmar betalas ett mötesarvode på 400 euro per möte. Till utnämningsutskottets medlemmar betalas ett mötesarvode på 600 euro. För arvodena betalas ArPL-avgift. Medlemmarna i förvaltningsrådet får resekostnadsersättning enligt klass I i statens resereglemente.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Sari Schwartz, ordförande, redovisningschef, Loimaa
Marianna Pajula, vice ordförande, företagsforskare, Loimaa
Tella Ahonen, barnmorska, Lempäälä
Sauli Alitalo, lantbrukare, Tammela
Jenny Enckelman, service rådgivare, Forssa
Tommi Huostila, företagare, Tavastehus
Jussi Hurri, diplomingenjör, Pöytyä
Panu Höyssä, lantbruksföretagare, Vesilahti
Pekka Kääriäinen, verkställande direktör, Tavastehus
Ville Laine, teknisk chef, Lempäälä
Leena Leppä-Lukkala, verkställande direktör, Forssa
Timo Levonen, företagare, Loimaa
Rolf Nygård, verkställande direktör, Tavastehus
Satu Oja, lärare, Forssa
Saara Perho, verkställande direktör, jur.kand., eMBA, Helsingfors
Sirpa Pietilä, lantbruksföretagare, Loimaa
Jukka Rouhiainen, lantbrukare, Humppila
Arto Sivén, skogsingenjör, Vesilahti
Juha Sulkonen, agronom, Urjala
Anna-Maija Suolahti, lantbrukstekniker, Forssa
Hanna-Leena Terhonen, veterinär, Akaa
Heikki Uusi-Kämppä, lantbrukare, Humppila
Päivi Välilä, verkställande direktör, Janakkala
Matti Valkama, lantbrukare, Valkeakoski

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar. Nomineringsutskottets uppgift är att förbereda personvalen för bolagets förvaltningsorgan och ge förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Därtill förbereder och ger nomineringsutskottet nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets företrädare och dess kandidater till positioner i förvaltningsorgan för andra bolag inom LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Timo Levonen
Marianna Pajula
Sari Schwartz
Matti Valkama

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Loimi-Häme är Lauri Riekkola.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelsemöten och arvoden

Styrelsen sammanträder i regel tio gånger per år. Förvaltningsrådet beslutar årligen om srådets arvoden och principerna för ersättning av resekostnader.

Till styrelsens ordförande ordförande betalas ett månadsarvode på 1 200 € och till vice ordföranden 500 €.

Styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar får ett mötesarvode på 500 € per möte.

För arvodena betalas ArPL-avgift. Medlemmarna i förvaltningsrådet får resekostnadsersättning enligt klass I i statens resereglemente.

Styrelseledamöter

Markku Äijälä, ordförande, verkställande direktör, Jockis
Joni Lehtonen, rådgivare inom företagsledning, MBA, Loimaa
Miia Antin, finansexpert, Hattula
Petri Heino, CFO, Loimaa
Krista Pohjola, Senior People Manager, OTM, Akaa
Timo Simula, företagare, DI, Helsingfors