Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Etelä

LokalTapiola Eteläs verksamhetsområde sträcker sig från Salo via S:t Mårtens, Somero och Vichtis till ringtrean och tillbaka via Lojo. Området har cirka 150 000 invånare. Vi är marknadsledande i vår region. Kunderna betjänas av bolagets cirka 80 proffs inom branschen.

Presentation

Din lokala partner i livstrygghet

LokalTapiola Etelä tillhandahåller skade- och livförsäkringar samt tjänster för placeringar och sparande. Vi erbjuder även pensionsförsäkringstjänster.

LokalTapiola Etelä är ett lokalt försäkringsbolag som ägs av sina kunder. Det innebär att kunderna har verkliga och effektiva kanaler att påverka och rätt att delta i regionbolagets bolagsstämma. På bolagsstämman väljer det ömsesidiga bolagets ägarkunder förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet väljer styrelsen.

Kontaktuppgifter

LokalTapiola Etelä Ömsesidigt Försäkringsbolag
Turuntie 8
24100 SALO
FO-nummer 0139557-7
nätfakturaadress 003701395577

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Etelä Ömsesidigt Försäkringsbolag ägs av bolagets direktförsäkringstagare samt LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag som garantiandelsägare.

Förvaltningsorganen i LokalTapiola Etelä är förvaltningsråd, styrelse och verkställande direktör. Förvaltningen för LokalTapiola Etelä följer de förvaltningsprinciper som gemensamt fastställts i LokalTapiola-gruppen.

LokalTapiola har utarbetat en arvodesrekommendation på koncernnivå, vars aktualitet och genomförande granskas årligen (av koncernens arvodesarbetsgrupp). LokalTapiola Etelä följer arvodesrekommendationen. Medlemmar i LokalTapiola Eteläs förvaltningsorgan har inte rätt till LokalTapiola Eteläs personalrabatter.

Läs mer om förvaltningsprinciper.

Förvaltningsrådet

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för

  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen

  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna

  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman

  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Virtanen Tarja, ordförande

Ahlqvist Riitta, vice ordförande

Bergman Kaj
Heinonen Jarmo
Huhta Maija
Hämäläinen Matti
Illman Erja
Isopuro Päivi
Karvinen Keijo
Koivu Kari
Kuisma Tauno
Kurvinen Jani
Laine Hanna
Leikko-Saarinen Virve
Leino Mervi
Melkkilä Juha
Mäkelä Mikko
Mäkinen Sari
Norva Janne
Nurminen Inkeri
Pentti Minna
Pirttilä Tero
Rytkönen Mari Eveliina
Saarinen Tapio
Salo Hanna-Riikka
Soiluva Juhani
Vanha-Aho Riikka

Utnämningsutskottet

Bolaget har ett utnämningsutskott som väljs av förvaltningsrådet. Till utskottet hör ordföranden för styrelsen och förvaltningsrådet samt två andra medlemmar som valts av förvaltningsrådet. Utnämningsutskottets uppgift är att bereda val av personer till bolagets ledningsorgan och att lägga fram förslag om dem till bolagsstämman och förvaltningsrådet. Dessutom bereder och lägger utnämningsutskottet fram nödvändiga förslag till förvaltningsrådet om bolagets representanter och kandidater till styrelserna för andra bolag som hör till LokalTapiola-gruppen.

Utnämningsutskottets medlemmar

Virtanen Tarja, ordförande
Halkilahti Jaakko, vice ordförande
Ahlqvist Riitta
Isopuro Päivi
Pirttilä Tero
Sjöholm Jyrki

Styrelse och VD

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet. I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Verkställande direktör för LokalTapiola Etelä är Mikko Lempiäinen.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Halkilahti Jaakko, ordförande
Sjöholm Jyrki, vice ordförande
Hirvelä Timo
Lindstedt Antti
Majasalmi Mia
Tuominen Alice
Uusitalo Päivi