Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Nyland

Vi är ett lokalt livstrygghetsbolag som ägs av våra över 80 000 kunder. Vi betjänar person-, företags- och lantbrukskunder på 8 orter i vårt område med nästan 290 000 invånare. Våra mer än 110 livstrygghetsexperter är här för att hjälpa dig på plats, online och via telefon.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

Vår grundläggande uppgift är att erbjuda våra ägarkunder i verksamhetsområdet trygghet i deras liv och affärsverksamhet. Via oss har våra kunder tillgång till heltäckande tjänster inom skade- och livförsäkring, sparande och placerande samt pensionsförsäkringar.

Vi är ett företag som ägs av våra kunder – inte av externa investerare. Tillsammans med invånarna i området och andra aktörer arbetar vi för ett tryggt liv, en sund närmiljö och välmående samhälle.

Vi använder våra resultat för att främja livskraften och välbefinnandet hos människorna i området samt för att utveckla våra tjänster. Vi är en betydande aktör både som lokal arbetsgivare, skattebetalare och genom den trygghet och ersättning vi ger våra kunder.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag
Piispankatu 30
06100 Borgå
FO-nummer 0224469-0

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Nyland är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Nyland följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Kailari Olavi, förvaltningsrådets ordförande, Borgå
Oksanen Otto, förvaltningsrådets vice ordförande, Borgå
Antikainen Leena, ekonomispecialist, Askola
Blom Urho, verkställande direktör, Kyrkslätt
Dahlqvist Susanne, verkställande direktör, Borgå
Fredriksson Tage, lantbrukare, Lovisa
Gustafsson Jimmy, företagare, Borgå
Holsti Jaakko, MTK Uusimaa verksamhetsledare, Borgå
Koli Mika, Key Account Manager, Kyrkslätt
Kukko Benjam, verkställande direktör, Kyrkslätt
Lindén Maria, företagare, Tusby
Mellin Nina, personalchef, Sibbo
Niiranen Laura, specialist på digital marknadsföring, Vanda
Raatikainen Johanna, företagare, Tusby
Sihvonen Dan, företagare, Borgå
Toivonen Kallepekka, lantbrukare, Nurmijärvi
Tuominen Jaana, marknadsföringssekreterare, Borgå
Vainio Risto, järnhandlare, Mäntsälä
Valkama Carola, Esbo
Valtonen Martin, verkställande direktör, Kyrkslätt
Vappula Ari, lantbrukare, Pukkila
Vänttinen Leila, verkställande direktör, Esbo

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar. Utnämningsutskottets uppgift är att bereda val av personer till bolagets ledningsorgan och att lägga fram förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Dessutom bereder och lägger utnämningsutskottet fram nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets representanter och kandidater till styrelserna för andra bolag som hör till LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Olavi Kailari
Susanna Dahlqvist
Otto Oksanen
Jaana Tuominen

Sekreterare är Erik Valros

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

LokalTapiola Nylands verkställande direktör är Erik Valros.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Timo Haapaniemi, ordförande, Kyrkslätt
Thomas Antas, vice ordförande, Lappträsk
Ritva Pihlaja, Sibbo
Outi Siitonen, Nurmijärvi
Anne Simolinna, Pukkila
Nina Simosas, Borgå