Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Lappi

LokalTapiola Lappi är världens enda lappländska försäkringsbolag. Vårt mål är att göra våra kunders liv hälsosammare, säkrare och med större ekonomisk trygghet. Med vårt omfattande regionala servicenätverk är vi marknadsledande inom försäkringar för bostäder, företag och lantbruk.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Lappi erbjuder sina kunder skade- och livförsäkringar samt placerings- och spartjänster. Via våra samarbetspartners erbjuder vi även pensionsförsäkrings- och banktjänster.

LokalTapiola Lappi ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Lappi Ömsesidigt Försäkringsbolag
Rovakatu 27
96200 Rovaniemi
FO-nummer 0277001-7

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Lappi Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Lappi är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör.

Förvaltningen för LokalTapiola Lappi följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

Läs mer om förvaltningsmodellen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 4 800 €. Ett mötesarvode på 350 € per möte utbetalas till förvaltningsrådets medlemmar.

Jarmo Pietilä, ordförande, Rovaniemi, 2022–2025
Kambiz Abdeh (Feenix), restaurangföretagare, Rovaniemi, 2024–2027
Heidi Alariesto, företagare, Rovaniemi, VMP Ura Oy, 2021–2024
Päivi Heikkala, företagare, Pello, Café-restaurang Joppari, 2021–2024
Henry Hynynen, chef, Rovaniemi, Staffmax Oy, 2022–2025
Janne Jaako, tandläkare, Kemi, MediKemi Oy, 2022–2025
Janne Keskinarkaus, verkställande direktör, Rovaniemi, Napapiirin Kuljetus Oy, 2023–2026
Helena Kristo, ekonomi- och skuldrådgivare, Torneå, Lapplands rättshjälpsbyrå, 2023–2026
Pia Kursukangas, byråsekreterare, Torneå, Industrifacket, 2022–2025
Markku Kynsijärvi, gränsbevakningsman evp, Enontekis, 2021–2024
Antti Laitila, företagare, Rovaniemi, Maalausliike Laitila Oy, 2021–2024
Jaakko Leinonen, överinspektör, Rovaniemi, Tukes, 2021–2024
Sirkku Martti, chef för arbetslivstjänster, Rovaniemi, Mehiläinen, Lappland, 2023–2026
Johanna Niemelä, verkställande direktör, Rovaniemi, PRO PoweriaPäivä Oy, 2023–2026
Risto Pauna, ht-revisor, Rovaniemi, Tilintarkastus Rovatili Ky, 2021–2024
Petri Pyyny, handlare/områdesförsäljningschef, Torneå, Intersport Kemi/ Oulun Energia, 2022–2025
Arttu Saastamoinen, företagare, Rovaniemi, Mainostoimisto Seven-1, 2023–2026
Katja Savilakso, gruppchef, Keminmaa, Osuuskauppa Arina, 2023–2026
Juha Silvander, servicepunktsentreprenör, Torneå, 2024–2027
Mika Simoska, kommunchef, Keminmaa, Tervola kommun, 2023–2026
Jani Sääskilahti, lantbruksföretagare, Ranua, Välikummun Tila Oy, 2021–2024
Matti Tervonen, sjukskötare/akutvårdare, Salla, Lapplands sjukvårdsdistrikt, 2023–2026
Susanna Vaarala, credit controller, Rovaniemi, Kesko Oyj, 2022–2025
Mika Valtonen, manager-reservation, Torneå, Outokumpu Europe Oy, 2023–2026

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som förvaltningsrådet tillsatt inom sig. Till utskottet hör ordföranden för förvaltningsrådet samt 1–3 andra förvaltningsrådsmedlemmar. Utnämningsutskottets uppgift är att bereda val av personer till bolagets ledningsorgan och att lägga fram förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Dessutom bereder och lägger utnämningsutskottet fram nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets representanter och kandidater till styrelserna för andra bolag som hör till LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Heidi Alariesto
Pia Kursukangas
Jarmo Pietilä
Petri Pyyny
Susanna Vaarala

Styrelsen och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Styrelseordförandens årsarvode är 12 000 €, vice ordförandens 4 800 € och ledamotens 3 600 €. Till styrelsens medlemmar utbetalas ett mötesarvode på 400 € per möte.

Verkställande direktör för LokalTapiola Lappi är Kari Salmela.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder.

Styrelseledamöter

Risto Rantala, styrelseordförande, verkställande direktör, Tilitoimisto Rantala Oy, Torneå, 2021–2024
Kari Kuosmanen, vice styrelseordförande, brandinspektör, Kittilä, 2022–2025
Esa Auer, verkställande direktör, Rovaniemi, Lapin Eurova Oy, 2023–2026
Kinnunen Kaija, verksamhetschef, Rovaniemi, MTK Lappi, 2021–2024
Vivi Marttila, kommunchef, Simo, 2022–2025
Mikko Romu, product analyst, Rovaniemi, BRP Finland, 2023–2026

LokalTapiola Lappis ledningsgrupp

Kari Salmela, verkställande direktör
Jukka Elkki, chief business officer
Heli Kallio, chief business officer
Janne Koskela, ersättningschef
Sinikka Saari, förvaltningsdirektör
Henna Nurminen, personalchef